Zapiranje odlagališča na CERO Gajke

Za projekt zapiranja odlagališča, izgradnje vzhodne brežine in sanacijo severne brežine na CERO Gajke je bilo 20. 3. 2022 na Upravni enoti Ptuj izdano gradbeno dovoljenje. V teku je izdelava projekta za izvedbo s popisi del in ocenjeno investicijsko vrednostjo gradbenih del, ki bo v skladu s terminskim planom dokončan do 8. 4. 2022. Projektna dokumentacija bo predana Javnim službam Ptuj, ki so upravljavec odlagališča in so v skladu s predpisi pristojni za zapiranje odlagališča. Sledi izbira izvajalca za izvedbo zapiralnih del.

Pred pričetkom gradnje je potrebno pridobiti tudi spremembo Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za zapiranje odlagališča na CERO Gajke, ki ga pridobivajo Javne službe Ptuj. 8. 12. 2021 je bila oddana vloga za spremembo OVD na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Vlogo je potrebno dopolniti še s podatki, koliko odpadkov bi še lahko odložili na odlagališče (tj. še 58 ton) ter predvidenim datumom dokončne zapolnitve, ki je tudi datum napovedi zapiranja odlagališča. Upravljavec odlagališča mora to sporočiti pristojnim institucijam v tridesetih dneh. Javne službe Ptuj so pojasnile, da bodo v roku štirih mesecev po izdani odločbi o spremembi OVD obvestili pristojne institucije o zapolnitvi odlagališča in tako bo določen tudi datum, od katerega se šteje triletni rok za izvedbo zapiralnih del.

Spremenjen OVD bo tako zaradi skrajšane dobe zbiranja sredstev za zapiranje odlagališča na novo določil letno višino finančnega jamstva, torej sredstev, ki bodo namenjena zapiralnim delom na odlagališču, kakor tudi 30-letnemu monitoringu in drugim okoljevarstvenim ukrepom.

VIR: MO Ptuj