Daljnovod Cirkovce-Pince

daljnovod, trasa Cirkovce-Pince

Slika je simbolična. Vir: splet

Daljnovod Cirkovce – Pince

Že dlje časa je znano, da je daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce-Pince eden od projektov skupnega interesa v EU, tako imenovanih PCI projektov, ki bi skladno s pravnim redom EU moral uživati poseben prednostni status pri umeščanju v prostor in postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Daljnovod bo dolg 80,5 kilometra in bo imel 263 stebrov, novo stikališče RTP Cirkovce pa bo omogočilo tudi  vzpostavitev prve meddržavne povezave s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske. Potekal bo skozi občine: Kidričevo, Videm, Markovci, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Beltinci, Črešnovci, Velika Polana in Lendava. Vrednost izgradnje znaša 120 milijonov evrov.

A na terenu, kjer naj bi potekala trasa daljnovoda, so se občani nekaj let upirali, pogajali, pogovarjali in ponekod tudi protestirali proti daljnovodu ob stanovanjskih hišah, a jasno je, da niso dosegli ničesar. Državni prostorski načrt je bil sprejet v juliju 2012 in po optimističnih načrtih naj bi daljnovod začeli graditi sredi leta 2017.

Občane občine Videm skrbijo posledice elektromagnetnega sevanja v neposredni bližini daljnovoda

V začetku leta 2017 so, kot je poročal Radio Ptuj, občani nekaterih naselij v občini Videm znova opozorili, da jih skrbijo načrti Elesa v zvezi z gradnjo daljnovoda Cirkovce-Pince. Poudarili so, da jih skrbijo posledice elektromagnetnega sevanja v neposredni bližini daljnovoda, lastniki zemljišč v zaselkih Pobrežje in Šturmovci pa so še opozorili, da naj bi se trasa daljnovoda nekaterim hišam približala tudi na 40 metrov, kar pa po njihovem mnenju ni sprejemljivo in gre za previsoko stopnjo ogrožanja.

V okviru februarske redne seje DZ RS je poslanka Suzan Lep Šimenko ministru za infrastrukturo in ministrici za zdravje postavila ustno poslansko vprašanje glede umeščenosti visokonapetostnih daljnovodov, konkretno za daljnovod Cirkovce – Pince.

Poslanka Lep-Šimenkova je ob tem dejala: »Opozorila sem na dejstvo, da mora biti umeščanje visokoenergetskih daljnovodov v prostor varno in neškodljivo. Kot primer sem posebej izpostavila traso na območju občine Videm, kjer je v bližini trase okoli 300 hiš, oz. več kot 1000 prebivalcev ter izpostavila, da si na tem območju želimo ali spremembo trase ali vkop. Minister je sicer odgovoril, da je prepričan, da so trenutni predpisi upoštevani in da prevelikega vpliva na prebivalstvo ne bo.  Želela sem tudi informacije glede študije primernosti polaganja kablovodov na izpostavljeni trasi, ki bi jo naj izdelal Eles, vendar jih žal nisem prejela. Kot tudi nisem prejela odgovora ministrice za zdravje o razliki vpliva na zdravje ljudi v primeru izgrajenih daljnovodov in vkopanih kablovodov. Je pa zelo podobno, kot je jasen tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, izpostavila, da se dokler niso dokončno znane posledice daljnovodov na zdravje ljudi, zlasti otrok, upošteva previdnostno načelo in trase načrtuje tako, da ne bodo imele vpliva oziroma bo vpliv na šole, vrtce in bivalne objekte kjer prebivajo otroci zanemarljiv.«

Poslanki nova pojasnila ministrstva v začetku marca

Poslanka Lep-Šimenkova je zaradi »pomanjkljivih« odgovorov obeh ministrov kasneje vložila pisno poslansko vprašanje vezano na problematiko umeščanja visokoenergetskih daljnovodov v prostor s številnimi dopolnilnimi vprašanji in 2. marca prejela vrsto odgovorov ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča, k odgovoru na poslansko vprašanje pa so na ministrstvu priložili tudi ELES »Analizo možnosti kabliranja 110kV daljnovodov«, v kateri je na splošno opredeljeni  tudi osnovni tehnični, okoljski in ekonomski parametri kablovodov 400 kV. Poslanka je želela pojasnilo v zvezi varnostjo državljanov na območjih, kjer je daljnovod umeščen neposredno med hiše, in kot so v pisnem odgovoru zapisali, je bila za poseg izgradnje izdelana »Presoja vplivov na okolje«, ki izkazuje, da prebivalci na tem območju po končani izgradnji ne bodo izpostavljeni čezmernim vplivom EMS.

Poslanko je še zanimalo ali na območju trase daljnovoda Cirkovce – Pince ELES dejansko vrši odkup kmetijskih zemljišč, pri čemer je navedla, da je s strani kmetovalcev in tudi iz medijev sem bila seznanjena, da na istem območju za enakovredna kmetijska zemljišča kmetje s strani ELES-a prejmejo enkrat nižje odkupne vrednosti, kot od Sklada kmetijskih zemljišč. Na ministrstvu so med drugim pojasnili: »ELES na območju trase DV Cirkovce – Pince ne odkupuje zemljišč, pač pa pridobiva pravico graditi s pridobivanjem pravice služnosti na zemljiščih preko katerih poteka daljnovod. ELES je zemljišča odkupoval samo za potrebe izgradnje 400 kV stikališča ob obstoječi RTP 220/110 kV Cirkovce.«

TM