Predhodne arheološke raziskave na območju občin Hajdina, Ptuj in Markovci

Območje izvajanja predhodnih arheoloških raziskav
Območje izvajanja predhodnih arheoloških raziskav
Direktorat za prostor in graditev Ministrstva za naravne vire in prostor obvešča, da se bodo v sklopu priprave Državnega prostorskega načrta  za glavno cesto Ptuj – Markovci, v drugi polovici meseca aprila 2023, na območju Občine Hajdina, Mestne občine Ptuj in Občine Markovci, s strani državne javne službe, ki jo opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pričele izvajati predhodne arheološke raziskave.
Območje izvajanja predhodnih arheoloških raziskav si lahko občani ogledate na priloženi skici.
V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine se v sklopu priprave vseh gradiv opravijo tudi predhodne arheološke raziskave. V začetni fazi priprave DPN so bile že opravljene predhodne arheološke raziskave po metodah 1 do 3 (historična analiza prostora, analiza obstoječih podatkov in GIS analize), ki se izvajajo kabinetno.
V nadaljnjih fazah priprave DPN bodo izvedene predhodne arheološke raziskave v obliki ekstenzivnega terenskega pregleda. Podatki o arheoloških ostalinah, ki bodo z njimi pridobljeni, bodo vključeni v pripravo okoljskega poročila. Predhodne arheološke raziskave v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Izvedba predhodnih arheoloških raziskav je namenjena podrobnejši analizi širšega obravnavanega prostora in nikakor ne pomeni, da bo celotno obravnavano območje vključeno v končni obseg državnega prostorskega načrta.
Predhodne arheološke raziskave bodo izvedene v obliki ekstenzivnega terenskega pregleda, ki se izvaja v obliki sprehoda preko zemljišča in pobiranjem vseh najdb na površini; to velja za površine kot je njiva, t.i. odprte površine. V primeru, da so na zemljišču posevki ali je zemljišče zatravljeno ali pogozdeno, pa se pregled izvaja z izkopom testnih jamic v velikosti 40 x 40 x 40 cm. Testne jamice bodo po pregledu nemudoma zasute in v primeru travnatih površin prekrite s travno rušo.
V kolikor bodo potrebne natančnejše arheološke raziskave, bodo le-te opravljene šele na podlagi sprejete uredbe o državnem prostorskem načrtu oziroma na podlagi predhodnega soglasja lastnikov zemljišč.
Vir: MO Ptuj