Slovenska mladina prebuja: Podnebje sprememb zahteva večjo ozaveščenost in ukrepanje

Nova raziskava v sklopu evropske kampanje “End Climate Change, Start Climate of Change” razkriva, da so mladi v Sloveniji manj zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb kot njihovi evropski vrstniki. Le 36% mladih v Sloveniji je zelo ali izjemno zaskrbljenih zaradi podnebnih sprememb, medtem ko je takih mladih Evropejcev 46%.

 

Slovenska mladina podnebne spremembe uvršča na tretje mesto najresnejših težav, za degradacijo okolja in revščino ter lakoto. Migracije se jim ne zdijo zelo resna težava, ki bi se ji svet moral posvetiti. Kljub temu pa so kritični do gospodarskega modela družbe, saj 83% meni, da potrošniške navade niso trajnostne, če želimo ohraniti okolje, in 74% jih je prepričanih, da gospodarstvo koristi predvsem bogatim in vplivnim.

Mladi v Sloveniji odločno podpirajo vladne ukrepe, ki se posvečajo podnebnim spremembam. Kar 78% mladih meni, da politiki niso pripravljeni prisluhniti navadnim ljudem, če vladni načrti ne obravnavajo onesnaževanja in podnebnih sprememb. Prav tako 69% jih meni, da bi škodilo gospodarstvu, če vlada ne bi ukrepala.

Raziskava kaže, da polovica mladih v Sloveniji (50%) meni, da bi morale tako bogate kot revne države nositi odgovornost za zmanjševanje posledic podnebnih sprememb. Vendar pa se zdi, da je ozaveščenost mladih v Sloveniji o podnebnih migracijah nizka – 75% jih je slišalo bolj malo ali nič o izrazu “podnebni migranti”.

Polovica mladih v Sloveniji (51%) se strinja s trditvijo, da bi podnebni migranti morali uživati enako pravno zaščito kakor ljudje, ki bežijo pred vojno ali preganjanjem. Mladi v Sloveniji so razmeroma malo pripravljeni prilagajati svoj življenjski slog, vendar jih 71% pravi, da so volili ali bi volili politike, ki dajejo prednost obravnavanju podnebnih sprememb, migracij in podnebnih migracij.

Rezultati raziskave nam dajo vpogled v zaskrbljenost slovenske mladine glede podnebnih sprememb in migracij ter njihovo pripravljenost za ukrepanje. Kljub temu, da slovenska mladina ni tako zaskrbljena kot njihovi evropski vrstniki, se zavedajo pomena vladnih ukrepov in podpirajo politike, ki se osredotočajo na reševanje teh težav. Nizka ozaveščenost o podnebnih migracijah in zadržanost pri spreminjanju življenjskega sloga kažeta na potrebo po večji informiranosti in izobraževanju mladih na tem področju.

V prihodnosti bo pomembno, da se mladi v Sloveniji in drugod po Evropi še bolj aktivno vključujejo v boj proti podnebnim spremembam, migracijam in podnebnim migracijam, saj so ti izzivi neposredno povezani z njihovo prihodnostjo. Širjenje znanja, ozaveščanje in spodbujanje ukrepanja bodo ključni dejavniki pri oblikovanju bolj trajnostne in pravične družbe za vse.

Terensko delo za raziskavo je izvajala agencija Ipsos, ki je uporabljala računalniško podprto spletno anketiranje (CAWI). Za reprezentativni vzorec mladih od 15 do 35 let so izvedli raziskavo v 23 evropskih državah. Med 29. oktobrom in 19. novembrom 2020 so skupaj anketirali 22.377 udeležencev.
V Sloveniji so anketirali 1017 udeležencev. Rezultate na ravni države so ponderirali glede na starost, spol in regijo, enako velja za združene rezultate na evropski ravni, le da so dodali velikost populacije.