Evropska uredba ogroža slovensko kmetijstvo: kmetje v primežu birokracije in lobijev

Foto: Pixabay

Franc Breznik, poslanec in predsednik Odbora za zadeve Evropske unije, opozarja na škodljive posledice predlagane evropske uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev za slovensko kmetijstvo in prehransko varnost. Kljub negativnemu mnenju domače stroke in nasprotovanju opozicije koalicija uredbo podpira.

 

Breznik je sklical nujno sejo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Odbora za zadeve Evropske unije, na kateri je izpostavil potrebo po upoštevanju posebnosti slovenskega kmetijstva. Poudaril je, da bi zmanjšanje porabe pesticidov za več kot 50% ogrozilo samooskrbo in pridelavo hrane v Sloveniji in Evropi.

Poslanec Andrej Hoivik je prav tako izrazil zaskrbljenost in opozoril na protislovja uredbe, saj bi dovolila uvoz živil, pridelanih po nižjih standardih. Dodal je, da uredba deluje kot produkt lobijev iz drugih držav, ki skušajo spodkopati evropsko kmetijstvo.

Kljub predlogom stranke SDS, da odbor odločno nasprotuje sprejetju uredbe in uničevanju slovenskega kmeta, so koalicijski poslanci na koncu seje predloge zavrnili. To nakazuje, da se slovensko kmetijstvo sooča z negotovo prihodnostjo, saj se bo moralo prilagoditi novim evropskim predpisom in izzivom.

PRAVILNA RABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (FFS)

Pridelovalec mora nasad ali posevek redno pregledovati in opazovati pojav škodljivih organizmov ter na podlagi lastne presoje ter izkušenj izbrati najprimernejšo metodo varstva rastlin oziroma ustrezno kombinacijo metod ter FFS uporabiti le takrat, ko presodi, da z metodami varstva rastlin z nizkim tveganjem ni mogoče zagotoviti zadovoljivega učnika obvladovanja škodljivih organizmov.

V primeru uporabe FFS mora uporabnik upoštevati tudi informacije o pragu škodljivosti, če te obstajajo, o primernem času uporabe FFS in druge nasvete o uporabi tistih FFS, ki so ciljno naravnana za čim manjšo škodljivost za zdravje ljudi, neciljne organizme in okolje.

V ta namen so na Kmetijskem inštitutu Slovenije vzpostavili spletno stran za integrirano varstvo rastlin, kjer so zbrani aktualni opisi in informacije o škodljivih organizmih in ukrepih za zmanjšano uporabo FFS.

V nadaljevanju izpostavljamo ključne točke, ki jih mora upoštevati vsak uporabnik FFS:

Ø  V Sloveniji je dovoljeno uporabljati le FFS, za katere je bila izdana odločba o registraciji, dovoljenje za nujne primere, dovoljenje za vzporedno trgovanje ali dovoljenje za raziskave in razvoj.

Ø  Uporaba FFS je dovoljena le na gojenih rastlinah in zoper škodljive organizme, ki so navedeni na etiketi in navodilu za uporabo.

Ø  Setev semena, tretiranega s FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, lahko izvajamo s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami le, če so te opremljene z napravo za zmanjšanje odnašanja prašnih delcev z zračnim tokom, ki izstopa v okolico.

Ø  S prazno embalažo je potrebno ravnati v skladu z navodili proizvajalca oz. navodili za uporabo FFS.

Ø  Ne škropimo v vetrovnem vremenu. Preprečiti moramo zanašanje škropilne brozge na sosednje njivske in urbane površine.

Ø  Pri delu s FFS je potrebno uporabiti primerno vzdrževano in predpisano osebno varovalno opremo.

Ø  Škropilno brozgo pripravljamo na mestu, namenjenemu polnjenju in mešanju FFS, ki je ustrezno opremljeno in zavarovano, da morebitno razlitje ne more doseči vodnih virov in odtočnih kanalov.

Zaželeno je, da naprave za nanašanje FFS čistimo na mestu nanosa, ali na v ta namen pripravljenih površinah ter pri tem poskrbimo za odpadno vodo, da ne pride do točkovnega onesnaženja.FFS, ki predstavljajo tveganje za čebele in druge opraševalce, so označeni z grafičnim opozorilnim znakom  »Nevarno za čebele«.

Pri uporabi tovrstnih sredstev imajo uporabniki v zvezi z varstvom čebel določene obveznosti:

Ø  cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so označeni kot čebelam nevarni, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS dosegel;

Ø  uporaba sistemičnih FFS, ki so označeni kot čebelam nevarni, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin;

Ø  uporaba kontaktnih FFS, ki so označeni kot čebelam nevarni, je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena le v nočnem času – dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen, če je na etiketi in navodilu za uporabo navedeno, da je uporaba takega sredstva v celoti prepovedana v času cvetenja;

Ø  pri uporabi za čebele nevarnih FFS mora uporabnik tretiranje izvajati na način, da se prepreči zanašanje na sosednje površine s cvetočimi rastlinami.

MR