Kaj če delavec zaradi zaustavitve javnega prevoza ne more v službo?

Javni promet se odpira.

Do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove je upravičen delavec, ki na delo ne more priti zaradi ustavitve javnega prevoza (višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza).

 

Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka razloga.

Pravice in obveznosti delavca v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza veljajo od 1. septembra 2020 dalje.  Prav tako velja to pravilo za uveljavljanje povračila nadomestila plače.

Delodajalec uveljavi pravico do povračila nadomestila plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje v osmih dneh od uveljavitve ZIUOPDVE, ko delodajalec uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače za čas pred uveljavitvijo tega zakona oziroma v osmih dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza.

Pravico do povračila nadomestila plač delavcev zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

  • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,
  • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in je imel na dan 13. marca 2020 več kot deset zaposlenih,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Preberite še:

Pomembne novice glede veljavnosti vozniških dovoljenj!

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

Od danes novi pogoji za vstop na Hrvaško!
100% nadomestilo plače za bolniško odsotnost v primeru bolezni zaradi COVID-19

 

MR