Dodatki zaradi visokih cen energientov

Vlada sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov

 

Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva zaradi vpliva visokih cen energentov je vlada sprejela nov zakon z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in davkov.

S predlogom zakona se sprejemajo ukrepi, ki bodo omilili posledice in vpliv zaradi visokih cen energentov na področju energetike, socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev.

Zaradi izboljšanja socialne varnosti ranljivih skupin se določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za namen odprave posledic povečanja cen energentov

Upravičenci:

  • upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj,
  • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
  • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021,
  • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021,
  • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021,
  • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Do  solidarnostnega dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat. Upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov.

Enkraten solidarnostni dodatek se izplača najkasneje do 15. aprila 2022, sredstva pa se zagotovijo iz Sklada za podnebne spremembe.

Skupaj: cca. 710.000 upravičencev (brez upoštevanja podvajanj)