Direktor ptujske knjižnice je prejemnik dveh uglednih strokovnih stanovskih nagrad

Z današnjim sprejemom je direktorja Knjižnice Ivana Potrča Ptuj mag. Matjaža Neudauerja počastila tudi ptujska županja Nuška Gajšek ter mu čestitala ob prejemu dveh uglednih strokovnih nagrad, ki ju podeljuje Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Foto: Langerholc
V Mestni občini Ptuj so danes čestitali mag. Matjažu Neudauerju, direktorju Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, ki mu je Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podelila Čopovo priznanje za leto 2018 za prispevek k razvoju knjižnične dejavnosti in dvigu ugleda slovenskih splošnih knjižnic ter Goropevškovo listino, prav tako za leto 2018 za velik prispevek k razvoju domoznanstva v ptujski knjižnici in v slovenskem prostoru ter dvigu njegove prepoznavnosti.
Ptujska županja Nuška Gajšek je mag. Matjažu Neudauerju čestitala ob prejemu dveh uglednih strokovnih nagrad. Foto: Langerholc

Čopove diplome in Čopova priznanja so najvišje državne nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku knjižničarske stroke. V obrazložitvi je zapisano, da višji bibliotekarski svetovalec mag. Matjaž Neudauer od leta 2006 vodi Knjižnico Ivana Potrča Ptuj kot direktor. S svojim vsestranskim delom je pomembno prispeval k ugledu in promociji knjižnice, ki je pod njegovim vodstvom s številnimi projekti naredila velik korak naprej.

Predanost knjižnicam in knjižnični dejavnosti Matjaž Naudauer dokazuje po eni strani z vsakodnevnim delom v lokalnem okolju, po drugi pa z vključevanjem v vseslovensko strokovno razpravo o aktualni problematiki knjižničarstva, zlasti na področju knjižnične zakonodaje in organizacije knjižnične dejavnosti. Pomembna so tudi njegova prizadevanja za ureditev financiranja delovanja ptujske knjižnice s strani občin ustanoviteljic in pogodbenic, pri čemer opozarja na nedorečenost zakonodaje ter potrebo po ureditvi razmer na sistemski ravni.

V vseh projektih knjižnice, ki jih je Neudauer pripravljal skupaj s sodelavci v knjižnici, je izpostavljeno predvsem njegovo pomembno organizacijsko vlogo, saj je znal vedno in v pravem trenutku poiskati in povezati ljudi z idejami, ustreznim strokovnim znanjem in sposobnostmi, da zastavljene cilje realizirajo. Ob tem je poskrbel tudi za ustrezno spodbudo, motivacijo in finančna sredstva, da so lahko bili zastavljeni projekti uspešno realizirani in predstavljeni širši javnosti.

S svojim delom se je Neudauer uveljavil tudi v strokovnih organih in združenjih, ki delujejo v podporo razvoju in napredku knjižnične dejavnosti in stroke. Bil je član Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, eden od pobudnikov za ustanovitev in pravno ureditev Združenja slovenskih splošnih knjižnic ter član upravnega odbora in predsednik častnega razsodišča Združenja. Je aktiven član Društva bibliotekarjev Maribor in sodeluje v organih in telesih Zveze bibliotekarskih društev. Bil je tudi eden od glavnih akterjev pri zasnovi Goropevškovih priznanj in Goropevškovih listin, ki jih podeljuje Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Nagrajenec mag. Matjaž Neudauer v družbi sodelavcev ob prejemu Čopovega priznanja v Plečnikovi veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Foto: Milan Štupar

Prejemnik Goropevškove listine za izjemne uspehe na področju domoznanstva in kulturne dediščine

Za velik prispevek k razvoju domoznanstva v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj in v slovenskem prostoru ter dvigu njegove prepoznavnosti je Komisija za Goropevškove nagrade pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije mag. Matjažu Neudauerju podelila Goropevškovo listino za leto 2018. Goropevškove nagrade so nagrade za izjemne uspehe na področju domoznanstva in kulturne dediščine, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku domoznanske dejavnosti v knjižnicah.

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je danes nadvse ugledna knjižnica v slovenskem prostoru; foto: arhiv KIP

V knjižnici vzpostavili biografski leksikon znanih osebnosti Spodnjega Podravja

Domoznanska dejavnost ima v ptujski knjižnici zelo dolgo tradicijo. S številnimi projekti, ki so bili izvedeni v zadnjem obdobju, pa je na tem področju naredila še velik korak naprej. Posebej velja izpostaviti projekte digitalizacije domoznanskega gradiva, s katerimi je omogočena večja dostopnost do domoznanskih gradiv, ki predstavljajo bogat vir za proučevanje lokalnih tem. Z digitalizacijo gradiva Žiga Herbersteina pa je oddelek obogatil tako slovenski nacionalni kot tudi mednarodni prostor in področje diplomacije.

V knjižnici so pripravili tudi več odmevnih domoznanskih razstav s katalogi ali monografijami, vzpostavili biografski leksikon znanih osebnosti Spodnjega Podravja, v njihovi pristojnosti je tudi uredništvo portala Kamra za spodnjepodravsko območje. Posebno pozornost namenjajo predstavitvam pomembnih rojakov ter ureditvi njihovih osebnih knjižnih zapuščin, ki jih hrani knjižnica.

Med pomembnejše projekte, ki jih je pripravil domoznanski oddelek ptujske knjižnice velja izpostaviti:

Strokovno ureditev in predstavitev osebnih knjižnih zapuščin rojakov pisatelja, dramatika in urednika Ivana Potrča, etnologinje in umetnostne zgodovinarke dr. Štefke Cobelj ter slavista, profesorja in bibliofila Iva Arharja, ki jih hrani knjižnica.

– Pridobitev in strokovno ureditev knjižne zapuščine pisateljice Branke Jurca, sicer soproge Ivana Potrča.

– projekt priprave faksimila in študijske izdaje Gratae posteritati (1560).

– Digitalizacija obsežnega fonda domoznanskega gradiva in njegova vključitev v Digitalno knjižnico Slovenije. Digitalizirana je obsežna zbirka osrednjih ptujskih časopisov, dela pomembnih osebnosti Spodnjega Podravja, zbirka dragocenosti oziroma knjižnih raritet ter nekateri starejši ptujski tiski.

Skupaj z delovno izredno motivirano in profesionalno ekipo domoznanskega oddelka ptujske knjižnice je Matjažu Neudauerju kot vodji tima Knjižnice Ivana Potrča Ptuj v zadnjih dvanajstih letih uspelo, da knjižnica pridobila na ugledu tako v lokalni skupnosti kot tudi v širši strokovni javnosti, kar se je nedavno potrdilo z dogovorom med osrednjimi območnimi knjižnicami, da ptujska knjižnica prevzame nosilno vlogo na področju koordiniranja domoznanske dejavnosti.

KIP, foto: Milan Štupar, MO Ptuj, foto Langerholc