Organizatorji naj pred oddajo vloge preberejo objavo Ministrstva za notranje zadeve glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja na naslednji povezavi, kjer je navedeno, za katere javne prireditve organizatorji potrebujejo pozitivno mnenje NIJZ.

POMEMBNO!

NIJZ ne izdaja mnenj / soglasij za privatne dogodke, kot so poroke, pogrebi, osebna slavja… zato prosimo, da vlog za tovrstne dogodke ne vlagate.​ Za pogoje za izvedbo teh dogodkov se obrnite na Ministrstvo za notranje zadeve. Dodatne informacije najdete na naslednji povezavi.

 

Organizirane javne prireditve do 500 udeležencev

Dovoli se zbiranje ljudi do 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. Izjema torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani ali ne.

Organizator mora javno prireditev prijaviti na pristojni policijski postaji ali podati vlogo za izdajo dovoljenja na pristojni upravni enoti, če tako zahteva Zakon o javnih zbiranjih, ter prijavi oziroma vlogi poleg zakonsko predpisane dokumentacije priložiti pozitivno mnenje NIJZ. Ker odlok ne vsebuje prehodnih določb, so prireditve, za katere je prijava že potrjena pri pristojni policijski postaji, oziroma prireditve, za katere je že izdano dovoljenje pristojne upravne enote, organizirane skladno s predpisi in četudi se še niso izvedle, organizatorju teh prireditev ni treba naknadno prilagati pozitivnega mnenja NIJZ. To pomeni, da so prireditve, za katere je organizator že prejel pozitivno mnenje NIJZ dovoljene, ker so zanje že pridobljena dovoljenja.

Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava javne prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih.

Kaj je javna prireditev

Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur, izjeme pa so:

  1. javna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, če jih ti predpisi urejajo drugače,
  2. verski obredi v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni za opravljanje verske dejavnosti in javnih prostorih, ki sestavljajo celoto z zemljiščem, na katerem stoji zgradba, določena za opravljanje verske dejavnosti,
  3. svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileje, družinske praznike in podobna zbiranja, pogrebne sprevode in druge žalne slovesnosti ter krajevno običajne verske sprevode in procesije, ki potekajo po ustaljenih poteh in ne ogrožajo varnosti cestnega prometa,
  4. kongresi, občni zbori in drugi zbori, ki predstavljajo način dela državnih organov, organov lokalnih skupnosti, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti, društev oziroma organov upravljanja v gospodarskih  družbah in drugih organizacijah ali so zborno delo šol in drugih oblik izobraževanja, če se organizirajo v zaprtih prostorih,
  5. zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanke ali poslanca ali občinske svetnice ali svetnika (srečanja z volivci), če potekajo v zaprtih prostorih,
  6. spontani ulični nastopi.

Za te izjeme prijava javne prireditve ni mogoča, kar pomeni, da je zbiranje omejeno na največ 50 oseb, sklicatelj pa mora zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi.

Kadar pa zbiranje šteje za javno prireditev po Zakonu o javnih zbiranjih, je treba skladno z odlokom prireditev priglasiti in prehodno pridobiti pozitivno mnenje NIJZ.

Nadzor

Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR