Spodbudne novice za razvoj Haloz

haloze, LAS, razvojni-projekti, nove-operacije

Skupščina LAS Haloze potrdila nove operacije

Lokalna akcijska skupina Haloze (LAS Haloze) za obdobje 2014-2020 deluje na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk. Kot osnovo za delovanje v obdobju  je LAS Haloze izdelala Strategijo lokalnega razvoja Haloze 2014-2020, ki je bila lani jeseni tudi potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v teh dneh pa je skupščina potrdila nove operacije.  

Sonja Golc, iz Podeželskega razvojnega jedra Halo, pojasnjuje: »LAS Haloze namenja razvojna sredstva iz dveh skladov za pet prioritet območja, ki so si jih prebivalci območja zastavili sami: spodbujanje turističnega razvoja območja, krepitev položaja vinogradništva, revitalizacija objektov kulturne dediščine za namene trženja in trajnostnega turizma, reaktivacija zaraščenih površin s poudarkom na ekološkem kmetijstvu z namenom ohranjanja območja Natura 2000, krepitev medgeneracijskega sodelovanja ter povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo.

Vse te prioritete je moč udejanjiti skozi operacije, ki jih izvajajo prijavitelji operacij na javne pozive LAS Haloze. LAS Haloze ima v obdobju 2014-2020 možnost črpanja sredstev iz dveh skladov, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za izvajanje operacij je LAS Haloze v tem obdobju odobreno črpanje sredstev do višine 709.239,22 € iz sklada EKSRP in  do 628.862,66  € iz sklada ESRR. LAS Haloze je tako že razpisala sredstva na treh javnih pozivih  v letu 2017 – januarja  je bil objavljen 1. javni poziv za izbor operacij – EKSRP, marca  Javni poziv za izbor operacij ESRR in junija še drugi Javni poziv za izbor operacij – EKSRP – jun 2017. Skupno je bilo razpisanih že za 700.000 € sredstev. Skupščina je s sklepom potrdila 13 operacij za sofinanciranje v skupni vrednosti 446.472 € in še dodatno 5 operacij na rezervno listo iz sklada EKSRP ter 2 operaciji za sofinanciranje iz sklada ESRR v višini 227.989 €.«

V pomoč tudi delovne skupine

Hkrati izvaja vodilni partner LAS Haloze številne aktivnosti kot pomoč potencialnim prijaviteljem, da lahko svojo idejo razvijejo do te mere, da jo oblikujejo v projekt in se lahko prijavijo na javne pozive LAS Haloze, ali pa katere druge. V ta namen v okviru LAS Haloze deluje več delovnih skupin, poudarja Sonja Golc in predstavi, da so to: delovna skupina za kulturno dediščino (v okviru katere je med drugim nastal tudi model za interpretacijo kulturne dediščine in ukrepi za razvoj kulturne dediščine), delovna skupina za razvoj turizma (v okviru katere je bil 2015 izdan turistični vodnik z vsemi ponudniki za celotno območje in izdelan internetni portal), delovna skupina za vinogradništvo (največji rezultat je ustanovitev Vinarske zadruge Haloze, ki deluje od lanskega leta kot socialno podjetje in je pripravila skupaj z drugimi partnerji projekt: Povezovanje in blagovna znamka za kakovost vin iz Haloz, ki je bil že potrjen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo).

Novi javni pozivi LAS Haloze bodo spomladi 2018

Sonja Golc vabi zainteresirane na območju Haloz, da se pripravijo na naslednje javne pozive LAS Haloze. Za projekte, ki vsebujejo posege v prostor ali kakršnokoli gradnjo, pove, da je potrebno imeti dovoljenja in soglasja različnih institucij, pri vsakem projektu, ki ga nekdo namerava izvajati, pa je potrebno soglasje lastnika, solastnika stavbe, zemljišča. Vsa ta dovoljenja in soglasja morajo biti ob oddaji vloge na javni poziv že pridobljena.

Na sedežu LAS Haloze, ali po telefonu 02 795 32 00 ali po e-pošti [email protected] lahko zainteresirani pridobijo vse potrebne informacije za pripravo projekta na javne pozive LAS Haloze. V zimskem obdobju bodo v okviru LAS Haloze izvajali različne delavnice, na katerih bodo obdelali različne teme, ki bodo v pomoč pri pripravi in/ali izvajanju projektov, še pojasni Golčeva.

Po seji skupščine LAS Haloze, ki je potekala v sredo, 11.10.2017, so bile prisotnim predstavljene tudi do sedaj izvedene aktivnosti po posameznih področij v sklopu delovanja Delovne skupine za razvoj Haloz in različne razvojne priložnosti za Haloze.

TM, Vir: LAS Haloze, Sonja Golc (Objavljamo le del potrjenih projektov/operacij. Več informacij najdete na spletni strani LAS Haloze www.haloze.org)