Ptujska bolnišnica dela pozitivno

Na 16. redni seji Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, ki je potekala 27. 2. 2023, so člani sveta zavoda pregledali Letno poročilo o poslovanju bolnišnice, inventurni elaborat za leto 2022, poročilo revizorja o notranjem revidiranju za leto 2022, izplačilo redne delovne uspešnosti ter oceno za napredovanje plačne skupine B, prav tako pa so se seznanili s potekom gradnje Urgentnega centra Ptuj.

 

Bolnišnica je v letu 2022 poslovala uspešno, saj je z realizacijo pogodbene vrednosti in drugimi prihodki dosegla celotne prihodke v višini 37.523.198 EUR, kar je bilo dovolj za pokritje vseh odhodkov v višini 37.439.057 EUR. Bolnišnica je na koncu poslovnega leta zabeležila presežek prihodkov nad odhodki v višini 84.141 EUR, kar je rezultat racionalnega ravnanja z vsemi viri. Likvidnostna situacija bolnišnice je stabilna, saj na dan 31. 12. 2022 ni bilo zapadlih obveznosti. Glede na uspešnost poslovanja je Svet zavoda določil obseg sredstev za redno delovno uspešnost plačne skupine B. Investicijske aktivnosti, kot so izgradnja urgentnega centra in zamenjava bolnišničnega informacijskega sistema, potekajo v skladu z letnim finančnim načrtom, prenova bolnišnične lekarne pa je bila uspešno zaključena.