V občini Videm konstitutivna seja novega občinskega sveta

V sejni sobi občine Videm je bila v torek, 18. decembra konstitutivna seja občinskega sveta, ki jo je vodil najstarejši član novoizvoljenega občinskega sveta Rudolf Potrč.

Foto: Črtomir Goznik
Občinski svet se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije (OVK) občine Videm o izidu rednih volitev v občinski svet občine Videm in volitev za župana občine Videm, ki so bile 18. novembra, drugi krog pa 2. decembra. Poročilo je občinskemu svetu predstavil predsednik OVK Marijan Furek. Imenovana je bila Komisija za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana v sestavi: Andrej Rožman, predsednik, Matjaž Klasinc in Dejan Tramšek, člana.

Občinski svet je potrdil mandate sedemnajstim novim članom občinskega sveta in novoizvoljeni videmski svetniki so: Andrej Rožman (SDS), Srečko Bedrač (SDS), Ivan Krajnc (SDS), Brane Kolednik (SMS), Rudolf Potrč (SLS), Andrej Forstnerič (NSi), Anđela Kozel (SDS), Jadranka Krajnc (SDS), Peter Jagarinec (SMS), Bojan Merc (SLS), Danica Medved (DeSUS), Katja Svenšek (SDS), Matjaž Klasinc (SDS), Dušan Serdinšek (SMS), Darko Jerenec (SMS), Dejan Tramšek (SLS) in Jožef Klinc (DeSUS).

Novi videmski občinski svet z novoizvoljenim županom Brankom Mariničem na konstitutivni seji; foto: Črtomir Goznik

Novi videmski župan želi preseči dosedanje strankarske delitve

Na seji je mandatna komisija na osnovi poročila Občinske volilne komisije ugotovila, da je bil v drugem krogu lokalnih volitev 2. decembra za župana občine Videm izvoljen Branko Marinič, ki je na konstitutivni seji tudi slovesno prisegel in na kratko nagovoril občinski svet.

Branko Marinič bo občino Videm vodil v mandatu 2018 – 2022; foto: Črtomir Goznik

Marinič je povedal, da je pogled novega vodstva občine usmerjen v prihodnost, poudaril je, da želi biti župan vseh občanov, neglede na politično, versko ali katerokoli drugo pripadnost. Takoj v začetku leta 2019 jih čaka sestava proračuna, kjer se bo najbolj pokazalo, kako trdne in zanesljive bodo posamezne proračunske postavke, je povedal novoizvoljeni videmski župan

»Upam, da nam bo uspelo preseči dosedanje strankarske delitve. Zastopanost članov občinskega sveta v odborih in komisijah bo usklajena z dobljenim odstotkom glasov na volitvah. Z usklajenim delovanjem občinske uprave, občinskega sveta in KS bomo uresničevali zastavljene cilje. Ob pregledu programov strank, ki sestavljajo občinski svet, lahko ugotovimo skoraj popolno podobnost. V tem smislu želimo delovati povezovalno za skupno dobro o naših občanov,« je povedal Marinič in le nekaj dni po nastopu županskega mandata je predstavil tudi nekatere projekte, ki so že začeti v letošnjem letu in bo občina z njimi tudi nadaljevala.

V letu 2019 se bo na območju KS Sela izvajala komasacija

Omenil je komasacijo Videm 3, ki se izvaja na območju KS Sela na 273 ha zemljišč z 277 lastniki, zagotovil, da bo občina nadaljevala izgradnjo kanalizacije v KS Lancova vas in KS Sela. Vzporedno s tem bodo pristopili k skupni nabavi malih čistilnih naprav za posamična gospodinjstva, kjer kanalizacije ne bodo gradili. Veliko načrtov imajo v poslovno-logistični cona Videm, ob podravski avtocesti, kjer na 17 parcelah gradita le dva lastnika.

Z občino Kidričevo bodo zagotovili poplavno varnost za naselja ob Polskavi

Prav tako želijo realizirati Sporazum o sofinanciranju projekta ” Protipoplavni ukrepi na Polskavi in Framskem potoku do Lancove vasi.” Namen projekta je zagotovitev poplavne varnosti naselij Lancova vas, Popovci, Barislovci, Sela, Trnovec, Apače, Lovrenc na Dravskem polju in Župečja vas ter zagotovitvi prevoznosti ter večjemu številu odsekov cest v pogojih 100-letnih voda. Omenjeni Sporazum je že sklenjen med Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo RS za vode, občino Kidričevo in občino Videm. Ocenjena vrednost izvedbe protipoplavne zaščite znaša 3.726.941,00 eurov z DDV.

Reka Polskava je na območju občine Videm že prevečkrat poplavljala in povzročila veliko škode. Foto: TM

»Nadaljevali bomo z vsemi aktivnostmi, ki izboljšujejo večjo prometno varnost na celotnem območju občine. Z gradnjo bomo pričeli tam, kjer so najbolj ogroženi najmlajši udeleženci v prometu, torej v bližini šol in vrtcev. Priključili se bomo gradnji regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajne mobilnosti v Spodnjem Podravju, čemur se je prejšnje vodstvo občine Videm odpovedalo. Nekaterim našim občanom, ki še žal nimajo normalnega dovoza do svojih domov ali do večje hribovske kmetije, moramo pomagati, to bo prioriteta, kot tudi sanacija plazov, predvsem pa želimo dati večji poudarek ureditvi centrov Leskovec, Videm in Sela ter vlogi krajevnih skupnosti,« je še povedal videmski župan Marinič.
Foto: Črtomir Goznik