Kakšna dovoljenja potrebujemo za gradnjo nadstrežka

Vir: omisli.si

Nova Tehnična smernica TSG-V-006:2022 RAZVRŠČANJE OBJEKTOV, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2022 ločuje med nadstreškom in nadstrešnico:

Nadstrešek je del objekta, ki služi zaščiti pred zunanjimi vplivi in je konstrukcijsko povezan z objektom (npr. konzolni nadstrešek, ki sloni na objektu, nadstrešek na ravni strehi, …)

Nadstrešnica je stavba, ki nima nobene obodne stene. Konstrukcijsko je samostojna, lahko se dotika glavnega objekta, ne glede na njeno morebitno fizično povezanost.

1234

Iz obrazložitve izhaja, da je nadstrešek prizidava osnovnega objekta, za kar je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za manj zahteven objekt, saj je konstrukcijsko povezan z osnovnim objektom. Prav tako se gradbeno dovoljenje potrebuje za nadstrešnico kot nezahtevni objekt, v kolikor se le ta ne prišteva med enostavne objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Nadstrešnica ni konstrukcijsko povezana z osnovnim objektom, lahko pa se ga dotika, ali se pod njo skozi vrata prehaja v osnovni objekt.

Poznamo dve vrsti gradbenega dovoljenja, s katerima se uredi postavitev nadstrešnice ali nadstreška: gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte in gradbeno dovoljenje za manj zahtevne in zahtevne objekte, ki jih opredeljuje Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), ki objekte razvršča na naslednji način: enostavni, nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni objekti.

Po Uredbi je nadstrešnica razvrščena po naslednjem kriteriju:

Zajeta slika

Za nezahtevne objekte je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt (DNZO), ki vsebuje (izsek iz Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov; Uradni list, št. 36/18,51/18 – popr.,197/20 in 199/21 – GZ-1):

  • – podatke o udeležencih in objektu, ki se navedejo na listu 1 obrazca iz priloge 6 navedenega pravilnika, in
  • – grafične prikaze.

Grafični prikazi iz druge alineje prejšnjega odstavka so:

  • Tloris objekta, značilni prerezi ali profili objekta, pogledi ter prikaz oblikovanja terena, ki se vrišejo na list 2 obrazca iz priloge 6 navedenega pravilnika in
  • prikaz objekta na zemljiškokatastrskem prikazu tako, da je razvidna njegova tlorisna velikost na stiku z zemljiščem s kotiranimi odmiki od sosednjih zemljišč in vodnih zemljišč, ki se vloži v dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte kot list 3 iz priloge 6 navedenega pravilnika.
  • Na prikazu objekta iz druge alineje prejšnjega odstavka se prikažejo tudi prometna ureditev, druge funkcionalne površine objekta (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, mestom za odpadke), mesto priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo, zaščito in prestavitve infrastrukturnih vodov, če se zaradi gradnje nezahtevnega objekta spreminja prometna ureditev ali se objekt priključuje na gospodarsko javno infrastrukturo.

Vsaka vloga za gradbeno dovoljenje mora vsebovati tudi mnenje o skladnosti s prostorskim aktom, ki ga investitor pridobi z vlogo na Občini in mnenja za posege v varovalne pasove ali na varovana območja posameznih upravljavcev komunalnih in energetskih vodov ali varovanih območij narave, ali zaščitenih območij Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Na spletni strani Obline Rače Fram se nahajajo vloge in linki:

  • Vloga za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji (in projektni dokumentaciji za nezahtevne objekte) za skladnost s PIA,
  • Obrazec: Priloga 11B – Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (format XLSX, PDF)
  • Obrazec: Priloga 6– Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (format XLSX, PDF)
  • Tehnična smernica-TSG-V-006 2022 razvrščanje objektov.

SOU MARIBOR, Skupna služba urejanja prostora
Mag. Špela Lesnik

Vir: obcinajurij.si