Potrjena Strategija trajnostnega razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj za obdobje 2023-2029

Mestne svetnice in svetniki so na ponedeljkovi 7. redni seji potrdili Strategijo trajnostnega razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj za obdobje 2023-2029. Strategija opredeljuje 6 razvojnih politik oziroma področij delovanja, v okviru katerih je zastavljenih 57 konkretnih ukrepov, za realizacijo le-teh pa se postavlja 9 skupin odgovornih nosilcev.

 

Priprava Strategije je potekala skorajda leto dni, v tem času se je izvedla anketa za lokalno prebivalstvo in turistične deležnike, za slednje tudi delavnica, po prvi obravnavi na mestnem svetu se je izvedla široka javna tribuna, temu je sledila še javna obravnava. Vsi predlogi so se strnjeno obravnavali in smiselno vključili v krovni dokument ali pojasnili v javni razpravi in mestnem svetu.

 

Strategija opredeljuje vizijo, da bo Ptuj postal »urejeno živ(ah)o mesto visoke kakovosti bivanja in kulture, tesno vpeto v podeželje in regijo, kjer zeleni butični celoletni turizem prinaša večjo vrednost za vse«.

Pripravo strategije je strokovno vodilo podjetje Hosting d.o.o. v sodelovanju s svetovalnim podjetjem Alohas s.p. Miša Novak, in naslavlja šest ključnih politik oz. področij delovanja: Razvoj skupne ponudbe, atrakcij in infrastrukture, Ambient & prostor za butično destinacijo, Lokalno odličnost, podjetniško ponudbo in verige vrednosti, Zeleno in digitalno (trajnostno delovanje, krožne rešitve, trajnostna mobilnost, digitalizacija), Trženje in razvoj prodajnih produktov in Učinkovito upravljanje in povezovanje destinacije.

 

Izvedba strategije je ocenjena na potrebne naložbe in druge aktivnosti v skupni višini 103,9 milijona EUR v obdobju do leta 2029, od česar je predvidenih 49,5 % različnih javnih virov financiranja in 50,5 % različnih zasebnih virov financiranja.

 

Nuška Gajšek, županja MO Ptuj: »Strategija trajnostnega razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj za obdobje 2023–2029 predstavlja smer, po kateri bomo v prihodnjih letih hodili, predstavlja cilje, ki jim bomo sledili. Zastavili smo jo ambiciozno, naslovili ključne izzive turizma, pri čemer smo vključili vse deležnike, v tesni povezavi z interesi ljudi, ki v našem mestu prebivajo. V strategiji spodbujamo povezovanje, deležnike usmerjamo k višji kakovosti in večji dodani vrednosti ter preko turizma krepimo privlačno bivalno okolje in priložnosti za delo in podjetništvo doma. Čaka nas garaško delo, veliko truda in naporov, da udejanjimo zastavljene cilje – razvoj naše občine kot turistične destinacije.«

 

Najpomembnejši in osrednji projekt Strategije je zagotovo »Zgodovinsko mesto Ptuj«, ki naslavlja problematiko, cilje in konkretne ukrepe oživljanja zgodovinskega mestnega jedra Ptuja.

Peter Vesenjak, direktor podjetja Hosting d.o.o.: »Zgodovinsko mestno jedro, skupaj s Ptujskim gradom in grajskim gričem, kjer strategija prav tako predvideva izredno pomembne naložbe in ukrepe, predstavlja osrednjo privlačnost in tvori značilno podobo Ptuja kot zgodovinske, kulturne in turistične destinacije, zato je njegov razvoj ključen za preboj Ptuja. Zgodovinsko jedro pa ni le in ne more postati privlačna mestna turistična destinacija brez kakovosti življenjskega prostora za domače prebivalstvo in kakovostno razvitih mestnih funkcij. Zato je projekt »Zgodovinsko mesto Ptuj« usmerjen v celovit in prepleten razvoj visokokakovostnega bivanjskega prostora za prebivalce, podjetniške dejavnosti, javnih in zasebnih storitev, turistične in gostinske ponudbe ter vrhunske in živahne kulturne podobe najstarejšega zgodovinskega mesta Slovenije. Ukrep, s ciljem upoštevanja trajnostnih principov razvoja, predvideva najprej angažiranje obstoječega nepremičninskega potenciala, s katerim razpolaga mestna občina Ptuj v starem mestnem jedru, v različnih modelih sodelovanja z zasebnim finančnim kapitalom, od ustanovitve nepremičninskega sklada, ciljno razvojno vodene prodaje in prenove posameznih objektov do podpore zasebnim lastnikom in prebivalcem pri obnovi. Ukrep se dopolnjuje z mnogimi drugimi naložbenimi, trženjskimi in upravljavskimi ukrepi, ki bodo omogočili, da »Zgodovinsko mesto Ptuj« postane kakovostno bivanjsko okolje, življenjsko središče, povezano z okolico, in središče vrhunske, mednarodno prepoznavne butične turistične destinacije.«

V preostanku letošnjega leta se bodo oblikovale skupine, ki bodo bdele nad izvajanjem posameznih aktivnosti znotraj strategije, med njimi so zagotovo najpomembnejši »Skupina za spremljanje, evalvacijo in usmerjanje uresničevanja Strategije«, »Odbor za branding in lepoto mesta« in »Odbor za spremljanje in usmerjanje projekta »Zgodovinsko mesto Ptuj« . Po poteku polovice strateškega obdobja bo izvedena večja evalvacija, ko se bo ocenilo, v kolikšni meri sledimo zastavljenim ciljem. Tanja Srečkovič Bolšec, direktorica Zavoda za turizem Ptuj: »Izjemno pomembno je, da smo se na Ptuju poenotili, v kateri smeri želimo razvijati mesto. Aktualna strategija na prvo mesto postavlja lokalno prebivalstvo in dvig kvalitete življenja nam samim. Zadovoljno lokalno prebivalstvo lahko zrcali gostoljubnost našega mesta tudi turistom. Strategija je nedvomno ambiciozna, sedaj moramo strniti svoje vrste in slediti zastavljenim ciljem.«

Vir: Sporočilo za javnost MO Ptuj