Rekorden proraču za leto 2021! Kaj prinaša? Kaj bomo od tega imeli prebivalci in gospodarstvo?

PKP8 je na mizi.

S skoraj 13,5 milijarde evrov je proračun za leto 2021 usmerjen predvsem v okrevanje in krepitev odpornosti gospodarstva ob hkratni skrbi za zdravje in blaginjo posameznika. Za investicije, predvsem na področju prometne infrastrukture, zdravstva, socialnega varstva in okolja, je v proračunu za leto 2021 predvidenih okoli 2 milijarde evrov.

 

V primerjavi z realizacijo v letu 2019 spremembe proračuna za leto 2021 prinašajo povečanje sredstev na številnih področjih. Konkretno: 346 milijonov več za zdravje, 71 milijonov več za kmetijstvo, za gospodarstvo 198 milijonov več in za kulturo 65 milijonov več.

Na 48. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije so poslanci Predlog sprememb proračuna za leto 2021 sprejeli z 51 glasovi za in 26 proti.

Vlada Janeza Janše povečuje sredstva na ključnih področjih. Foto: gov.si

Podrobnosti glede proračuna

Za kaj denar porabimo – proračunski odhodki v milijonih evrov

Socialna varnost in pokojninsko varstvo

Področju socialne varnosti namenjamo 1.481 milijonov evrov. Največ za družinske prejemke in starševska nadomestila (603 milijonov evrov), denarno socialno pomoč (291 milijonov evrov), varstveni dodatek (43 milijonov evrov), varstvo vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja (61 milijonov evrov), regresiranje prevozov v šolo (46 milijonov evrov), prehrano učencev, dijakov in študentov (59 milijonov evrov) ter štipendije (100 milijonov evrov). Za financiranje obveznosti pokojninske blagajne je namenjenih 1.337 milijonov evrov.

Varnost

Za modernizacijo opreme vojske in policije, razvoj in delovanje obrambnih zmogljivosti, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, investicijsko vzdrževanje objektov, zagotovitev kibernetske varnosti in izboljšavam na področju pravosodja bomo v letu 2021 namenili 1.509 milijonov evrov.

Zdravje

Za obvladovanje razmer povezanih z epidemijo v zdravstvu ter dosego cilja boljšega zdravja, ohranitve dostopnosti do zdravstvenih storitev ter manj neenakosti v zdravstvu bomo namenili 455 milijonov evrov. Iz državnega proračuna tokrat namenjamo tudi sredstva za pokrivanje večjih stroškov izvajalcev zdravstvenih storitev, ki so nastali zaradi epidemije. Sredstva namenjamo tudi ukrepom za skrajševanje čakalnih dob ter za investicijske projekte v zdravstveno infrastrukturo.

Kultura

Proračun za kulturo v višini 268 milijonov evrov bo tematsko obeležil 30-letnico osamosvojitve Slovenije in predsedovanje Slovenije EU, okrepil ustvarjalnost na vseh področjih kulturnega delovanja, zagotovil raznolikost in dostopnost umetniške in medijske krajine, spodbudil ohranjanje in varovanje kulturne dediščine kot temelja narodnega spomina ter omogočil občuten dvig investicij v infrastrukturo na področju kulture.

Epidemija!

Za obvladovanje epidemije je v proračunski rezervi rezerviranih 500 milijonov evrov. Glavnina ukrepov bo namenjena ohranjanju delovnih mest in zagotavljanju delovanja gospodarstva. Pomemben del ukrepov pa bo namenjen varovanju zdravja ljudi ter krepitvi in odpornosti zdravstvenega sistema.

Okrevanje in odpornost sta bili ključni vodili pri pripravi proračuna za leto 2021. Za to bodo na voljo tudi dodatna evropska sredstva, ki bodo namenjena izboljšanju zdravstvene infrastrukture in infrastrukture za oskrbo starejših, trajnostnemu razvoju in zelenemu prehodu, ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest, podpornemu okolju za podjetja, turizem in kulturo ter za področje digitalizacije. Skupaj bo za programe in projekte, ki se financirajo iz evropskih sredstev, namenjeno 1.619 milijonov evrov.

Investicije

V proračunu je izrazita razvojna komponenta državnega proračuna, ki se kaže v veliki rasti investicij v letu 2021. Skupno bomo v letu 2021 za investicije in investicijske transferje namenili 1.980 milijonov evrov, kar je približno dva krat toliko kot v letu 2020.

Vlada Janeza Janše namenja dvakrat več za investicije. Foto: gov.si

Promet in prometna infrastruktura

Za razvoj infrastrukture bomo skupaj namenili 1.025 milijonov evrov. Ključna bodo vlaganja v nadgradnjo in posodobitev železniške infrastrukture (437 milijonov evrov) ter vzdrževanje in izgradnjo cestnih povezav (317 milijonov evrov). Okrog 229 milijonov evrov pa je zagotovljeno za namen trajnostne mobilnosti, predvsem za integriran sistem javnega potniškega prometa.

Okolje, prostor in energija

Za varovanje okolja in okoljsko infrastrukturo načrtujemo 528 milijonov evrov. Večino sredstev namenjamo za prehod na zeleno gospodarstvo in prilagajanju podnebnim spremembam, upravljanju z vodami ter ohranjanju biotske raznovrstnosti. Za stanovanjsko dejavnost bo namenjenih 76 milijonov evrov ter 72 milijonov evrov za upravljanje z viri energije in energetsko učinkovitost.

Znanost in informacijska družba

Iz državnega proračuna bomo za znanost namenili 493 milijonov evrov. Sredstva zajemajo vlaganja v raziskave in razvoj javnih raziskovalnih zavodov, znanstvene kadre in opremo, podporo tehnološko razvojnim podjetjem, spodbude v prenos znanj iz izobraževalnih ustanov v gospodarstvo ter digitalni transformaciji gospodarstva, družbe in države.

V državnem proračunu za leto 2021 načrtujemo 10.722 milijonov prihodkov in 13.469 milijonov odhodkov. Primanjkljaj v višini 2.747 milijonov se bo financiral z zadolževanjem. Skupno bomo za stroške obresti namenili 762 milijonov evrov.

Kako denar zberemo – glavni proračunski prihodki v milijonih evrov

Koliko denarja se bo steklo v državno blagajno in od kod!. Foto: gov.si

Podrobnejše informacije glede porabe proračunskih sredstev lahko spremljate v interaktivnem grafičnem prikazu ključnih podatkov državnega proračuna na spletni strani https://proracun.gov.si. Objava proračuna in kontakti: https://www.gov.si/teme/sprejeti-proracun/.

Preberite še:

Kaj nam prinaša milijardo vreden paket ukrepov?

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

Vlada zagotovila gradnjo oskrbovanih stanovanj in stanovanj za mlade družine
Sprejet je bil PKP6! Kakšne novosti prinaša?

MR