Slovenija brez odpadkov

Vlada je sprejela Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022). Ta program je operativni program varstva okolja v skladu z Zakonom o varstvu okolja in nadomešča do sedaj veljavni program iz leta 2016.

 

Operativni program varstva okolja s področja odpadkov je sestavljen iz Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov, ki omogočata izpolnitev ukrepov preprečevanja nastajanja odpadkov, zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadki in dosego ciljev ravnanja z odpadki za obdobje do leta 2035 in glede na nove okoljske zahteve predstavljata novelacijo sprejetega programa iz leta 2016.

Splošni cilj politike, ki jo opredeljuje Program ravnanja z odpadki je:

  • preprečiti ali zmanjšati škodljive vplive nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi,

posebni cilji pa so predvsem:

  • zagotoviti izpolnjevanje vseh okoljskih ciljev Skupnosti (npr. za komunalne odpadke, gradbene odpadke),
  • zagotoviti samozadostnost glede predelave komunalnih odpadkov in glede termične predelave ostankov obdelave nereciklabilnih komunalnih odpadkov,
  • zagotoviti ustrezno ravnanje z rudarskimi odpadki,
  • do leta 2030 zagotoviti odstranitev večine odpadkov, ki vsebujejo azbest,
  • zagotoviti večjo učinkovitost in transparentnost izvajanja sistemov proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) in
  • urediti ukrepanje pri sanaciji onesnaženih območij.

Za dosego navedenih ciljev bo treba sprejeti več ukrepov ter zagotoviti jasno in stabilno zakonodajno okolje, ustrezen zajem podatkov in njihovo analizo (tudi nadgradnjo evidenc iz registra varstva okolja in informacijskega sistema o odpadkih), na novo opredeliti načelo PRO ter prevzeti pobudo o ozaveščanju preprečevanja odpadkov, ponovne uporabe izdelkov in prednostih recikliranja. Za skupno doseganje ciljev je v Programu ravnanja z odpadki opredeljenih 34 ukrepov.

Program vsebuje osem dolgoročnih ciljev, ki se nanašajo na preprečevanje odpadkov v gospodinjstvih (posebej za plastične vrečke); preprečevanje odpadne hrane; odpadne elektronske in električne opreme (OEEO); nekaterih odpadkov iz plastike iz proizvodov za enkratno uporabo; smetenja; kosovnih odpadkov; tekstilnih odpadkov in odpadnih oblačil ter preprečevanje odpadkov v javnem sektorju.

S tem Programom Slovenija izkazuje tudi deficit zmogljivosti naprav za energijsko predelavo gorljivih ostankov obdelave komunalnih odpadkov, ki niso primerni za recikliranje (140.000 ton/leto oziroma 90 MW).