Javni uslužbenci dobili možnost dodatka do 50% osnovne plače!

Dodatki v UKC Ljubljana
Dodatki za delovno uspešnost za javne oslužbence. Foto: Pixabay

Zaradi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence lahko pridobijo dodatka do 50% osnovne plače.

S predlagano spremembo Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence se jasno določa, v kakšnem odstotku od osnovne plače se lahko izplača delovna uspešnost zaradi nalog, ki so opravljene v povečanem obsegu tako pri opravljanju rednih nalog ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, kot pri opravljanju nalog iz naslova posebnega projekta, ki ga določi vlada.

Praksa namreč kaže, da delodajalci v javnem sektorju različno razumejo veljavne določbe uredbe. Zato se bo z uveljavitvijo predlaganih sprememb določila nova jasna ureditev na tem področju, tako da je iz naslova rednih nalog ali projekta dopustno prejeti največ 20 odstotkov delovne uspešnosti, iz naslova sredstev posebnega vladnega projekta pa največ 30 odstotkov delovne uspešnosti, pri čemer se obe izplačili medsebojno ne izključujeta (najvišje možno izplačilo iz obeh naslovov torej znaša 50 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca).

Sprememba vključuje tudi izenačitev direktorjev s preostalimi javnimi uslužbenci glede najvišjega možnega odstotka delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Izenačitev velja tako glede opravljanja rednih nalog delodajalca, kot tudi glede opravljanja nalog, vezanih na izvajanje posebnega vladnega projekta.

MR