Občina Ormož razpisuje najem neprofitnih stanovanj

Občina Ormož je objavila javni razpis za dodelitev sedmih neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo na voljo jeseni leta 2024. Razpisane enote vključujejo dve stanovanji v Ormožu, štiri v Ivanjkovcih in eno v Pušencih. Najemnina bo določena skladno z veljavno uredbo, pri čemer povprečna najemnina za dvosobno stanovanje znaša 230 EUR.

Razpis vključuje določila o površinskih normativih glede na število članov gospodinjstva, splošne in dohodkovne pogoje za upravičence ter kriterije glede premoženjskega stanja prosilcev. Prav tako so določene prednostne kategorije prosilcev, ki vključujejo mlade družine, invalide, žrtve nasilja in osebe s statusom žrtve vojnega nasilja.

Zainteresirani lahko vloge oddajo osebno ali pošljejo priporočeno pošiljko na naslov Občine Ormož od 2. aprila do vključno 3. maja 2024. Vlogi je potrebno priložiti različna dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev.

Komisija bo ocenjevala stanovanjske in socialno-zdravstvene razmere prosilcev ter na podlagi točkovanja oblikovala prednostno listo. Seznam upravičencev bo javno objavljen, na odločitve pa je možno vložiti pritožbo.

Z uspešnimi kandidati bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas, s čimer Občina Ormož prispeva k zagotavljanju dostopnih stanovanjskih možnosti za svoje občane.

Razpisna dokumentacija je tukaj:

Vloga_neprofitno_stanovanje

Razpis novi