V enem letu mandata je bilo narejenega več kot v celotnih prejšnjih mandatih.

Okolje je najširši pojem prostora, v katerem bivamo in ki ga sooblikujemo. Je ključni element kvalitete bivanja, našega zdravja in dobrega počutja. V Slovenski demokratski stranki smo vedno gojili pozitiven odnos do narave in se zavedali njenega pomena, zato smo temi okolja vedno namenjali posebno pozornost.

 

V enem letu mandata je bilo na področju okolja in prostora narejenega več kot v celotnih prejšnjih mandatih. V nadaljevanju vam predstavljamo glavne dosežke ministra Andreja Vizjaka.

Povečane investicije v upravljanju z vodami

Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga vodi mag. Andrej Vizjak, je v zadnjem letu storilo ogromno na področju upravljanja z vodami in protipoplavne varnosti. V ta namen je bilo namenjenih kar dvakrat več finančnih sredstev za redno vzdrževanje vodotokov, s čimer se zmanjšuje poplavna ogroženost v vseh porečjih Slovenije. Za protipoplavne ureditve je bilo z namenom večje varnosti ljudi namenjenih več kot 102 milijona evrov (med drugim za protipoplavno ureditev porečja Selške Sore; zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Železnikov, in porečje Gradaščice). Pri upravljanju z vodami je na prvem mestu skrb za čisto vodo in varovanje okolja.

Zelo pomembna je podpora gradnji sistemov odvajanja odpadnih voda s čistilnimi napravami in zagotavljanje novih vodnih virov tam, kjer je vodooskrba problematična. Končno bodo ustavne pravice do pitne vode deležni tudi na slovenski Obali. Za oskrbo prebivalstva s pitno vodo se v letu 2021 iz sredstev programa Sklada za vode namenja skladno z Zakonom o vodah 0,9 mio evrov sredstev, medtem ko se trend naraščanja sredstev kaže že od leta 2022 naprej, in sicer je v letu 2022 za to namenjenih že več kot 6,7 mio evrov sredstev.

MOP je izvedel tudi številne sanacijske programe po neurjih in poplavah. V letu 2020 je bilo za izvedbo nujnih ukrepov na objektih poškodovane vodne infrastrukture po poplavah namenjenih 3 milijone evrov, v letu 2021 je za odpravo posledic na poškodovanih objektih načrtovanih 12,4 milijona evrov, od tega 10 milijona evrov za odpravo posledic poplav od leta 2012 do 2019, ter 2,4 milijona evrov za izvedbo nujnih sanacij pri odpravi posledic poplav v poletnih mesecih leta 2020.

Vam je všeč članek? Všečkajte FB stran!

 

ZA varnost ljudi – hitrejša sanacija plazov

Veliko zemeljskih plazov in podorov ogroža varnost ljudi, zato smo pripravili program nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal. Z njimi bomo lahko hitreje sanirali nastalo škodo kot posledico podnebnih sprememb. Tako je sanacijam namenjenih 23 milijonov evrov, za program nujnih ukrepov na 32. lokacijah plazov srednjega in malega obsega pa 7,8 milijona evrov. Na MOP je bila tudi oblikovana posebna proračunska postavka »Sanacija plazov srednjega in malega obsega«. Za odpravo posledic plazov, ki nastajajo ob naravnih nesrečah večjega obsega in velikih plazov, so načrtovana sredstva letos v višini kar 15,2 milijona evrov.

Reševanje stanovanjske problematike

Spremembe stanovanjskega zakona omogočajo vzpostavitev delujoče stanovanjske politike in zagotovitev zadostnega števila dostopnih najemnih stanovanj, ki bodo na voljo mladim družinam in starejšim. S prenovo stanovanjskega zakona MOP zagotavlja pogoje za bistveno več javnih najemnih stanovanj, ki bodo zlasti namenjena ranljivim skupinam in tistim ciljnim skupinam, kot so mlade družine in starejši, ki potrebujejo tudi varovana stanovanja. Problematika je zajeta celostno in vključuje tudi trajnostne vidike gradnje in oblikovanja stanovanjskih sosesk, ki morajo biti oblikovane sonaravno, zagotavljati zdravo življenjsko okolje in visoko kakovost bivanja, zato tematika poleg stanovanjske politike vključuje tudi vsebine s področja strateškega načrtovanja in urbanega razvoja.

Vam je všeč članek? Všečkajte FB stran!

 

Prenova gradbene in prostorske zakonodaje

Ob upoštevanju okoljskih standardov je MOP sprejel interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij ter pripravil prenovo gradbene in prostorske zakonodaje. Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije, interventni zakon pa daje osnovo, da se bodo investicije hitreje realizirale. S tem je omogočena koordinirana in pospešena obravnava administrativnih postopkov in pridobivanja dokumentacije. Cilj zakona je, da se s koordinacijo postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj in odločitev na podlagi področnih predpisov ter ustvarjanja pogojev za odpravo ovir in učinkovito izvedbo pomembnih investicij pospeši njihova izvedba.

Zmanjševanje tveganja za požare

Minister mag. Vizjak je junija podpisal 34 pogodb, ki so bile odpremljene komunalnim podjetjem in omogočajo takojšen odvoz nakopičene odpadne embalaže. S tem se zmanjšujejo tveganja za požare, tveganja za varnost zdravja ljudi in onesnaževanja okolja.
Preberite še:

Zakaj imamo ukrepe? Čemu koristijo?

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Kako bo po 12. aprilu?

Opozicija zavrača sodelovanje! SRAMOTA!

 

MR