Vlada Republike Slovenije je uvedla bone, namenjene izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma. V nadaljevanju objavljamo nekaj najpogostejših vprašanj in praktičnih primerov v zvezi z njihovo uporabo.

Na splošno o bonih

Kdo je upravičen do bona in v kakšni višini?

Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. 3. 2020, ki je:

  • polnoletna oseba oz. oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let (rojena v letu 2002 ali prej), in je upravičena do bona v višini 200 eurov,
  • mladoletna oseba (rojena po letu 2002) je upravičena do bona v višini 50 eurov.
Kje lahko bon unovčite?

Bon upravičenec lahko unovči pri ponudniku storitev na področju turizma, ki je poslovni subjekt, vpisan na dan 13. 3. 2020 v Poslovni register Slovenije in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji:

–        55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,

–        55.201 – Počitniški domovi in letovišča,

–        55.202 – Turistične kmetije s sobami,

–        55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,

–        55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,

–        55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,

–        55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

Kdaj boste prejeli bon?

Upravičenci bonov ne bodo prejeli, saj bon ne obstaja v fizični obliki, temveč je evidentiran kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki), do katerega bodo imeli dostop vsi ponudniki storitev. Vse v zvezi z unovčitvijo bona bodo upravičenci lahko uredili pri ponudniku storitve, kjer bodo nameščeni.

Upravičenci lahko stanje svojega bona spremljajo v mobilni aplikaciji eDavki. Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu. Za pomoč se lahko obrnete na klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti [email protected].

Za kakšno storitev lahko unovčim bon?

Bon se lahko unovči le za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom.

Kako se bon unovči oziroma izplača?

Upravičenec je ob prijavi dolžan seznaniti ponudnika storitev, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Upravičenec pri ponudniku storitev bon unovči tako, da ponudnik storitve vnese podatke o upravičencu in znesek unovčenega bona v sistem eDavki, upravičenec pa potrdi koriščenje bona s podpisom predpisanega obrazca Potrditev unovčitve bona ter predložitvijo kopije osebne izkaznice ali potnega lista. Obrazec za pisno potrditev unovčitve bona prejme upravičenec pri ponudniku storitev (na recepciji). Če skupaj letuje več oseb (npr. družina), vsi člani pisno potrdijo koriščenje bona na enem obrazcu

Potrditev unovčitve bona s strani upravičenca je podlaga za izplačilo vrednosti unovčenega bona, ki ga FURS praviloma izplača ponudniku storitve. Izjemoma bo FURS povračilo v vrednosti unovčenega bona izplačal upravičencu, ki bo opravljeno storitev ponudniku storitve plačal (založil), in sicer takrat, ko je pri ponudniku storitev onemogočen dostop do informacijskega sistema FURS (nima internetne povezave)

FURS izplača ponudniku storitve oziroma upravičencu sredstva v višini unovčenih bonov na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register, v naslednjih rokih:

–         za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo izvrši do zadnjega dne v mesecu,

–         za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, se izplačilo izvrši do 15. dne v naslednjem mesecu.

V kakšnem časovnem obdobju bo mogoče unovčiti bone?

Boni se bodo lahko unovčili od 19. 6. 2020 (prva možna nočitev 19. – 20. 6. 2020) do 31. 12. 2020 (zadnja možna nočitev 30. – 31. 12. 2020).

Kako lahko unovči bon mladoletna oseba?

Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Ta oseba opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo osebne izkaznice ali potnega lista mladoletnega upravičenca.

Ali otrok bon lahko unovči, ko gre na počitnice s tretjo osebo (npr. starimi starši, sosedi, športnim klubom…)

Da. Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (otrok ali polnoletna oseba, ki je postavljena pod skrbništvo), unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti obrazec Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi,  ki jo podpiše zakoniti zastopnik oziroma skrbnik mladoletnega upravičenca. Tretja oseba na podlagi te izjave lahko pri ponudniku storitev opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo osebne izkaznice ali potnega lista mladoletnega upravičenca.

Ali je bon prenosljiv in na koga ga lahko prenesete?

V zakonu je določena prenosljivost bona med:

– sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki),

– zakonci, zunajzakonskimi partnerji,

– partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev),

– otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši

Bon je prenosljiv na podlagi podpisanega obrazca Izjava upravičenca o prenosu bona, ki jo podpiše upravičenec (prenosnik), pridobitelj pa jo mora ob koriščenju bona predložiti ponudniku storitve. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik

Bon je mogoče prenesti le enkrat (pridobitelj ga ne more prenesti naprej), in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti.

Ali je znesek bona deljiv in lahko unovčim posamezni bon za več opravljeni storitev v manjših zneskih?

Da, znesek je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku.

Ali mi ponudnik storitve lahko za plačilo z bonom zaračuna višjo ceno storitve?

V primeru plačila storitve z bonom ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. V nasprotnem primeru se ponudnik storitve kaznuje za prekršek. Nadzorni organ, kamor lahko podate prijavo, je Tržni inšpektorat.

Ali lahko znesek dobim izplačan ali pa bon koristim kasneje, če bona ne bom mogel izkoristiti do 31. 12. 2020?

Ne. Če upravičenec bona ne unovči do 31. decembra 2020, ne more zahtevati izplačila bona v denarju niti ga ne more unovčiti kasneje.

Ali so boni obdavčeni?

Ne. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina.

Ali unovčitev bona vpliva na pravice iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek, socialna pomoč…)?

Ne. Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

Najpogostejša vprašanja ponudnikov nastanitev

Ali lahko gostje pri meni kot sobodajalcu unovčijo bon za nastanitev, če sem bil na dan 13.3.2020 izbrisan iz Poslovnega registra v registru nastanitvenih obratov pa je apartma (soba in podobno) ni imel izvajalca storitev?

Državni zbor RS je na seji 29. 5. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVIS-19 (ZIUOOPE) katerega del je tud bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma. Bon se unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom pri ponudnikih storitev. Ponudnik na področju turizma, pri kateremu se bon lahko unovči, je poslovni subjekt, ki je bil na dan 13. marca 2020 vpisan v Poslovni register Slovenije in vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti z naslednjimi številkami:

– 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,

– 55.201 – Počitniški domovi in letovišča,

– 55.202 – Turistične kmetije s sobami,

– 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,

– 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,

– 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,

– 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

V kolikor kot ponudnik storitev izpolnjujete vse tri pogoje navedene v zakonu in sicer da je ste na dan 13. marca 2020 bili vpisani v Poslovni register Slovenije in vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti s prej navedenimi številkami lahko sprejema bone v nasprotnem primeru kot je vaš pa ne.

Smo lastniki dveh počitniških hišk, ki se nahajajo v slovenskem kampu. Imamo registrirano dejavnost in smo vpisani v Poslovni register, v  skladu s pogodbo med našim podjetjem kampom, pa opravljajo recepcijsko službo (prijavo in odjavo gostov) zato naše podjetje ni vpisano  v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agen­cija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (Ajpes), kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata je vpisan kamp (ker opravljajo prijavo in odjavo gostov). Na kakšen način lahko zagotovimo koriščenje bonov našim gostom, da bo le to v skladu z zakonom in uredbo.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVIS-19 (ZIUOOPE) katerega del je tudi bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma lahko gostje unovčijo pri vašem pogodbenem izvajalcu, ki je tudi vpisan kot upravljalec nastanitvenega obrata. Seveda pod pogojem, da je bil kot upravljalec vpisan tudi na dan 13.3.2020.

Že vrsto let se ukvarjamo z oddajanjem naših apartmajev turistom. Vsi so vpisani v RNO. Trenutno končujemo gradnjo našega novega objekta, ki bo predvidoma na voljo za oddajo sredi julija. Prejšnji teden smo ga registrirali v RNO. Zanima nas, ali bodo lahko slovenski gostje koristili voucherje tudi v naših novih apartmajih?

V kolikor kot ponudnik storitev izpolnjujete vse tri pogoje navedene v zakonu in sicer da je ste na dan 13. marca 2020 bili vpisani v Poslovni register Slovenije in vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti pod navedenimi številkami v zakonu  lahko sprejemate bone v primeru, da gre za  nov nastanitven obrat, ki ni bil vpisan v RNO na presečni datum 13.3.2020 pa ne.

Po dvoletnih pripravah odpiramo novo turistično nastanitev. Zahtevo za odprtje dodatne dejavnosti smo vložili v začetku meseca marca 2020, a smo zaradi COVID-19 situacije čakali na rešitev vloge 60 dni. Posledično smo se v AJPES RNO lahko vpisali šele konec meseca aprila 2020. Ali zakon za tovrstne primere predvideva kakšno izjemo po kateri bi gostje lahko pri nas unovčili bone kljub temu, da ne izpolnjujemo pogoje vpisa na presečni datum?

Zakon ne predvideva izjem, zato v tem primeru unovčenje bonov za nove namestitve ni mogoče. Ponudnika storitev mora biti na dan 13.3.2020 vpisani v Poslovni register Slovenije in vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti pod navedenimi številkami v zakonu.

Najpogostejša vprašanja uporabnikov bonov

Ali lahko unovčim bon za nočitev z zajtrkom ali pa brez, ki sem jo rezerviral preko turistične agencije?

Bon lahko unovčite samo neposredno pri ponudniku storitev, kar pomeni, da lahko rezervacijo naredite preko turistične agencije, plačilo pa izvedete pri ponudniku storitev. Priporočamo vam, da se predhodno pozanimate pri ponudniku storitev ali je tovrstno unovčenje možno. Turistična agencija  in ponudnik storitev se morata za tovrstno sodelovanje predhodno dogovoriti.

Na kakšen način unovčim bon in kaj moram imeti s seboj?

Izberite in rezervirajte termin pri ponudniku turističnih storitev. S seboj imejte osebne izkaznice ali potne liste vseh članov družine. Receptorju povejte, da bi radi unovčili turistični bon in sledite njegovim navodilom. Izpolnili boste le en obrazec (priloga 1), ki ga boste lahko prejeli tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi vaših osebnih dokumentov in izpolnjenega obrazca na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Kaj moram storiti, če moj otrok letuje z osebo, ki ni njegov zakoniti zastopnik (babica, teta, sosed, razni klubi, idr.?

Že pred odhodom na letovanje morate kot zakoniti zastopnik ali skrbnik otroka (npr. mati) podpisati posebno izjavo (priloga 2), da bo vaš otrok koristil bon po tretji osebi. To izjavo mora tretja oseba (npr. babica, teta, sosed, razni klubi, …) v postopku koriščenja bona predati receptorju. Otrok naj ima s seboj svojo osebno izkaznico ali potni listi. Tretja oseba bo receptorju povedala, da bi rada koristila bon tudi za omenjenega otroka in se ravnala po navodilih receptorja. Tretja oseba bo zase in za omenjenega otroka izpolnila le en obrazec (priloga 1), ki ga bo lahko prejela tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi osebnih dokumentov in omenjenih obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone

Kaj moram storiti, če želim koristiti bon, ki sta ga name prenesli mati in babica?

Že pred odhodom na letovanje morata mati in babica izpolniti vsaka svojo posebno izjavo o prenosu bona na vas (priloga 3). Na letovanju imejte s seboj svojo osebno izkaznico ali potni list. Receptorju povejte, da bi rad unovčil svoj bon in še bona svoje matere in babice. Pri tem se ravnajte po navodilih receptorja. Predati mu boste morali izpolnjeni izjavi matere in babice ter izpolniti obrazec (priloga 1), ki ga boste lahko prejeli tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi vašega osebnega dokumenta in omenjenih obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone

Na kakšen način se prenaša bon? Kdo ga lahko prenese name?

Bon se lahko prenaša le med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Ne prenaša pa se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.

Kaj storiti, če babica letuje sama, koristi svoj bon ter bon svojega sina in mladoletne vnukinje?

Že pred odhodom na letovanje mora sin izpolniti zase in za svojo mladoletno hčer izjavi o prenosu bonov na babico. Babica, ki mora na letovanju imeti s seboj svojo osebno izkaznico ali  potni list,  pove receptorju, da bi rada unovčila svoj bon in še bona svojega sina in vnukinje. Pri tem se ravna po navodilih receptorja. Predati mu bo morala izpolnjeni izjavi svojega sina ter izpolniti obrazec, ki ga bo lahko prejela tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi babičinega osebnega dokumenta in omenjenih obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Več uporabnih informacij najdete tudi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR