Na Ptuju potekala že 13. izkustvena delavnica

Invalidi in ljudje z drugimi oviranostmi se pogosto srečujejo z oteženim dostopom do vsakodnevnih storitev in informacij. Udeleženci delavnice na Ptuju so imeli priložnost izkusiti, kako različne skupine invalidov spoznavajo okolje.

Izkustvena delavnica je bila namenjena je bila predstavnikom nevladnih organizacij in predstavnikom javnih institucij, ki se srečujejo z vprašanji zaposlovanja invalidov. Foto: arhiv projekt ZaVse/4ALL
Z namenom ozaveščanja o zagotavljanju enakih možnosti v družbi ter zmanjševanju diskriminacije do ranljivih skupin je v okviru Projekta ZaVse/4ALL na Ptuju v Centru interesnih dejavnosti potekala 13. izkustvena delavnica, s katero snovalci projekta želijo spremeniti mišljenje družbe, da si tudi ranljive skupine zaslužijo osnovno spoštovanje, dostopnost do vsakdanjih storitev in vključenost v družbo.

Projekt ZaVse/4ALL, ki ga izvajajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS) kot koordinator projekta ter Slovenska filantropija in Zavod Vozim kot projektna partnerja, si aktivno prizadeva osveščati o tem, da diskriminacija v družbi še vedno obstaja.

V okviru projekta ZaVse/4ALL povsod po Sloveniji potekajo izkustvene delavnice in izobraževanja, odprte za vse, zlasti pa za NVO in javne ustanove. Snovalci projekti s tem želijo okrepiti zavedanje o pomembnosti zagotavljanja enakih možnosti v družbi za vse njene člane, tudi za ranljive skupine.

Obiskovalci so z zanimanjem poslušali, kakšne so možnosti pri zaposlovanju invalidov.
Preizkusiti je bilo mogoče različne igre, ki so posebej prilagojene za slepe in slabovidne.
Okvara finomotorične funkcije je zelo pogosta tudi po možganski kapi, na delavnici pa je mogoče preizkusiti, kako je živeti z njo.

»Ključno pri obravnavi problematike invalidov je odprava ovir s kateri se skupine s funkcionalno oviranostjo (ljudje s prizadetostjo sluha, vida, oteženimi gibalnimi sposobnostmi, idr…) vse pogosteje srečujejo. Pri tem ločimo med ovirami grajenega okolja, komunikacijskimi ter ovirami pri dostopu do informacij. V Sloveniji je izvedenih premalo ukrepov, ki bi izboljšali dostopnost osebam s funkcionalno oviranostjo. Zato je ključno, da problematiko oseb s funkcionalno oviranostjo ustrezno naslovimo in tako v prihodnje izboljšamo njihov družbeni položaj,« je povedala Mateja Krvina iz Zavoda Vitis Ptuj, člana Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS.

Na izkustveni delavnici so obiskovalci imeli priložnost spoznati ovire, s katerimi se vsakodnevno srečujejo ranljive skupine –  prebijanje ovir z invalidskim vozičkom, hoja z belo palico, branje Braillove pisave in težav s finomotoriko. Snovalci pa so predstavili tudi možnosti zaposlovanja invalidov in primere dobrih praks, ki so jih lahko deležni pri zaposlovanju. Med glavne razloge za nizko brezposelnost invalidov v Sloveniji ter otežen dostop do vsakdanjih informacij, namreč spadata ne ozaveščenost podjetij in javnih institucij o vrstah invalidnosti ter ne prilagajanje na osnovne potrebe ranljivih skupin.

»V Sloveniji bilo lani vseh zaposlenih nekaj manj kot 900 tisoč, od teh je bilo zaposlenih nekaj več kot 34 tisoč invalidov, ki so ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Invalidi se še vedno srečujejo s tako imenovano prikrito diskriminacijo, saj v samih postopkih za zaposlitev niso izbrani, ker bi bila zanje potrebna prilagoditev delovnega mesta in okolja. « je povedala Tina Jerčič, predstavnica ZIZRS.

S primeri dobrih praks gradimo mostove

»Diskriminacija v pravem pomenu se je dandanes krepko spremenila. Iz neposredne se je prelevila v posredno, ki pa jo je težje prepoznati in opaziti. Projekt smo zasnovali s tem namenom, da družbo opozorimo na vse diskriminatorne prakse, kako v primeru diskriminacije ukrepati in koga prositi za pomoč. Hkrati pa želimo z večjo informiranostjo izkoreniniti prepričanje, da so ranljive skupine manj vredne, ter okrepiti zavedanje, da je osnovna človekova pravica ta, da je deležen spoštovanja, vključenosti in enakih možnosti,« je razložila Tita Destovnik, ki že vrsto let dela z invalidi v CenterKontura d.o.o.

V okviru projekta snovalci organizirajo različne dogodke, izobraževanja in delavnice, s pomočjo katerih ozaveščajo o veljavni zakonodaji in pravicah na področju varstva pred diskriminacijo, o problematiki diskriminacije ranljivih skupin in o načrtovanju objektov za dostopnost do grajenega okolja, cest in informacijskih tehnologij za invalide ter o tem, kako invalidi iz različnih skupin spoznavajo svet in okolje.

Občina po meri invalidov

Ptuj je mesto, ki je dostopno vsem ranljivim skupinam – starostnikom, gibalno oviranim, slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim ter osebam z drugimi oviranostmi. »V MO Ptuj se zavedamo pomembnosti zagotavljanja dostopnosti do javnih institucij, osnovnih informacij in javnega prevoza za vse naše prebivalce. Zavzemamo se za aktivno vključevanje invalidov in ljudi z drugimi oviranostmi v vsakdanje življenje lokalne skupnosti. Zato je bilo tudi marca 2019 pripravljeno poročilo o izvedbi akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v MO Ptuj,« so povedali v Mestni občini Ptuj, ki je že od leta 2012 ponosna prejemnica listine Občina po meri invalidov.

Vir in foto: Projekt ZaVse/4ALL