Nove spremembe gradbenega zakona: Odslej na terenu več gradbenih inšpektorjev

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo nove spremembe in popravke gradbenega zakona, ki bodo prinesli pomembne spremembe na področju gradnje. Ena od ključnih novosti je povečanje števila gradbenih inšpektorjev na terenu.

Pravila pri pridobivanju gradbenega dovoljenja so se spremenila, prav tako pa se uvaja obveznost imenovanja nadzornika pri gradnji nezahtevnih objektov. Če posameznik sam gradi nezahteven objekt, bo moral imenovati nadzornika, pri tem pa je treba prijavo o začetku gradnje vložiti najmanj osem dni pred začetkom gradnje. Poleg tega je po novem treba gradnjo enostavnega objekta, vključno z nadstreški, rastlinjaki in drvarnicami, prijaviti na občini, čeprav gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Vzrok za spremembe gradbenega zakona je tudi pomanjkanje gradbenih inšpektorjev. Po ugotovitvah ministrstva za naravne vire in prostor je število inšpektorjev premajhno, kar otežuje učinkovito obravnavo prejetih prijav in ukrepanje v primeru kršitev. Trenutno veljavni zakon določa, da lahko gradbeni inšpektor postane oseba z izobrazbo s področja arhitekture, gradbeništva ali prava, pridobljeno na najmanj drugi stopnji izobrazbe. Vendar pa je zaradi zahtevane visoke stopnje izobrazbe težko najti dovolj kadrov.

Zato so spremembe zakona omogočile imenovanje gradbenih inšpektorjev z nižjo stopnjo izobrazbe, ob pogojih delovnih izkušenj. To bo razširilo nabor možnih kandidatov za delo in omogočilo boljšo organizacijo dela znotraj inšpekcijskih služb.

Pomanjkanje inšpektorjev je postalo tudi predmet skrbi Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, ki je naslovil dopis na inšpektorat za okolje in prostor. V dopisu so izpostavili težave, ki nastajajo zaradi pomanjkanja kadrov, saj se ne morejo učinkovito odzvati na prejete prijave in zagotoviti ustreznega ukrepanja. Prav tako je vprašljiva preventivna funkcija inšpekcijskih postopkov.

S spremembami gradbenega zakona bo torej omogočeno reševanje kadrovske problematike in povečanje števila gradbenih inšpektorjev na terenu. To bo prispevalo k boljšemu nadzoru in učinkovitejšemu delovanju inšpekcijskih služb.

Poleg tega bodo novi inšpektorji z nižjo stopnjo izobrazbe prinesli tudi možnost delitve dela znotraj inšpekcije. To bo omogočilo bolj specializirano obravnavo različnih področij gradnje in učinkovitejše delo inšpektorjev.

Vendar pa je potrebno zagotoviti ustrezno usposabljanje in nadaljnji strokovni razvoj novih inšpektorjev, da bodo kos zahtevam in izzivom, ki jih prinaša gradbena industrija. Prav tako je ključnega pomena, da se zagotovi zadostno število inšpektorjev glede na obseg gradbenih dejavnosti v državi.

Nove spremembe gradbenega zakona so torej korak naprej k izboljšanju stanja na področju gradbene inšpekcije. Večje število inšpektorjev na terenu bo pripomoglo k večji varnosti in kakovosti gradnje ter zmanjšanju možnosti za nepravilnosti in kršitve gradbenih predpisov.

Upamo, da bodo te spremembe prispevale k boljšemu delovanju gradbene industrije in večji zaščiti interesov in pravic vseh vpletenih strani. Gradbeni zakon je ključno orodje za urejanje gradbene dejavnosti, zato je pomembno, da je ustrezno prilagojen in posodobljen glede na trenutne potrebe in izzive v sektorju gradbeništva.