Stranke postavljamo pred izziv

Edino kar šteje je program!!!

Janez Janša v 150-sekundnem izzivu predstavil program za zmagovito Slovenijo.

“V dveh letih smo naredili veliko, predstavljajte si, koliko lahko naredimo v štirih letih,”

Program je jasno osredotočen na mlajše kot na starejše, izdelan pa je na podlagi zagotavljanja uspehov na vseh področjih na poti do cilja, in sicer, da Slovenija postane ena od 15 najbolj gospodarsko razvitih držav sveta, ki bo stremela k prvemu mestu po blaginji človeka.

Družina – ena temeljnih vrednot

V Slovenski demokratski stranki visoko na lestvico vrednot postavljajo družino. Verjamejo, da mora biti družina tisto primarno okolje, v katerem se posameznik nemoteno razvija, pridobiva pozitivne izkušnje in vrednote ter se uči sprejemati odgovornost za lastno ravnanje in svobodo, saj s tem posameznik pozitivno vpliva na razvoj družbe. Potrjevanje osrednjega mesta človeka in družine in grajenje na sožitju generacij je zato izrednega pomena tudi v načrtu. Da pa bi k ustvarjanju mladih družin pripomogli, bo SDS v naslednjem mandatu zagotovil univerzalni otroški dodatek in ostale finančne spodbude za novorojenega otroka, prav tako pa bodo odveč tudi dodatne skrbi ob nakupu prve nepremičnine zaradi dodatne pomoči pri davčnih olajšavah.

Skrb za vse generacije

SDS ima pripravljen načrt tako za mlajše kot za starejše generacije, saj bo mladim omogočeno dovolj obetavnih delovnih mest in svoje prihodnosti ne bodo iskali v tujini, kot so to v večini visoko kvalificirani kadri počeli doslej, lažje pa bodo prišli tudi do svojega lastnega stanovanja, sploh po tem, ko je bil že v tem mandatu sprejet zakon o stanovanjski jamstveni shemi, ki bo mnogim olajšal nakup svojega stanovanja. Poskrbljeno bo tudi za starejše, saj načrt vsebuje tudi uvedbo državne pokojnine in dodatnih dohodninskih olajšav za seniorje.

Dodatna pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, izkoriščen tudi potencial slovenskih gozdov

Slovenski trg dela bo še bolj konkurenčen, saj bo še dodatno razbremenjen, posledično pa bodo tudi ljudje lahko zaslužili več. SDS verjame, da mora biti davčni sistem enostaven, v državljanih pa mora vzbuditi zaupanje v partnerski odnos med njim in državo. Pobiranje davkov ni kazen za državljana, pač pa so davki njegovo plačilo za kakovostne storitve države. Davčni sistem mora biti enostaven, v državljanih mora vzbuditi zaupanje. Za večjo učinkovitost v poslovanju bodo odpravljene birokratske ovire, ki so bile doslej večni problem zaradi trajanja določenih postopkov, kar pa je dodatna pozitivna stvar ne samo za gospodarski sektor, ampak tudi za kmetijskega, saj bo tudi tam odpravljena odvečna administracija, davčno razbremenjeni pa tudi kmetje. 

“Ustvarjanje, razvoj, podjetništvo, inovacija bodo besede ponosa,” je dejal Janša.

Slovenija se ponaša z ogromno gozdovi, katerega potencial se je v preteklosti zanemarjal, zato je predsednik SDS v posnetku med drugim napovedal, da bo tokrat potencial slovenskih gozdov le izkoriščen, kar pa bo le ena dodatna vrednost, ki bo k uspehu slovenskega gospodarstva še pripomogla.

Red v zdravstvu

Ker se slovensko zdravstvo sooča z več težavami, ki predstavljajo problem za celotno družbo, je prav zdravstvo ena od temeljnih prioritet Slovenske demokratske stranke v prihodnosti.

“V zdravstvu bomo naredili red, javno zdravstvo bo celota in bo dostopno vsem pod enakimi pogoji.”

Ker je zdravje temeljna človekova pravica, Slovenska demokratska stranka zagovarja enake možnosti do zdravja vsem socialnim slojem ne glede na kraj bivanja. Prepričani so, da je vsakemu potrebno omogočiti enako dostopnost do zdravstvenih storitev javne zdravstvene službe.

Vračanje verodostojnosti sodni veji oblasti

Temeljne aktivnosti države na področju zagotavljanja notranje varnosti opravlja policija in nekatere druge institucije države v povezavi s sodno vejo oblasti. Na tem področju bo SDS v naslednjem mandatu še naprej zagotavljal pogoje za uspešno in učinkovito preprečevanje najhujših oblik kriminalitete in drugih kaznivih ravnanj, uspešno in učinkovito preganjanje in kaznovanje storilcev najhujših oblik kriminalitete in drugih kaznivih ravnanj, saj se “nekateri postopki vlečejo predolgo“, meni Janša. Da pa bo po vseh teh aferah z diplomami slovenska javnost ponovno pridobila zaupanje v sodno vejo oblasti, predsednik SDS kot enega od ciljev izpostavi tudi reformacijo sodstva, poudarek pa bo na zagotovljenih strokovnih izobrazbah in pravosodnih izpitih.

Krepitev Slovenske vojske

Slovenija je samostojna država, ki je po površini sicer majhna, vendar zgodovina Slovenije dokazuje, da je bilo za njen obstoj prelito kar nekaj krvi, kar pomeni, da jo je treba braniti.

Ker so časi danes nepredvidljivi, kar dokazuje tudi stanje v svetu, predvsem vojna v Ukrajini, je potrebno okrepiti tudi moč naše vojske. Slovenska zunanja politika bo še naprej odločna, proevropska in evroatlantska, ključno pa bo tudi grajenje mostov in dobrih odnosov tudi s sosedskimi državami.

“Skrbeli bomo za rojake v zamejstvu in po svetu in za manjšine sosednjih narodov pri nas”.

Kultura bo v ospredju, posodobitev učnih načrtov

Da bi izkoristili ves potencial izobraževalnega sistema, se bo ta v prihodnosti povezal tudi z gospodarstvom, kar pomeni zagotavljanje našemu gospodarstvu pravega kadra iz klopi slovenskih šol. Prav tako pa se bo v luči še bolj izobraženega in kvalificiranega kadra prihodnosti primerno reformiralo tudi šolstvo, in sicer se bodo posodobili učni načrti, ki bodo spodbujali ustvarjalnost, kritično mišljenje, domoljubje, digitalno in finančno pismenost. Z vsakodnevnim vključevanjem športa v pouk pa se bo spodbujal tudi zdrav način življenja učencev in dijakov.

“Slovenska kultura in slovenski jezik bosta okrepljena stebra naše identitete in tudi samozavestne odprtosti v svet,” je prepričan Janša.

V slovenski družbi ima kultura še bolj poseben pomen, saj je imela zgodovinsko vlogo pri aktiviranju nacionalne substance, ki je kasneje prerasla v družbeno in politično gibanje za ustanovitev lastne države.

“V Slovenski demokratski stranki imamo Slovenijo v srcu in to vsak dan dokazujemo, gradimo uspešno varno in suvereno Slovenijo in k sodelovanju vabimo vse ljudi dobre volje”, je zaključil Janša.