“Ekonomija blaginje: Preobrazba družbe in okolja v pravičen in trajnosten svet”

Svetovna gospodarstva se soočajo z neenakostjo, ki uničuje okolje in družbo, in za dosego blaginje za vse je nujna temeljita sprememba. Evropska unija (EU) igra ključno vlogo v tem procesu, saj je eden največjih gospodarskih blokov na svetu.

 

Trije temeljni vzroki za trenutno krizo so meddržavne in notranje državne krivice, rastoča družbena, gospodarska in politična neenakost ter pretirana osredotočenost na gospodarsko rast. Za dosego družbeno in okoljsko pravičnega gospodarstva je potrebno nasloviti te probleme.

Okoljske krize so tesno povezane z neenakostjo, saj bogatejši posamezniki ustvarjajo večji okoljski odtis. V podnebni krizi so na primer najbogatejših 10 % svetovnega prebivalstva odgovorni za 52 % skupnih izpustov ogljika.

EU močno presega meje zmogljivosti našega planeta, obenem pa ne dosega svojih družbenih ciljev. Rešitev je mogoče najti v sistemskih spremembah v štirih ključnih gospodarskih panogah: kmetijstvo, tekstilna industrija, gradbeništvo in digitalizacija.

Okoljsko odgovorno kmetijstvo lahko prehrani družbo, kmetom zagotovi dostojno življenje in izboljša stanje okolja. Tekstilna industrija se mora prilagoditi in upoštevati naravni svet. Gradbeništvo lahko ustvari pozidano okolje, ki je bolj skladno z naravnim življenjskim prostorom. Digitalna revolucija pa mora biti ponovno zagnana, da ne bo več prispevala k neenakosti in uničevanju okolja.

Družbeno in okoljsko pravično gospodarstvo mora temeljiti na treh stebrih: razgradnji izkoriščevalskih struktur, demokratizaciji gospodarstva in preoblikovanju načina, kako gospodarstvo raste. Le tako lahko ustvarimo svet, v katerem bodo vsi deležni blaginje in kjer bo narava spoštovana in varovana.

To je povzetek glavnih argumentov in ugotovitev iz poročila »Kako do ekonomije blaginje, ki služi ljudem in naravi: vzpostavljanje človekovega okolja, ki je družbeno
pravično in okoljsko trajnostno« (Towards a wellbeing economy that serves people and nature: Building a human environment that is socially just and ecologically
sustainable), ki sta ga izdala Oxfam Germany in EEB v imenu konzorcija ClimateOfChange. Celotno poročilo, ki vključuje vse vire in literaturo, je na voljo na:
climateofchange.info/wellbeingeconomyreport.pdf.

 

 

MR