Spor med UKUM in STA je popolnoma jasen. Zadeva ima izključno politični namen diskreditacije vlade.

Direktor Veselinovič dela veliko škodo STA in tamkajšnjim zaposlenim.

Mediji so tekom tedna množično poročali o prenehanju financiranja STA. Vso poročanje je bilo napačno in ima domnevno politično ozadje. Vlada na dopisni seji dne 30. 11. 2020 ni sprejela nobenega sklepa o prekinitvi financiranja STA, kot so napačno poročali mediji, ampak zgolj je sprejela informacijo UKUM-a o nezmožnosti izvajanja pogodbe z STA.

 

Vlada je dolžna zagotoviti primerno financiranje

Zakon o Slovenski tiskovni agenciji v tretjem odstavku 3. člena določa »Dolžnost ustanovitelja je zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega Poslovnega načrta STA.«

UKUM je predstavnik ustanovitelja (Vlade RS) in lahko ustavi financiranje

V Pogodbi št. 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020, ki jo je podpisal direktor STA Bojan Veselinovič kot izvajalec in nekdanja direktorica UKOMa mag. Kristina Plavšak Krajnc za »predstavnika ustanovitelja«, je UKOM opredeljen kot predstavnik ustanovitelja agencije.

V 6. členu pogodbe je med drugim določeno:

»Izvajalec mora predstavniku ustanovitelja na njegovo izrecno zahtevo nemudoma posredovati vso dokumentacijo o izvajanju javne službe (finančno, pravno in vsebinsko). Tudi sicer mora z njim sodelovati in se odzivati na njegove zahteve po dokumentaciji in pojasnilih.«

V nadaljevanju istega člena pa je še določeno:

»Pogodbeni stranki soglašata, da lahko predstavnik ustanovitelja v primeru, da izvajalec tudi po pisnem pozivu ne sodeluje oz. molči, ustavi plačevanje po tej pogodbi ali celo od pogodbe odstopi s pisno izjavo brez odpovednega roka, v tem primeru pa lahko tudi zahteva vrnitev že izplačanih sredstev po tej pogodbi s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev dalje.«

Direktor STA Veselinovič očitno nekaj skriva!

Glede na zakonsko določilo je UKOM kot »predstavnik ustanovitelja« pred podpisom nove pogodbe dolžan ugotoviti, kaj pomeni zakonska dikcija »primerno financiranje«. Prav v želji, da bi se zagotovilo primerno financiranje in pravočasno sklenilo novo pogodbo, je UKOM na direktorja STA Bojana Veselinoviča in nadzorni svet STA že oktobra naslovil dopis z zahtevo po poslovni dokumentaciji. Direktor Bojan Veselinovič dokumentacije ni želel izročiti, nadzorni svet STA pa je 4. 11. sprejel sklep, da »ni pristojen za posredovanje zahtevanih dokumentov in informacij«. V nadaljevanju pa predlagal, »da se za posredovanje želene dokumentacije lastnik lahko obrne direktno na direktorja družbe STA d. o. o. Ljubljana«.

V skladu s Pogodbo se je UKOM kot »predstavnik ustanovitelja« znova obrnil na direktorja STA Bojana Veselinoviča in ga ponovno zaprosil za posredovanje dokumentacije, ki pa je direktor STA Bojan Veselinovič do danes ni dostavil.

Ob tem naj opozorimo, da je UKOM direktorju STA Bojanu Veselinoviču že 3. 11. 2020 uradno zavrnil izplačilo računa, ki ga je posredoval na podlagi sklenjene pogodbe, saj je evidentno kršil 6. člen pogodbe, ki mu nalaga dolžnost, da »predstavniku ustanovitelja« izroči celotno dokumentacijo. Kot je razvidno iz tega člena, prvi stavek govori o dokumentaciji, ki se nanaša na izvajanje javne službe, drugi stavek pa stvar razširi na celotno dokumentacijo in pojasnila. To je seveda tudi razumljivo, kajti v nasprotnem primeru »predstavnik ustanovitelja« nima nikakršne možnosti, da ugotovi, kaj pomeni zakonska dikcija »primernost financiranja«.

Veselinovič s prikrivanjem dokumentov dela veliko škodo STA in zaposlenim

UKOM bi v skladu z zadnjim odstavkom 6. člena pogodbe, ki jo je podpisal direktor STA Bojan Veselinovič in nekdanja direktorica UKOMa, lahko od celotne pogodbe odstopil in zahteval povrnitev sredstev z obrestmi. Kljub temu je »predstavnik ustanovitelja« v želji po konstruktivni rešitvi problema zgolj zavrnil izplačilo tekočega računa, ki ga je posredoval direktor STA Bojan Veselinovič. Ob tem pa je UKOM še opozoril na velikansko škodo, ki jo podjetju STA s prikrivanjem informacij in kršenjem pogodbe povzroča direktor Bojan Veselinovič.

Preberite še:

Uslužbenci Finančne uprave preprečili tihotapljenje marihuane!

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

Rekorden proraču za leto 2021! Kaj prinaša? Kaj bomo od tega imeli prebivalstvo in gospodarstvo?
Kaj nam prinaša milijardo vreden paket ukrepov?

 

MR