Pet Lokalnih akcijskih skupin za večjo lokalno samooskrbo

Sredstva za izvajanje projekta »Jem drugače – jem domače!« v času od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 bodo LAS-om dodeljena v okviru pristopa CLLD, podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS. Vrednost projekta znaša 74.638,49 EUR z vključenim DDV.

V Kamnici pri Mariboru je včeraj potekala predstavitev projekta »Jem drugače, jem domače!«. V projekt je vključenih pet Lokalnih akcijskih skupin, ki zajemajo 22 občin: TOTI LAS (nosilec operacije), LAS Lastovica, LAS Bogastvo podeželja (Ptujsko in Dravsko polje ter Slovenske gorice), LAS Dobro za nas in LAS Obsotelje in Kozjansko.

Predstavniki LAS-ov so predstavili skupni projekt.                                   Foto: arhiv LAS Bogastvo podeželja

Projekt »Jem drugače – jem domače!« je usklajen z usmeritvami nacionalne politike na področju spodbujanja kratkih verig in lokalne samooskrbe in je skladen z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« ter s Programom razvoja podeželja 2014-2020. Aktivnosti operacije zasledujejo tudi cilje potrjenih Strategij lokalnega razvoja.

Ključni cilji sodelovanja v projektu so: povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu, povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe, povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane, dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

 

Skupno sodelovanje za večjo prepoznavnost lokalne ponudbe in ponudnikov
Janja Viher, predsednica TOTI LAS, je na včerajšnji novinarski konferenci povedala, da
Je lokalna prehranska samooskrba lahko uspešna samo na način, da se za njeno odličnost povežemo ključni akterji. »Menimo, da bo sodelovanja med petimi (5) LAS-i iz Podravske in Savinjske regije prispevalo k prepoznavnosti lokalne ponudbe hrane in lokalnih ponudnikov. Pomemben cilj projekta je tudi povezovanje ponudnikov in osredotočenost na izbrane ciljne skupine. Trajanje projekta je eno leto, zato bo izvajanje vseh aktivnosti sistematično in z merljivimi kazalniki. Izdelani moduli za izobraževanje, e-katalog s predstavitvijo lokalnih ponudnikov po posameznih LAS-ih, opolnomočeni ponudniki ter ozaveščeni prebivalci bodo omogočali in zagotavljali trajnost operacije tudi po njenem zaključku,« je še poudarila Janja Viher.
Uporaba lokalnega v lokalnem namreč pomeni boljšo kakovost življenja
Mag. Mojca Metličar, LAS Bogastvo podeželja, je povedala, da k sodelovanju še vedno vabijo lokalne ponudnike, za katere so pripravili javni poziv, saj bodo v vsakem LAS-u izbrali 10 ponudnikov, ki bodo skozi individualno delo vključeni v izobraževalne module. Aktivnosti bodo potekale tudi na lokalnih tržnicah ter v okviru delavnic v vrtcih in osnovnih šolah.

»Tržnica je prostor, kjer pride do neposrednega stika med ponudnikom in potrošnikom. Za predstavitve na tržnicah oziroma večjih prireditvah (Dobrote slovenskih kmetij, Praznik kozjanskega jabolka, Podobe Bistriških domačij, Pozdrav jeseni v Staršah in 37. Kmečki praznik v Svečini) smo se odločili, ker lahko le na tak način približamo lokalno ponudbo potrošniku, ga seznanimo z raznolikostjo ponudbe in spodbudimo k uživanju lokalnih pridelkov in izdelkov. Na teh prireditvah bomo v sklopu promocije aktivno izvajali animacijo naključnih obiskovalcev s pomočjo kolesa zdravja, ki bo za svojimi platnicami skrivalo nagrade lokalnih ponudnikov. Zavedamo se, da čez noč ne moremo spremeniti miselnosti, lahko pa z majhnimi koraki odločilno prispevamo k spremembi na dolgi rok. Uporaba lokalnega v lokalnem namreč pomeni boljšo kakovost življenja za vse deležnike,« je še poudarila Mojca Metličar.

TM, foto: arhiv Bogastvo podeželja