Občina Hajdina nagrajuje diplomante, magistrante in doktorante

Vir: Pixabay

Občina Hajdina je objavila javni razpis za dodelitev enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrantom in doktorantom v Občine Hajdina v letu 2021. Rok za prijavo je 8. 10. 2021. 

 

Upravičenci za dodelitev sredstev:
so upravičenci, ki so si v okviru javnoveljavnih študijskih programov pridobili izobrazbo:

(a) pred uvedbo smernic bolonjskega procesa (sprejeti pred 11. 6. 2004):
– diplomanti univerzitetnega programa,
– magistri znanosti,
– doktorji znanosti,

(b) po uvedbi smernic bolonjskega procesa:
– magistri stroke (2. bolonjska stopnja),
– doktorji znanosti (3. bolonjska stopnja).

Enkratno denarno nagrado lahko prejme upravičenec, ki je pridobil javnoveljavno izobrazbo med posameznim študijskim letom in sicer od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 in je imel na dan izdaje javne listine prijavljeno stalno prebivališče v Občini Hajdina.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Hajdina v višini 2.000,00€. V primeru, da število upravičencev preseže razpoložljiva proračunska sredstva, se sredstva linearno zmanjšajo na vse upravičence. Višina enkratne denarne nagrade se določi glede na raven pridobljene javnoveljavne izobrazbe, in sicer:

 

RAVEN IZOBRAZBE VIŠINA NAGRADE
–    univerzitetni programi (sprejeti pred 11. 6. 2004)

–    magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)

100 EUR
–    magisterij znanosti 150 EUR
–    doktorat znanosti (sprejeti pred 11.6.2004)

–    doktorati znanost (3. bolonjska stopnja)

200 EUR

 

Več na: https://www.hajdina.si/razpis/537017