[Sporočilo za javnost vodstva RTV] Nedopusten poseg vlade v referendumsko kampanjo

Golobova vlada je na poti do avtokratske podreditve javne RTVS.

RTV Slovenija je objavila sporočilo za javnost, v katerem vlado obtožuje nedopustnega posega v referendumsko kampanjo in nedopustnega posega vlade v referendumsko kampanjo. Pismo objavljamo v celoti.

Ministrstvi za pravosodje in javno upravo v svojih mnenjih o referendumu nista upoštevali vseh relevantnih dejstev. V izogib nepopravljivim pravnim posledicam bi vlada morala upoštevati vsa ključna dejstva.

RTV Slovenija je dne 16. 11. 2022 prek Sindikata novinarjev Slovenije prejela dopis Ministrstva za pravosodje ter na izrecno prošnjo še dopis Ministrstva za javno upravo v zvezi z referendumsko kampanjo.

Oba dopisa se nanašata na vprašanje sodelovanja generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija gospoda Andreja Graha Whatmougha v referendumski kampanji o noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki se je je želel udeležiti kot organizator referendumske kampanje, in sicer kot fizična oseba.

Vlada oziroma pristojni ministrstvi pred izdajo obeh dopisov nista v nobeni točki preverili na Radioteleviziji Slovenija, ali in katera dejanja so bila morebiti opravljena v izogib že ZGOLJ videza nasprotja interesov. Ker tega vlada ni storila, so že nastale pravne posledice. Mnenje vlade oziroma ministrstva za javno upravo je bilo namreč neposredni povod, da je bilo Andreju Grahu Whatmoughu kot organizatorju referendumske kampanje preklicano dano vabilo na televizijsko soočenje, ki je potekalo dne 14. 11. 2022 na Televiziji Slovenija.

Prav tako ministrstvi napačno uporabljata peti odstavek 38. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki se nanaša tudi na primer generalnega direktorja RTV in ki naj ne bi imel po mnenju vlade nadrejene osebe oziroma predstojnika. To eksplicitno ne drži. Komisija za preprečevanje korupcije je v dopisu št. 06211-41/2021 z dne 11. 4. 2018, v katerem je ugotovila opustitev dolžnega ravnanja takratnega generalnega direktorja gospoda Igorja Kadunca, namreč navedla, navajamo: ″Uradna oseba, poslovodna oseba javnega zavoda bi v omenjenem primeru (…) morala o okoliščinah nasprotja interesov (…) pisno obvestiti svojega predstojnika, ki je v tem primeru, kot je navedlo Ministrstvo za kulturo, predsednik programskega sveta RTV Slovenija (organ, ki imenuje generalnega direktorja) (…) oziroma se samoizločiti (…).″

Dejstva dokazujejo, da je generalni direktor RTV Slovenija storil vse za preprečitev morebitnega videza konflikta interesov. Prvič, prvi delovni dan po posredovanju prijave za referendumsko kampanjo kot fizična oseba (2. 11. 2022) se je iz vseh morebitnih postopkov, povezanih s katerokoli referendumsko kampanjo, ki trenutno poteka, izločil in za vsa opravila v zvezi z referendumom iz njegove pristojnosti predal pooblastila pristojnim službam. Drugič, sočasno je o nastalih okoliščinah obvestil tudi Programski in Nadzorni svet RTV Slovenija (dopis št. 01-657/2022). S tem je zagotovil dolžno ravnanje in preprečil že videz nasprotja interesov, ki bi lahko bil v tem, da bi kot udeleženec referendumske kampanje podpisoval odločitve po 12. členu Pravil Radiotelevizije Slovenija za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj o vprašanju zakonodajnega referenduma o Zakonu in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki bo dne 27. novembra 2022. Druge vloge v referendumski ali volilni kampanji generalni direktor RTV Slovenija nima, saj so za konkretne oddaje po ZRTVS-1 in ZMed odgovorni uredniki programov.

Nobeno ministrstvo, niti Vlada, ni sodišče in ne sme posegati v referendumsko kampanjo, do česar je prišlo v tem konkretnem primeru. Ravno nasprotno: iz odločbe Ustavnega sodišča (odločba US RS, št. U-I-191/17-25 z dne 25. 1. 2018) izhaja, da mora javna oblast spoštovati načelo nevtralnega odnosa do referendumske kampanje. Ta zahteva izhaja tudi iz ustavne pravice iz 44. člena Ustave RS, ki se lahko uresničuje zgolj ob skrbi za zakonito izvedbo referendumske kampanje in celovito poštenost referendumskega postopka.

Iz navedenega izhaja, da je vlada oziroma ministrstvi v tem konkretnem primeru s svojim ravnanjem nedopustno posegli v referendumsko kampanjo. S tem, ko vpletene strani (RTV Slovenija) nista zaprosili za dejstva v zvezi z že morebitnimi opravljenimi dejanji za dolžno izogibanje nasprotja interesov, nista zagotovili nevtralnega odnosa do referendumske kampanje. Poleg tega pa sta ministrstvi kršili tudi ustavno pravico do izjave, ki izhaja iz 22. člena Ustave RS.

 

RTV Slovenija