Evropska sredstva pomembno doprinesla k višji kakovosti

Evropska sredstva pomembno doprinesla k višji kakovosti
 
Rezultate projektov Evropske unije lahko tako ali drugače videvamo na vsakem koraku, saj pomembno vplivajo na kakovost našega življenja – pitna voda, izgradnja kanalizacije, kolesarske povezave, urejanje degradiranih območij, idr. Obstaja več različnih programov financiranja teh projektov, ki jih lahko upravičenci do evropskih sredstev koristimo. Črpanje evropskih sredstev je pomemben vir, s pomočjo katerega izvajamo številne razvojne projekte.

Pot do tja, da je projekt izbran oziroma, da dobimo odobrena sredstva, je seveda dolga, od priprave vloge, razpisne dokumentacije, priprave javnega naročila, zagotavljati je treba pravilno izvajanje, spremljati izvajanje pogodbe, informirati javnost in obveščati o projektu, idr. Tako so obveznosti ter naloge občine pri pridobivanju in črpanju evropskih sredstev zelo zahtevne, po finančni plati pa predstavljajo velik zalogaj, saj moramo vire za sofinanciranje evropskih projektov zagotoviti v lastnih, občinskih proračunih so zapisali na ptuj.si

Celostne teritorialne naložbe(CTN)

Mehanizem CTN je namenjen mestnim občinam, za kar je zagotovljenih približno 139 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in sredstev iz proračuna Republike Slovenije so zapisali na ptuj.si

V okviru CTN je bilo možno za financiranje prijavljati vsebinsko ustrezne projekte iz prednostne naložbe 4.4 – Trajnostna mobilnost (lahko izvajamo na mestnem območju občine) in prednostne naložbe 6.3 – Urbana prenova, kjer so do sofinanciranja upravičeni le projekti, ki se izvajajo v t.i. degradiranih urbanih območjih (za MO Ptuj je to območje starega mestnega jedra).

Uspeli smo urediti spominski park, mestno tržnico, kolesarske povezave v naselju Ptuj, odsek 1, uredili površine za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu, v teku pa sta revitalizacija stare steklarske in Vrazovega trga ter ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti.

V tem obdobju smo/bomo za projekte, financirane iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, katerih skupna vrednost je 13.971.849,93 €, pridobili 9.242.504,04 €, ostalo je delež občine.

Uspelo nam je/bo počrpati 389 € na prebivalca, kar nas v primerjavi z ostalimi 11 mestnimi občinami uvršča na 3. mesto. Zato so objave v medijih, da smo ponovno najslabši med vsemi mestnimi občinami, nekorektne, saj niso upoštevale sofinanciranja na prebivalca in s tem širše slike.

Dogovor za razvoj regije (DRR)

Ključni instrument regionalne politike v programskem obdobju 2014 – 2020 je dogovor za razvoj regije, ki je bil nov instrument regionalne politike. V okviru DRR za regijo Podravje je tudi nekaj regijskih projektov, ki se izvajajo na območju MO Ptuj in smo jih pripravili in prijavili v OU MOP.

V teku so projekti Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave, gradnja regionalnih kolesarskih povezav – Odsek 1 – Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk, Odsek 2- Ptuj-Juršinci in  Odsek 3 – Ptuj-Markovci-Gorišnica. Skupna vrednost teh projektov znaša 14.0005.033,92 €, sofinancirani so v višini 9.101.306,80 €, delež občine pa znaša 4.903.727,12 € so zapisali na ptuj.si

Od leta 2016 je Mestni občini Ptuj uspelo pridobiti kar 19 MIO evrov nepovratnih evropskih in državnih sredstev za kar 17 najrazličnejših projektov, ki so ali še bodo pomembno vplivali na kakovost življenja naših občank in občanov ter širše. Gre za zajeten delež občinskega proračuna, brez katerega ne bi mogli izvesti vseh teh pomembnih investicij. Vsi ti projekti se odražajo v izgradnji osnovne infrastrukture, v novih kolesarskih povezavah, ki nas bodo povezale tudi sosednjimi občinami, v izboljšanju kakovosti vode, ohranjanju kulturne dediščine, idr. Z njimi smo naslavljali različne ciljne skupine in poskrbeli za višjo kakovost bivanja vseh.
 

Vir: ptuj.si
 

Preberite še:

Kakšna je resnica glede RTV?

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Vlada naj preneha z manipulacijami v škodo starejših

Brezglavo zapravljanje državnega-našega denarja

 
TS