Na spletni strani Mestne Občine Ptuj so objavili razpis za najem neprofitnih stanovanj

Upravičencem bodo za nedoločen čas oddana v najem neprofitna stanovanja last Mestne občine Ptuj, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste, izdelane na osnovi tega razpisa, izpraznjena ali na novo pridobljena v letih od 2020 do 2022.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:

  • lista A za prosilce, ki glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika niso zavezanci za plačilo varščine in lastne udeležbe,
  • lista B za prosilce, ki so glede na dohodek zavezani plačati varščino in lastno udeležbo

NEPROFITNA NAJEMNINA

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do subvencionirane najemnine v skladu z uredbo oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2 , točkovano s 320 točkami, znaša najemnina, izračunana na podlagi sedaj veljavnih predpisov, približno 180,52 €.

Najemne pogodbe se bodo sklenile za nedoločen čas. Najemodajalec neprofitnega stanovanja je dolžan vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemnina določi v višini tržne najemnine. Če se socialno stanje najemnika, ki plačuje tržno najemnino za stanovanje spremeni, lahko najemnik zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo tržne najemnine v neprofitno najemnino.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ptuj.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:

  • žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, če imajo na območju Mestne občine Ptuj prijavljeno začasno bivališče;
  • invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, če imajo v Mestni občini Ptuj možnosti za zaposlitev ali imajo v Mestni občini Ptuj zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
  • najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljanju – prejšnji imetnik stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku;
  • osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno bivanje po Zakonu o tujcih, Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji ali Zakonu o začasnem zatočišču.

KDO NA RAZPISU NE MORE SODELOVATI?

Na razpisu ne morejo sodelovati:

  • tisti, ki so se neupravičeno vselili v stanovanje brez soglasja lastnika in se morajo izseliti po pravnomočnem sklepu sodišča,
  • tisti, ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti Mestne občine Ptuj in ne plačujejo obveznosti za stanovanje,
  • tisti, ki ponovno prosijo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem in niso poravnali vseh obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitnih stroškov sodnega postopka.

POSTOPEK PRIJAVE

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, oddajo svojo vlogo na posebnem obrazcu. Obrazec vloge bo na voljo v elektronski obliki na spletni strani www.ptuj.si.

Obrazec vloge bo, po 1.6.2020, na voljo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, v poslovnem času, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 (vstop posamezno, obvezna uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok).

Rok za oddajo vloge Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati do vključno 6.7.2020 s priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, s pripisom »Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj«.

Upošteva se, da je vloga pravočasna, če je na pošti oddana kot priporočena pošiljka zadnji dan roka za oddajo vloge.

Po 1.6.2020 bodo prosilci lahko oddali vlogo tudi osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj, v poslovnem času.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev bo možna po predhodnem dogovoru po telefonski številki 02/7482966, po 1.6.2020, ob upoštevanju varnostnik ukrepov za preprečevanje širjenje epidemije Covid – 19 (vstop posamezno, obvezna uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok).

Več informacij in vse obrazce najdene na naslednji spletni strain:

Razpis za neprofitna stanovanja MO Ptuj

Preberite še:

 

Nepovratna sredstva za ohranjanje in razvoj podeželja in kmetijstva v MO…

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR