Zakon o vodah je zelo pomemben za Spodnje Podravje

Novela zakona o vodah nikakor ne ogroža pitne vode, ampak jo dodatno ščiti in varuje

Glede na številne manipulacije in zavajanja o sprejeti noveli Zakona o vodah ter posledično tudi sproženi pobudi o naknadnem referendumu o noveli zakona, menim, da sem vas,  kot župan občine Kidričevo, dolžan nagovoriti!

 

Novi zakon o vodah je zelo pomemben za občino Kidričevo, saj bomo z njim protipoplavno uredili Polskavo, Framski potok in zadrževalnik Medvedce ter deloma tudi nekatere objekte v ŠRC Pleterje. Kot župan, sem vedno zagovarjal zdravo življenjsko okolje ter bil in bom vedno zagovornik zdrave pitne vode, o čemer pričajo številni projekti, ki smo jih izvedli (celotna občina ( ena od redkih v Sloveniji) ima novo kanalizacijsko omrežje, revitalizacija gramoznih jam in varstvo podtalnice, redne kemijske analize podtalnice,…). Nova novela zakona o vodah nikakor ne ogroža pitne vode, ampak jo dodatno ščiti in varuje!

Za občino Kidričevo  je novela zakona torej ključna iz vidika reševanja poplavne ogroženosti ter bo prispevala k rešitvi dolgoletnih problemov, ki jih je našim ljudem  številna leta s poplavljanjem povzročala Polskava in  Framski potok. Za projekt ureditve protipoplavnih nasipov  na Polskavi in za  projekt reševanja problematike Framskega potoka so že namenjena finančna sredstva, tako v državnem proračunu kot v občinskem proračunu.

Spoštovani, prosim vas, da ne nasedate raznovrstnim manipulacijam, zato vam v  nadaljevanju posredujem povzetke ključnih poudarkov sprejetega zakona:

1.     Novela zakona o vodah nikakor ne ogroža pitne vode, ampak jo dodatno ščiti in varuje. Industrijskih objektov odslej pod nobenim pogojem ne bo več možno graditi na priobalnih zemljiščih. Za vsak poseg na priobalnem pasu pa bo treba pridobiti vodno soglasje s strani Direkcije za vode, ki v primeru negativnih vplivov na vode in okolje ne bo izdano.

2.     Novela zakona o vodah pomembno zaostruje dosedanjo zakonodajo, ki na priobalnih mestih dovoljuje tako objekte v javni kot tudi v zasebni rabi. Spremembe zakona pogojno dovoljujejo zgolj objekte v javni rabi in še te le pod pogojem, da se predhodno pridobi ustrezno vodno soglasje s strani Direkcije za vode. To soglasje se izda zgolj v primeru, če poseg ne poslabšuje stanja voda ali kako drugače vpliva na okolje.

3.     Novela zakona o vodah nikakor ne omogoča privatizacije vode. Novela postavlja strožje pogoje kot dosedanja ureditev, saj v celoti prepoveduje objekte v zasebni rabi.

4.     Dosedanji Zakon o vodah je na priobalnem pasu dopuščal gradnjo objektov v javni in v zasebni rabi, zaradi česar so bile na priobalnih zemljiščih zgrajene zasebne vile in celo industrijski obrati. Z novelo Zakona o vodah to prepovedujemo, saj bodo odslej objekti v zasebni rabi v celoti prepovedani. S tem zaostrujemo pogoje in dodatno ščitimo naše vodne vire.

5.     Da dosedanji Zakon o vodah ni ustrezno varoval naših voda, dokazujejo številne izjeme, ki so dovoljevale gradnjo na priobalnih zemljiščih. Doslej je bilo izdanih kar 54 takšnih uredb. Med drugim so bile uredbe sprejete tudi za postavitev proizvodnih objektov, med njimi tudi takšnih, ki proizvajajo izdelke iz gume, in takšnih, ki se ukvarjajo s kemikalijami. Poleg tega so bile uredbe sprejete tudi za razkošne zasebne stanovanjske hiše na obalah slovenskih rek, jezer in morja.

6.     Novela zakona o vodah ne ogroža pitne vode! Novela zakona o vodah za vsak poseg na priobalnih zemljiščih zahteva vodno soglasje, ki ga podeljuje Direkcija za vode. »Druga alineja 37. člena zakona o vodah tudi določa, da se vodno soglasje lahko izda, če:

1. ne gre za poseg v nasprotju s pogoji in omejitvami za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,

2. se s tem ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti,

3. se s tem ne poslabšuje stanje voda,

4. je omogočeno izvajanje javnih služb,

5. ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in

6. to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.«