Ali ste upravičeni do delnega vračila stroškov kredita ob predčasnem odplačilu posojila – preverite

Moratorij na kredite. Foto: pixabay.com

Poslanka iz Spodnjegapodravja Suzana Lep Šimenko je na ministra za finance Klemna Boštjančiča naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z obveznostjo bank do vračila dela stroškov pri predčasnem odplačilu posojil.

 

Poslanko skrbi, da so posojilojemalci že od leta 2010 upravičeni do delnega vračila stroškov kredita ob predčasnem odplačilu posojila, vendar delnega vračila v večini primerov niso prejeli, saj banke v praksi niso dosledno izvajale določb zakona.

Njeno celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Prvi odstavek 22. člena Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2) jasno in nesporno določa, da lahko potrošnik kadar koli v celoti ali delno izpolni svoje obveznosti po kreditni pogodbi. V tem primeru je upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v delu, ki ga sestavljajo obresti in stroški preostalega obdobja trajanja pogodbe, tako da se od zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasnega plačila (diskontirane) kredita odšteje sedanja vrednost (valorizirana) pogodbenih obresti, vključno z morebitnimi stroški, ki bi tekle od dneva predčasnega plačila do dneva zapadlosti plačila po pogodbi, če so bili pogodbene obresti in stroški za to obdobje že obračunani in zajeti v plačila, ki jih je plačal potrošnik. Dajalec kredita potrošniku na razumljiv način in brezplačno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov predstavi zmanjšanje obresti in drugih stroškov, ki nastanejo s celotnim ali delnim predčasnim odplačilom kredita. Dogovorjena določila o obrestni meri se ne smejo spremeniti v škodo potrošnika.

Obveznost vračila dela stroškov pri predčasnem odplačilu posojil je določal tudi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotk-1), ki je bil sprejet že leta 2010. Glede na navedeno so bili posojilojemalci že od leta 2010 upravičeni do delnega vračila stroškov ob predčasnem odplačilu posojila, vendar delnega vračila v večini primerov niso prejeli, saj banke v praksi niso dosledno izvajale določb zakona. Zaradi določb Obligacijskega zakonika, ki določa petletni zastaralni rok terjatev pa posojilojemalci, ki so predčasno odplačali posojilo do konca aprila leta 2018 in niso prejeli vračila dela stroškov, le-teh tudi ne bodo več upravičeni prejeti, saj so njihove terjatev že zastarale.

Banka Slovenije je se je na navedeno problematiko konkretneje odzvala šele letos, torej trinajst let po uveljavitvi določb, ki se nanašajo na obveznost bank do vračila dela stroškov pri predčasnem odplačilu posojila. Morda je bil povod za to tudi sodba Sodišča EU, t. i. Lexitor, ki opredeljuje, da so predmet delnega vračila vsi stroški, ki jih je potrošnik plačal in ne le tisti, ki so vezani na obdobje izkoriščanja kredita.

Banka Slovenije je v sporočilu za javnost z dne 13. aprila 2023 zapisala »Kreditojemalec, ki v celoti ali delno predčasno poplača obveznosti iz kreditne pogodbe, je upravičen do vračila dela skupnih stroškov kredita, zaračunanih ob odobritvi. Dajalec kredita mora potrošniku na razumljiv način brezplačno predstaviti zmanjšanje obresti in drugih stroškov ter razliko vrniti kreditojemalcu. Če tega ne stori, lahko kreditojemalec to zahteva v roku petih let od poplačila kredita. V Banki Slovenije od bank pričakujemo, da to pravico potrošnikom ustrezno in transparentno predstavljajo, kar tudi dosledno nadziramo.«

Banka Slovenije pa določb zakona ne interpretira na način, ki bi bankam nalagal, da morajo vračilo dela stroškov pri predčasnem odplačilu izvesti avtomatsko, saj so zapisali, da če dajalec kredita ne vrne dela skupnih stroškov kredita v primeru predčasnega poplačila samostojno, lahko to zahteva kreditojemalec najkasneje v roku petih let od poplačila kredita. Navedeno je nekorektno, saj bi moral postopek potekati tako, da bi banke, ob predčasnem odplačilu posojila, posojilojemalcu avtomatsko povrnile del stroškov, in sicer brez tega, da bi posojilojemalci za to vlagali posebne zahtevke.

Glede na navedeno poslanko zanima:

Ali je Ministrstvo za finance seznanjeno z navedeno problematiko vračanja dela stroškov pri predčasnem odplačilu posojil?
Kakšno je stališče Ministrstva za finance do navedene problematike?
Kakšno je stališče Ministrstva za finance do sporočila za javnost Banke Slovenije z dne 13. aprila 2023, ki upravičenje do vračila ne interpretira kot avtomatsko obveznost bank oziroma kreditodajalcev?
Ali namerava Ministrstvo za finance pripraviti spremembe in dopolnitve Zakona o potrošniških kreditih, ki bi še jasneje določale obveznost avtomatskega vračila dela stroškov pri predčasnem odplačilu posojil?
Koliko posojilojemalcem je upravičenje za vračilo stroškov pri predčasnem odplačilu posojil že zastaralo in kakšen je skupen znesek?