Do 10. avgusta odprt razpis Turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologije je konec junija objavilo javni razpis Turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih. Na omenjeni razpis se lahko prijavijo tudi posamezniki, oziroma ciljne skupine z območja šestih obmejnih haloških občin.

Javni razpis naj bi bil podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju. Rok za oddajo ponudb je 10. avgust letos, gospodarsko ministrstvo pa na terenu organizira tudi javno predstavitev razpisa in ta je bila danes že bila v občini Zavrč.
Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki niso v javni lasti, ali fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika. Delovati morajo na področju turizma ter biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
55.201 Počitniški domovi in letovišča,
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom,
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča.

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter zanjo izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost objektov ter za povečanje deleža obnovljivih virov.

Haloze veliko obetajo na področju turizma. Na fotografiji je lepo obnovljeni Štok Janški Hram.

Občine z območja Haloz spadajo v obmejna problemska območja (Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk). Na navedenih občinah se lahko sofinancira največ 75% upravičenih stroškov. Več informacij pa bodo zainteresirani lahko poiskali tudi v Lokalnem pospeševalnem centru Haloze, kjer je tudi točka VEM.
Vir: LPC Haloze