V Halozah poteka projekt Življenje traviščem – Life to Grasslands

Konec lanskega leta so v sklopu projekta Življenje traviščem - Life to Grasslands v Halozah, na turistični kmetiji Kozarčan v Cirkulanah s pomočjo delavnice prvič skupaj iskali možne prodajne poti za proizvode in produkte suhih travišč na območju Haloz in tako skušali poiskati možnosti za vzpostavitev kolektivne blagovne znamke za imenovane produkte na območju Haloz.

Na prvo skupno delavnico so bile vabljene vse kmetije, ki so vključene v projekt in upravljajo s suhimi travišči kot tudi deležniki, ki bi sodelovali pri proizvodnih procesih (meso, mleko, sadje) ali vzpostavitvi prodajnih poti in upravljanju ter promociji kolektivne blagovne znamke za območje Haloz. Naslednja delavnica bo že prihodnji mesec 14. februarja, celoten sklop aktivnost pa bo zaključen decembra letos.
Udeleženci delavnice v Halozah, ko so iskali potenciale za oblikovanje skupne blagovne znamke za produkte suhih travišč; foto: PRJ Halo

V sklopu projekta Življenje traviščem za zainteresirane kmetije potekajo številna usposabljanja za proizvodnjo produktov iz mesa, mleka in sadja, so pojasnili partnerji projekta. Zainteresiranim kmetijam je bila v sklopu projekta že dobavljena pašna oprema ter možnost skupne souporabe strojev (gorskih kosilnic, kosilnic na nitko ter prikolic za prevoz živih živali). S tem so se kmetijam zmanjšali stroški pridelave, oziroma proizvodnje produktov. V letošnjem letu bodo skupaj z zainteresiranimi deležniki iskali in skušali vzpostaviti skupne prodajne poti za proizvode.

Povabljene so bile vse kmetije, ki so vključene v projekt in upravljajo s suhimi travišči; foto: PRJ Halo

S pomočjo blagovne znamke bodo vzpostavljena dogovorjena pravila in kakovostni standardi, s katerimi bodo na prodajnem trgu lahko dosegali višjo konkurenčno ceno, z uvajanjem inovativnih proizvodnih procesov pa znižali stroške proizvodnje in pridelave. Želijo, da na tak način lokalni prebivalci in kmetje dobijo dodatno motivacijo za preživetje in tako pomembno prispevajo h kratkim oskrbnim verigam. V sklopu projekta so že izvedli vzorčne intervjuje pri naključno izbranih deležnikih na območju Haloz.

Vključenih 93 haloških kmetij na več kot 200 ha

Na tokratni delavnici so predstavili trenutno stanje ter idejni koncept in usmeritve za vzpostavitev kolektivne blagovne znamke za produkte iz suhih travišč v Halozah. V projekt se je na osnovi javnega poziva do sedaj vključilo 93 kmetij, ki upravljajo več kot 200 ha zemljišč, ki jih označujejo kot suha travišča na območju Haloz. Na takšnih zemljiščih je potrebno sonaravno kmetovanje, če želimo omenjena travišča ohraniti našim zanamcem. Na teh območjih je mogoče pasti živino, kot je govedo, drobnica ali osle ter izvajati redno košnjo po paši ali enkrat do dvakrat na leto v primeru, ko se na travišču ne pase živina. Na teh zemljiščih je možno tudi vzgajati visokodebelna sadna drevesa.

Veliko travnatih površin v Halozah je zapuščenih ali zaraščenih. Največja težava je, da se posledično izgublja tipična kulturna krajina.

Projekt namenjen ohranjanju in upravljanju suhih travišč v vzhodni Sloveniji

Projekt Življenje traviščem Life to Grassladns na območju Haloz izvajajo od novembra 2015. Namenjen je ohranjanju in upravljanju suhih travišč v vzhodni Sloveniji. Suha travišča niso travniki s posušeno, rumeno-rjavo travo, temveč gre za travinja kot so travniki, pašniki ali travniški visokodebelni sadovnjaki na strminah. Domačini v Halozah jih poznajo pod imenom »lazi«. Omenjena suha travišča so poseben varstveno pomemben tip »travnikov« (habitatni tip) znotraj območij Natura 2000, ki so vrstno zelo pestri in na katerih je bilo v Halozah zabeleženih blizu 20 različnih vrst divjih orhidej ali kukavičevk.

Maja letos mednarodna konferenca na Ptuju

V okviru projekt LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji pripravljajo mednarodno konferenco.
Konferenca bo potekala od 15. do 17. maja na Ptuju, v okviru konference pa bodo organizirali konferenčni izlet na območje Haloz, obiskali bodo ekstenzivne suhe travnike bogate z orhidejami. Ogledali si bodo tudi aktivnosti in rezultate projekta “Življenje traviščem – Ohranjanje in upravljanje suhih travnikov v vzhodni Sloveniji” in obiskali razstavo Dobrote slovenskih kmetij.
Vir in foto: PRJ Halo