Zanimiv razpis za sadjarje in vinogradnike

razpis, sadjarji, vinogradniki, investicije, posojila

Prvi rok prijave 5. februar

Slovenski regionalno razvojni sklad je 29.  decembra 2017 v Uradnem listu RS št. 80 objavil Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017. Prvi rok prijave je 5. februar 2018, drugi rok pa 30. marca 2018.
Predmet razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v sadjarstvo in vinogradništvo, in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi pozebe v letu 2017.
Višina sofinanciranja: najnižji znesek zaprošenega posojila je 50.000 EUR, najvišji pa 1.000.000 EUR. Z odločbo dodeljeno posojilo je lahko nižje od zaprošenega. Sklad določi višino dodelitve posojila glede na ustreznost priloženih dokazil in glede na predlagano zavarovanje posojila. Projekt je lahko sofinanciran do 100% upravičenih stroškov (brez DDV).
Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), ki opravljajo dejavnost sadjarstva in vinogradništva in so v letu 2017 utrpela škodo zaradi pozebe v aprilu 2017.
Več informacij o pogojih javnega razpisa lahko dobite na spletnih straneh Sklada www.regionalnisklad.si (pod razdelkom Razpisi).

TM, vir: Poslovni center Halo