Kmetovalce letos prizadele številne naravne nesreče

kmetijstvo,naravne_nesreče, pozeba, suša, neurja, ukrepi

 

Na Ptuju pripravili predlog ukrepov za pomoč prizadetim

Območje, ki ga pokriva Kmetijsko gozdarsko zavod Ptuj (KGZ), so v letu 2017 prizadele številne naravne nesreče; spomladanska pozeba, neurja s to in povrhu še suša. Zaradi tega so številni kmetije, posebej pa živinorejske na hribovskih območjih (Haloze, Pohorje, …) v zelo težko situaciji. Člani sveta območne enote KGZ Ptuj, ki ga vodi Milan Unuk, so na nedavni razširjeni seji obravnavali problematiko naravnih nesreč v kmetijstvu v letošnjem letu in podali vrsto ugotovitev in predlogov.

Na seji so menili, da najbolj prizadete kmetije potrebujejo konkretno pomoč in če te ne bo, bodo kmetije prisiljene zmanjšati svojo proizvodnjo in stalež živine na najbolj ogroženih območjih. Predlog ukrepov je naslednji:

Solidarna nabava osnovne krme (bale sena), oziroma pod ugodnimi pogoji. Za zavodu se v sodelovanju zadrug in društev zbirajo potrebe osnovne krme za najbolj prizadete kmetije.

Setev mnogocvetne ljuljke na ravninskem delu njiv državnih zemljišč za kmetovalce na hribovskem območju. Občinam predlagajo sofinanciranje nakupa semen.

Čim hitrejše izplačilo subvencij najbolj prizadetim kmetijam s ciljem nabave osnovne krme in nabave osnovnih surovin za predelavo.

Umik spodnjega praga za izplačilo škod po naravnih nesrečah za ogrožena območja (Haloze- geografsko, ne po občinah)

Dolgoročno povečati namakalne sistem in zagotoviti vire financiranja

Povečati sredstva za sofinanciranje zavarovanja kmetijskih površin (državna in občinska).

Sprostitev državnih rezerv koruze za živinorejce ter omogočiti nakup silaže živinorejskih kmetij.

Zaradi pomanjkanja osnovne krme predlagamo delno prepoved uporabe krme za biolinarne za tiste pridelovalce, ki uveljavljajo državne subvencije.

Določiti jasna navodila v primeru nesreč. Ugotavljajo, da so številni njihovi delavci v občinskih, regijskih komisijah ter seveda dnevno v kontaktih s kmetovalci, pa niso dobili nobenih informacij – navodil, le-te so lahko slišali v kmetijskih oddajah.

Trto je močno prizadela spomladanska pozeba.

 

Posledice letošnje suše … Foto: TM

Terenski ogled prizadetih območjih in dodatna sklepa za kmetijsko ministrstvo

Na podlagi terenskega ogleda trenutnega stanja po škodah naravnih nesreč v kmetijstvu je svet zavoda KGZ Ptuj predlagal dodatna sklepa.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj predlaga spremembo Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017, tako, da se vključijo v odpravo posledic škode v kmetijstvu tudi toče z neurji in suša. V reševanje posledic naravnih nesreč morajo biti vključene vse kmetijske panoge. V svetu območne enote KGZ Ptuj namreč ugotavljajo, da so škodo utrpele skoraj vse kmetijske panoge, kar je dovolj velik razlog, da država pomaga kmetom, ki so prizadeti po naravnih nesrečah.

V drugem sklepu pa so zapisali: »V 17. členu Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji predlagamo spremembe 4 odstavka, ki naj se glasi: »Sredstva se zmanjšajo za 20 odstotkov, razen če se delijo upravičencu, ki je sklenil zavarovanje kmetijske proizvodnje za pozebo (po spremembi tudi točo in sušo), ki krije najmanj 50 odstotkov njegove letne kmetijske proizvodnje v kmetijstvu.«

TM, Vir: KGZ Ptuj