Vlada zanemarja varnost državljanov: Nevarno zmanjšuje sredstva za boj proti poplavam in podnebnim nesrečam!

Vlada RS predlaga delno izločitev ukrepa »Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja na druge podnebno pogojene nesreče« iz Načrta za okrevanje in odpornost.

 

Vlada RS je sprejela Izhodišča za prilagoditev Načrta za okrevanje in odpornost z dne 16. 3. 2023. Izhodišča za prilagoditev načrta se nanašajo na štiri kategorije prilagoditev. V kategorijo »posodobitev načrta zaradi zmanjšanja finančnega prispevka nepovratnih sredstev« so vključeni ukrepi v skladu s Sklepom Vlade RS št. 41000-1/2023/2 z dne 2. 3. 2023.

Vlada RS predlaga delno izločitev ukrepa »Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja na druge podnebno pogojene nesreče« iz Načrta za okrevanje in odpornost.

V trenutno veljavnem Načrtu za okrevanje in odpornost je opredeljeno, da je cilj ukrepa zmanjšati škodljive posledice poplav s sistematičnim pristopom na celotnem državnem ozemlju, pri čemer je najpomembnejša naloga zmanjšanje obstoječe poplavne ogroženosti in preprečitev vnosa novega škodnega potenciala na do sedaj nenaseljena območja poplavne nevarnosti. S sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost se bo financiralo negradbene in gradbene ukrepe, ki točkovno v območjih poplavne ogroženosti predstavljajo največjo potencialno grožnjo. Upravljanje s tveganji poplav in plazov bo, glede na neizbežne vremenske pojave, postalo trajna naloga.

Naložbe bodo namenjene celovitemu reševanju obstoječih ogroženih območij, zato bodo obsegale kritje stroškov za:

–       sistem zadrževanja visokih voda s suhimi zadrževalniki,

–       naložba v sistem zadrževanja visokih voda z mokrimi zadrževalniki je namenjena izključno varovanju pred poplavami,

–       vzpostavitev razlivnih površin,

–       preprečitev nadaljnje urbanizacije na razlivnih površinah,

–       kontrolirane vodostaje akumulacij na rekah,

–       zagotavljanje dogovorjenega pretoka na mejnih profilih.

Vlada RS je v izhodišča tudi zapisala, da bo predlog izhodišč predmet usklajevanja z Evropsko komisijo (v tem okviru tudi dodatnega preverjanja prispevka k zelenemu in digitalnemu prehodu) ter širše javne razprave z deležniki, zato bo v končnem predlogu za pripravo prilagoditev načrta lahko prišlo do odstopanj od izhodišč.

Glede na navedeno je poslanka Suzana Lep Šimenko na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje glede delne izločitve navedenega ukrepa:

–       Zakaj se je Vlada RS odločila za delno izločitev ukrepa »Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja na druge podnebno pogojene nesreče« iz Načrta za okrevanje in odpornost?

–       V kateri izvedbeni fazi je trenutno navedeni ukrep?

–       V katerem delu se bodo predvidene naložbe ustavile?

–       Ali bo Vlada RS zagotovila delno izločena finančna sredstva iz drugih virov?

–       Kdaj bo potekala široka javna razprava z deležniki v zvezi z delno izločitvijo navedenega ukrepa?

–       Kako bo Vlada RS upravljala s tveganji poplav in plazov ter reševala obstoječa ogrožena območja?

MR