Ali bomo prebivalci Spodnjega Podravja zaradi investicij živeli bolje?

Pregled projektov za razvoj občin

 

Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov dolgoročno pomagamo k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Spodaj so zbrani projekti, ki so jih potrdili, načrtovali, začeli izvajati ali jih dokončali na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta. Zbirka se redno ažurira.

Pregled projektov Spodnjega Podravja

Projekti v Mestni občini Ptuj

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave 14,8 milijona 31.12.2023
Prilagoditev obstoječe infrastrukture in izboljšanje bivalnega standarda Doma upokojencev Ptuj 14,3 milijona 30.06.2023
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave 12,2 milijona 31.12.2023
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju (Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk) 8.782.477 2023
Energetska prenova stavb Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj 7.140.422 2022-2023
Izgradnja Urgentnega centra v Splošni bolnišnici Ptuj 6.583.953 december 2023
Ureditev mestne tržnice 5.794.414 realizirano
Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami 4.920.270 31.10.2023
Kolesarska povezava Ptuj – Markovci – Gorišnica 3.492.273 2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Regionalna kolesarska povezava Ptuj – Juršinci 3.386.900 2023
Enota za zagotavljanje dnevnih oblik bivanja in začasnih namestitev v Domu upokojencev Ptuj 2.784.000 december 2022
Prizidava z rekonstrukcijo Osnovne šole Mladika 2.137.000 2022-2023
Nakup AVK opreme za sodišča 1.600.000 realizirano
Sanacija fasade Upravne enote Ptuj 1.500.000 31.12.2023
SB Ptuj- prenova bolnišnične lekarne 1.463.568 december 2022
Ureditev Spominskega parka Ptuj 1.200.387 realizirano
Prenova prostorov na Vodnikovi 2, Ptuj za potrebe Okrožnega in Okrajnega sodišča na Ptuju 1.000.000 2023-2024
Nakup poslovne stavbe v Ptuju, Trstenjakova ulica 2 971.000 31.03.2023
Nakup prostorov na Vodnikovi 2, Ptuj za potrebe Okrožnega in okrajnega sodišča na Ptuju. 936.000 realizirano
Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu 637.605 realizirano
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Splošno bolnišnico Ptuj 604.472 realizirano
Projekt dveh stanovanjskih skupin v ZUDV Dornava – lokacija Podvinci 554.002 marec 2023
Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti 444.233 2023
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 414.290 2020–2021
Projekt stanovanjske skupine v ZUDV Dornava – lokacija Žabjak 277.001 marec 2023
Izvedba pohlajevanja in sanacija obstoječega ogrevanja na objektu Okrožnega sodišča na Ptuju 276.000 realizirano
Izgradnja transformatorske postaje in nabava agregata za SB Ptuj 275.216 realizirano
Izboljšanje konkurenčnosti in razvoj novih turističnih doživetij ob podpori tehnologije obogatene resničnosti v vodilni turistični destinaciji 180.953 realizirano
Sanacija oken na Policijski postaji Ptuj 170.000 30.06.2022
Nakup in postavitev male sončne elektrarne KOBAN 133,2 kW 131.883 2022
Projekt sanacije objekta Policijske postaje Ptuj 73.000 31.03.2023
Gradnja hitre ceste Ptuj – Ormož 70.967 gradnja po pridobitvi gradbenega dovljenja
Nakup rabljene opreme za potrebe Okrožnega in Okrajnega sodišča na Ptuju. 66.500 realizirano
Konservatorsko restavratorski posegi na delu mestnega obzidja na Ptuju 40.000 2021-2022
Izvedba označitve državne kolesarske povezave D8 Poljčane – Ptuj 27.986 2022
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ptuj 4.824 realizirano
Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Ptuj (več sodišč skupaj) 3.974 realizirano

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Ptujske Drave 11,4 milijona
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave 5.508.197
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 1: Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk 4.120.422
Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami 2.156.690
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje
trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 2: Ptuj –
Juršinci
1.678.924
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje
trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 3: Ptuj –
Markovci – Gorišnica
1.625.852
Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti 377.598
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 346.677
COVID19 – Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 70.000
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 60.000
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 40.500
Sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva 19.394
Sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture 2032 19.200
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 8.133
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 pogodba v pripravi (skupno 8.200.000 evrov za Slovenijo)

Projekti v Občini Cirkulane

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Cesta Borl – mejni prehod: preplastitev, ureditev postajališča, območja za kolesarje in hodnikov 6.600.000 v pripravi
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Sanacija brežine pri gradu Borl 3.200.000 v pripravi
Obnovitvena dela trakta A in B na gradu Borl 2.000.000 2021
Sanacija brežine, zidu in terase gradu Borl na cesti Spuhlja – Zavrč od km 8,880 do km 9,950 1.659.446 realizirano
Most čez Dravo v Borlu 1.400.000 v pripravi
Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti – gradbeni ukrepi na porečju Drave in Kolpe – gradnja rokava pri Mali vas ina reki Dravi in gradnja zidu v Kužlju na reki Kolpi 1.364.886 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav novembra 2019 – plaz Gradišča 506.135 realizirano
Protipoplavni ukrepi Drave v Dolanah 493.954 2022-2023
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest…) in sanacija plazu kot posledica neurja s poplavami dne 7. julija 2019 440.000 realizirano
Sanacija plazu Paradiž na občinski infrastrukturi zaradi poplav julija 2019 144.573 realizirano
Ureditev Parka dediščine za ohranjanje kulturno – etnografske dediščine 66.000 31.12.2021
Posodobitev Kulturne dvorane v Občini Cirkulane 19.542 realizirano
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021


Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 148.840

 

Projekti v Občini Destrnik

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti na relaciji Trate – Lenart – Ptuj: Destrnik – Ptuj , sklop B Janežovci – Drstelja 735.419 2022
Obnova in oprema Volkmerjevega doma kulture v Občini Destrnik 42.052 realizirano
Dom starejših Destrnik – koncesija za 120 postelj 31.12.2023


Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Regionalna kolesarska povezava Trate – Lenart – Ptuj,
odsek Ptuj – Destrnik, sklop B Janežovci – Drstelja
305.907

 

Projekti v Občini Duplek

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave 14,8 milijona 31.12.2023
Gradnja enote Doma Danice Vogrinec v Dupleku 6.653.640 30.06.2024
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – za Dravo, projekt Drava – Natura 2000, reka za prihodnost 6.184.827 31.03.2023
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave 6.184.375 31.03.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Duplek 2.535.317 31.12.2023
Rekonstrukcija in prizidava vrtca Spodnji Duplek 2.341.000 2023-2024
Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Duplek in Občine Hajdina 1.782.755 v izvajanju
Ureditev območja avtobusnega postajališča »Zgornja Korena« in 3-krakega križišča 370.273 realizirano
Obnova gradu Vurberk 56.659 2021-2022
Projekt Učimo se v naravi 45.235 31.12.2022
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Ptujske Drave 11,4 milijona
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave 1.143.523
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 731.422

 

Projekti v Občini Dornava

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Izgradnja kuhinje in preureditev prostorov za mladostnike z motnjo v razvoju in hudimi vedenjskimi težavami 2.037.000 realizirano
Dornava – oranžerija 829.379 2022
Dornava – obnova kapele 119.448 realizirano 2021

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
COVID19 – Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 70.000
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 55.332
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.940

 

Projekti v Občini Gorišnica

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Navezovalna cesta Zavrč – Formin na hitro cesto Hajdina – Ormož 20 milijonov v pripravi
Kolesarska povezava Ptuj – Markovci – Gorišnica 3.492.273 2023
Ureditev križišča »Moškanjci« na glavni cesti Spuhlja-Ormož z lokalno cesto za Moškanjce 968.126 realizirano
Lokalni namakalni sistem v občini Gorišnica 919.869 realizirano
Projekt dveh stanovanjskih skupin v ZUDV Dornava – lokacija Gorišnica 554.002 marec 2023
Gradnja hitre ceste Ptuj – Ormož 70.967 gradnja po pridobitvi gradbenega dovljenja

 

Projekti v Občini Hajdina

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju (Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk) 8.782.477 2023
Rekonstrukcija ceste Slov. Bistrica – Hajdina 7.533.023 v gradnji
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – za Dravo, projekt Drava – Natura 2000, reka za prihodnost 6.184.827 31.03.2023
Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Duplek in Občine Hajdina 1.782.755 v izvajanju
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode – Občina Hajdina 1.086.494 31.12.2023
Rekonstrukcija podstrešja Osnovne šole Hajdina 464.000 realizirano
Preureditev tri-krakega križišča na cesti Hajdina (Mariborska cesta – Gomile) v krožno križišče 304.297 realizirano
Konzervatorsko restavratorski posegi na ostenju starega gotskega prezbiterija v cerkvi sv. Martina na Zgornji Hajdini 8.000 2021-2022
Dom starejših Hajdina – koncesija za 150 postelj 31.12.2022

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
DRR – Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Drave 446.019
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 85.500

Projekti v Občini Juršinci

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Regionalna kolesarska povezava Ptuj – Juršinci 3.386.900 2023
Rekonstrukcija mostu čez potok pri Dornavi 496.052 2022
Ureditev učilnic na podstrešju Osnovne šole Juršinci 475.000 2022
Gradnja obvozne ceste ob mostu čez Branico v Grlincih 92.555 2022
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Projekti v Občini Kidričevo

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo 18,3 milijona 31.12.2023
Sanacija gramozne jame Kidričevo 10 milijonov 2022
Izgradnja novega strelišča v Apačah ter ureditev okolice obstoječega strelišča 9.200.000 2022-2023
Gradnja obvoznice Kidričevo 8.905.451 2023
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju (Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk) 8.782.477 2023
Rekonstrukcija ceste Slov. Bistrica – Hajdina 7.533.023 v gradnji
Nova Obrtna cona Kidričevo 4.727.516 31.12.2023
Vrtec Lovrenc na Dravskem polju 1.062.000 2023-2024
Projekt Farma za piščancem prijazno rejo perutnine Starošince; upravičenec: Peršuh, vzreja perutnine, trgovina in storitve d.o.o. 1.000.000 30.06.2023
Sofinanciranje modernizacije lokalne ceste Apače – Trnovec in sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil 110.000 2022
Ureditev ceste Rače – Kungota – Kidričevo od km 7.850 v dolžini 750 m 86.277 realizirano

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo 7.144.898
Ureditev, dograditev oz. razširitev Industrijske cone Kidričevo 2.074.048
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 204.626
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 95.809

 

Projekti v Občini Majšperk

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo 18,3 milijona 31.12.2023
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju (Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk) 8.782.477 2023
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Ureditev ceste in pločnika Stoperce – Grdina 1.600.000 v pripravi
Ureditev ceste skozi Ptujsko goro 1.100.000 v gradnji
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 – Drava 540.500 realizirano
Turistična destinacija Haloze – vzpostavitev enotne blagovne znamke, ki bo omogočala razvoj območja, vzpostavitev delovnih mest razvoj samooskrbne verige 177.334 31.12.2021

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo 7.144.898
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 222.531

Projekti v Občini Markovci

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Kolesarska povezava Ptuj – Markovci – Gorišnica 3.492.273 2023
Izgradnje steze za pešce in kolesarje ob državni cesti Spuhlja – Zavrč 682.570 realizirano
Ureditev obrtne cone – IV. Faza 600.000 realizirano
Gradnja hitre ceste Ptuj – Ormož 70.967 gradnja po pridobitvi gradbenega dovljenja
Rekonstrukcija korantove maske iz prve polovice 20. stoletja 3.939 2021

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Izgradnja infrastrukture v razširitev obstoječe obrtne cone Novi Jork v Občini Markovci 258.750
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 171.124

Projekti v Občini Ormož

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop 6.908.230 31.12.2023
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – za Dravo, projekt Drava – Natura 2000, reka za prihodnost 6.184.827 31.03.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Drave (rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave v Občini Ormož) 3.326.360 31.12.2023
Gradnja podhoda Pavlovci 2.547.250 2023
Razširitev ekonomsko-poslovne cone Ormož 2.218.316 31.12.2022
Zavarovanje prehodov Frankovci 2, Obrež 1 in Grabe 2.067.383 2022-2024
Energetska prenova javnih stavb v občini Ormož 1.826.385 v izvajanju
Dograditev vrtca Podgorci 1.526.000 realizirano
Preplastitev vozišča na cesti Stročja vas-Pavlovci od km 4,304 do km 6,457, od km 8,900 do km 10,000 in od km 12,100 do km 12,690 1.193.446 2022
Izgradnja priključka vzhodne obvoznice Ormož 1.086.466 v gradnji
Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Ormož in Občine Središče ob Dravi 1.071.842 v izvajanju
Lokalni namakalni sistem v občini Ormož 864.446 realizirano
Sofinanciranje projekta celovite energetske sanacije upravne stavbe na naslovu Ptujska cesta 6, Ormož 750.704 31.03.2023
Sofinanciranje projekta celovite energetske sanacije upravne stavbe na naslovu Ptujska cesta 6, Ormož 750.704 31.03.2023
Prestavitev postajališča Frankovci 606.312 2022
Ureditev križišča, obnova ceste Ormož zahod – Ormož 595.578 v gradnji
Rekonstrukcija hlevov za prašiče pitance; upravičenec: Jeruzalem Ormož d.o.o. 454.724 30.06.2023
Gradnja hitre ceste Ptuj – Ormož 70.967 gradnja po pridobitvi gradbenega dovljenja
Knjižnica Franca Ksavra Meška (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 45.498 2020–2021
Zamenjava talne obloge in stolov v Domu kulture Ormož 40.820 realizirano
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ormož 11.437 realizirano
Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Ormož (več sodišč skupaj) 3.974 realizirano

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 4.062.151
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Drave – Rekonstrukcija in nadgradnja Čistilne naprave Ormož 2.144.987
Razširitev ekonomsko-poslovne cone Ormož 1.481.759
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 797.834
COVID19 – Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 69.123
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 40.500
Sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture 2039 19.200

Projekti v Občini Podlehnik

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Rekonstrukcija ceste Žetale – Rogatec 5.600.000 v pripravi
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana 1.751.662 1.06.2022
Rekonstrukcija in nadzidava vrtca in Osnovne šole Podlehnik 542.000 2022
Sanacija plazu Vaupetič na cesti Stanošina-Sedlašek, zaradi neurij s poplavami poleti 2020 503.000 30.11.2022
Sanacija plazu na lokalni cesti Zg.Leskovec-Sp.Gruškovje-Podlehnik 413.861 realizirano
Sanacija plazov po poplavah na lokalni cestah v Občini Podlehnik (Dravinjski vrh – Majski vrh – Podlehnik) 328.000 2021-2022
Naložba v vinogradniško dejavnost 271.940 30.06.2025
Vzpostavitev Medgeneracijskega urbanega parka 73.139 31.12.2021
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Projekti v Občini Središče ob Dravi

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop 6.908.230 31.12.2023
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – za Dravo, projekt Drava – Natura 2000, reka za prihodnost 6.184.827 31.03.2023
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave 6.184.375 31.03.2023
Zavarovanje prehodov Frankovci 2, Obrež 1 in Grabe 2.067.383 2022-2024

Projekti v Občini Starše

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave 14,8 milijona 31.12.2023
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – za Dravo, projekt Drava – Natura 2000, reka za prihodnost 6.184.827 31.03.2023
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave 6.184.375 31.03.2023
Nova podružnična osnovna šola Marjeta 4.328.000 2022-2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Starše, Občine Dornava in Občine Miklavž na Dravskem polju, 5 rok 1.670.392 1.11.2023
Sanacija mostu čez kanal SD1 v Zlatoličju 919.771 realizirano
Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti Miklavž – Hajdina od km 7,660 do 8,350 in od km 9,400 do km 10,600. 888.300 realizirano
Izgradnja slačilnic s sanitarijami in tribune ŠP Starše 202.708 31.12.2022

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Ptujske Drave 11,4 milijona

Projekti v Občini Sveti Tomaž

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop 6.908.230 31.12.2023
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Rekonstrukcija regionalne ceste Ljutomer – Savci – Ptuj skozi naselje Sveti Tomaž 879.980 2022
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Projekti v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Kolesarska povezava Lenart – Sv. Trojica – Cerkvenjak – Vitomarci – Trnovska vas 4.345.703 2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Naložba v sadjarsko dejavnost kmetije Šilec, upravičenec: Šilec Branko 499.861 30.06.2023
Novogradnja hleva za bike pitance in izgradnja skladišč za krmo; upravičenec: Pučko Robert 498.655 30.06.2023
Ureditev hleva za piščance, pripadajočih objektov in nakup mehanizacije; upravičenec: Braček Uroš 416.413 30.06.2023
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Projekti v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza 10,9 milijona 31.12.2023
Rekonstrukcija ceste R2-439/1303 Križevci–Žihlava od km 1,363 do km 4,045 z izgradnjo pločnika in AP 4.812.364 še ni znano
Novogradnja vrtca v občini Sveti Jurij ob Ščavnici 2.200.000 2022-2023
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925 30.08.2023
Posodobitve in novogradnje na kmetiji Lančič; upravičenec: Lančič Rok 527.604 30.06.2023
Sanacija usada na nasipni brežini na cesti Žihlava – Rogoznica 95.580 realizirano
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 – Mura 2.500 realizirano

Projekti v Občini Trnovska vas

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Kolesarska povezava Lenart – Sv. Trojica – Cerkvenjak – Vitomarci – Trnovska vas 4.345.703 2023
Ureditev kolesarske povezave ob državni cesti Rogoznica – Senarska med naselji Biš in Gočova 472.097 realizirano

Projekti v Občini Videm

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo 18,3 milijona 31.12.2023
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Širitev vrtca Videm pri Ptuju 1.749.000 2022-2023
Ureditev ceste in pločnika skozi Zg. Leskovec 521.402 v pripravi
Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Videm 512.675 2022-2023
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami oktobra 2018 (Zgornja Pristava – Dežno) 330.390 realizirano
Sanacija plazu Repišče zaradi neurja s poplavami avgusta 2020 149.020 realizirano
Investicijsko vzdrževalna dela na Dravinji 130.000 2022
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest…) zaradi neurja s poplavami julija 2019 (plaz Belavšek) 98.317 realizirano

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo 7.144.898
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 149.399

Projekti v Občini Zavrč

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Navezovalna cesta Zavrč – Formin na hitro cesto Hajdina – Ormož 20 milijonov v pripravi
Cesta Borl – mejni prehod: preplastitev, ureditev postajališča, območja za kolesarje in hodnikov 6.600.000 v pripravi
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Izgradnje steze za pešce in kolesarje ob državni cesti Spuhlja – Zavrč 682.570 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami avgusta 2020 (sanacija plazu Turški vrh, Drenovec) 269.386 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav november 2019 (sanacija plazu Drenovec) 231.754 realizirano
Vzdrževalna dela na Turškem potoku 150.000 2022

Projekti v Občini Žetale

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Rekonstrukcija ceste Žetale – Rogatec 5.600.000 v pripravi
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Plaz na JP Podpeč – Ledinca 94.027 realizirano

 

Preberite še:

4 mega-afere desetletja Roberta Goloba

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Mesec vzel program SDS za svojega

Golob ujet na laži

DAMIR ŽERAK