V SDS predstavili priporočila vladi za takojšnje reševanje položaja kmetov

Poslanca SDS Alenka Helbl in Tomaž Lisec sta na današnji novinarski konferenci predstavila priporočila za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta. SDS opozarja, da kmetijstvo ni samo panoga, temveč strateška surovina, ki je ključna za prehransko varnost države. Vlado Roberta Goloba pa obtožujejo omejevanja kmetovanja in ogrožanja slovenske krajine.

 

Podatki kažejo na upad kmetijskih gospodarstev v Sloveniji v zadnjem desetletju. Število kmetijskih gospodarstev s travniki, pašniki, trajnimi nasadi in vinogradi se je zmanjšalo, kar negativno vpliva na proizvodnjo hrane in samooskrbo države.

Na novinarski konferenci so bila predstavljena priporočila, ki jih SDS naslavlja na vlado:

  1. Prilagoditev okoljskih zahtev za kmetovanje na območju Nature 2000, da ne bodo ovirale kmetijske dejavnosti. Hkrati naj vlada začne postopek zmanjšanja obsega ozemlja v Naturi 2000.
  2. Omogočanje izvedbe podnebnih in okoljskih ukrepov na kmetijskih gospodarstvih na dostopen, uporaben in trajnosten način. Finančna sredstva iz skupne kmetijske politike naj ostanejo v kmetijstvu.
  3. Izvzetje plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz plačila dohodnine.
  4. Uskladitev vseh neposrednih plačil in sredstev v kmetijstvu z inflacijo.
  5. Nasprotovanje sprejetju predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev.
  6. Zakonske spremembe za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in zagotovitev prehranske varnosti Slovenije.
  7. Ureditev verige vrednosti preskrbe s hrano in zagotavljanje pravičnih cen za kmete.
  8. Zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja ter učinkovito upravljanje z zvermi in divjadjo za zaščito prebivalstva in kmetovanje.

Poslanec Tomaž Lisec je opozoril, da ukrepi vlade Goloba ogrožajo okoljske cilje, povzročajo zaraščanje kmetij, opuščanje kmetovanja ter širjenje zveri in tujerodnih vrst. SDS meni, da vlada močno omejuje kmetovanje in s tem ogroža slovensko krajino ter samooskrbo države.

Poslanka Alenka Helbl je poudarila, da je SDS ves čas na strani slovenskega kmeta, saj kmetijstvo predstavlja pomembno panogo, ki ohranja slovensko kulturo in krajino. V stranki deluje tudi Forum za kmetijstvo in podeželje, ki združuje člane z vseh področij kmetijstva. S pomočjo terenskih obiskov so pridobili vpogled v poglede, težave in primere dobre prakse kmetov v Sloveniji.

V prejšnjem mandatu je SDS že sprejela nekaj ukrepov za podporo kmetijstvu, kot je zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za prestrukturiranje slovenskega kmetijstva, pomoč različnim sektorjem v kmetijstvu, prehrani in gozdarstvu ter nadomestila za kmete zaradi dviga cen energentov in mineralnih gnojil. Prav tako so se zavzeli za zaščito domačih živali in poenostavitve na področju upravljanja kmetijskih zemljišč.

SDS poziva vlado, da si prizadeva za sodelovanje s kmeti in pripravo ukrepov ter zakonodaje v partnerstvu z njimi. Poudarjajo, da kmetje niso le prejemniki subvencij, temveč ključni nosilci proizvodnje hrane, ki je strateško pomembna za preživetje prebivalstva. Zato je pomembno, da vlada zagotovi ustrezno podporo in zaščito kmetijskega sektorja ter s tem ohrani slovensko krajino in prehransko varnost države.

SDS ostaja na strani kmeta ter si bo še naprej prizadevala za krepitev kmetijstva in podeželja v Sloveniji.