Izplačilo letnega dodatka za upokojence v letu 2022

Domovi za upokojence
Domovi za upokojence. Foto:Pixabay

Letni dodatek za leto 2022 bo skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) izplačan vsem upokojencem, in sicer v petih različnih višinah, odvisnih od višine njihove pokojnine. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ga bo izplačal dne 30. junija 2022, skupaj z rednim izplačilom junijskih pokojnin in nadomestil.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po 1. juniju letos, se bo letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

  • Upokojencem z višino pokojnine do 570,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 450,00 evrov; 
  • Upokojencem z višino pokojnine od 570,01 do 680,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 310,00 evrov; 
  • Upokojencem z višino pokojnine od 680,01 do 805,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 250,00 evrov; 
  • Upokojencem z višino pokojnine od 805,01do 970,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 200,00 evrov; 
  • Upokojencem z višino pokojnine nad 970,01 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 140,00 evrov. 

Prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja bo letni dodatek v letu 2022 izplačan v naslednjih višinah:

  • Prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini do 805,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini do 250,00 evrov; 
  • Prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini od 805,01 do 970,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini do 200,00 evrov; 
  • Prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini nad 970,01 evrov bo izplačan letni dodatek v višini do 140,00,00 evrov. 

Za izplačilo letnega dodatka so v letošnjem letu zagotovljena sredstva v skupni višini 169 milijonov evrov.

Tudi v letu 2022 se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg seštevka zneskov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov zneskov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju ter dodatkov in razlike pokojnin po drugih predpisih, upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Za te uživalce pokojnin se višina letnega dodatka določi v sorazmernem delu glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine.

Vendar pa se, skladno z določili ZIPRS2223, letni dodatek, kljub določbi 96. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ne odmeri v sorazmernem delu, če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 570,00 evrov. V teh primerih se bo letni dodatek v znesku 450,00 evrov izplačal v celotni višini, tudi v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina.