V letu 2022 več kot 241 milijonov evrov za poplavno varnost

Ministrstvo za okolje in prostor je za varnost ljudi s protipoplavnimi ukrepi in vzdrževanjem vodotokov namenilo bistveno več finančnih sredstev. V letu 2022 je za zagotavljanje poplavne varnosti namenilo 241,4 milijona evrov sredstev, od tega 107,2 milijona evrov evropskih sredstev. V letu 2022 je za celotno državo predvidenih 41 projektov, med največjimi sta tudi Protipoplavna ureditev porečja Vipave I. faza – Vipava DRR in dokončna sanacija zadrževalnika Vogršček, ki si ju je danes ogledal minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.

 

Zaradi poplav ob Polskavi je bilo ogroženih že veliko stanovanjskih in gospodarskih objektov ter prometna infrastruktura,

Ob obisku v Vipavi je minister mag. Vizjak poudaril, da ob teh ureditvah ne gre samo za protipoplavno zaščito, temveč bistveno več. »Gre za večnamenski projekt, ki hkrati služi kot poživitev mesta in njenega jedra, kjer se na eni strani prepleta značilna arhitektura Vipavske doline, po drugi strani izvir Vipave, kjer smo tudi priča jamskemu svetu. Gre za privlačno točko, tako za prebivalce kot turiste.« Ob koncu je poudaril, da je ministrstvo takšne vrednote dolžno zaščititi in ohranjati.

Sanacija pregrade Vogršček 

Mag. Vizjak je bil seznanjen s potekom sanacije pregrade Vogršček med vodno in zračno stranjo, kjer je izvedena povezava s tunelom. V sklopu sanacije je izvedena tudi rekonstrukcija in dograditev obstoječega odvzemnega mesta, tako da bo omogočen odvzem vode za namakanje v štirih nivojih in bo vedno zagotovljena najprimernejša temperatura vode za namakanje.  Sanirano bo tudi obstoječe prelivno polje ter izvedena  sanacija upravnega objekta.

Pogodbena vrednost del znaša skoraj 10 milijonov evrov, od tega investitor Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode iz Sklada za vode zagotovil v višini okoli 6,2 milijona evrov. Izvajalci del po pogodbi so JV Kolektor CPG d.o.o. kot vodilni partner, RGP d.o.o.(Velenje) in RIKO d.o.o. (Lj) ter podizvajalci.

Poplavne ureditve reke Vipave

Namen ureditve reke Vipave v Vipavi je obnova obstoječe vodne infrastrukture zaradi dotrajanosti in posledično njene manjše funkcionalnosti.

Zasledovani cilj je ponovna vzpostavitev popolne funkcionalnosti obstoječe vodne infrastrukture in s tem zagotavljanje poplavne in erozijske varnosti za jedrni del mesta Vipave. Glede na specifično lokacijo se posebna pozornost posveča tudi estetski plati sanacije.

Do zdaj se je izvedla obnova in utrditev obrežnih zavarovanj na območju izvirov reke Vipave. Na območju izvirov se je izvedlo tudi delno čiščenje naplavin iz struge. V nadaljevanju je predvidena celovita obnova jezu na izvirih Vipave. Predvidena je obnova in utrditev obrežnih zavarovanj v strugi Male Vipave. Predvidena je tudi odstranitev naplavin iz struge Male Vipave in Vipave.

Izvedla se je tudi obnova in utrditev obrežnih zavarovanj na zgornjem delu obravnavanega odseka (dolvodno od mostu na Vojkovi cesti). V nadaljevanju je predvidena še obnova in utrditev obrežnih zavarovanj na spodnjem delu obravnavanega odseka (gorvodno od mostu na Goriški cesti). Prav tako je predvidena ureditev stopničastih dostopov do struge na treh lokacijah.

V oktobru 2021 je bil v času te vlade odobren kohezijski projekt Zmanjšanje poplavne ogroženosti Vipave  – I. faza, v skupni višini 7,82 milijona evrov (prispevek EU 6,617 milijona evrov), ki bo financiral protipoplavne ukrepe:

 • v občini Vipava na pritoku Vipave, in sicer porečja Bele,
 • v občini Šempeter Vrtojba na porečju Vrtojbice in
 • v občini Renče-Vogrsko v naselju Lukežiči,
 • izvaja pa se tudi celovita hidrološko-hidravlična študija, ki bo doprinesla napredek za vse občine ob porečju Vipave.

 

Finančne investicije v poplavno varnost: z 31,6 milijona evrov v letu 2018 so se povečale na 241,4 milijona v letu 2022

V letu 2020 je bilo v okviru protipoplavnih ukrepov izvedenih za 18,1 milijona evrov investicij, v letu 2021 pa za 22,5 milijona evrov. V letu 2022 je načrtovana poraba sredstev v višini 59,2 milijona evrov.

Za namen vzdrževanja vodotokov je bilo v letu 2020 porabljenih 28,2 milijona evrov sredstev, v letu 2021 50,3 milijona evrov v letu 2022 pa je za vzdrževanje vodotokov predvidenih 56,9 milijona evrov.

Skupaj je tako za zagotavljanje poplavne varnosti v letu 2022 namenjenih 241,4 milijona evrov, od tega 107,2 milijona evrov evropskih sredstev.

V letu 2022 je za celotno območje Republike Slovenije predvidenih 41 projektov, od katerih spodaj naštevamo največje:

 • Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice
 • Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
 • Protipoplavna ureditev porečja Vipave I. faza – Vipava DRR
 • Poplavna varnost Drava-območje Meže z Mislinjo
 • Poplavna varnost Drava-Ptujska Drava
 • Poplavna varnost Drava – Dravinja s Polskavo
 • Za Dravo – Natura 2000
 • Natura Mura – Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri
 • Dokončna sanacija zadrževalnika Vogršček
 • Izgradnja Suhega zadrževalnika Veliki potok

Primerjava finančnih investicij v poplavno varnost kaže, da je skupna realizacija za poplavno varnost

 • v letu 2018 znašala: 661.368 evrov
 • v letu 2019: 380.679 evrov
 • v letu 2020: 46.413.829 evrov
 • v letu 2021: 72.821.249 evrov
 • v letu 2022 namenjenih 116.175.696 evrov, skupaj z evropskimi sredstvi (107,2 milijona): 241,4 milijona evrov.