Urad Vlade Republike Slovenije za demografijo

Seznami nič novega
Urad za demografijo. Foto: Pixabay

Vlada izdala nov Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo

Vlada je izdala Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Urad opravlja naslednje naloge:

  • spremlja in analizira demografska gibanja na državni ravni in v posameznih regijah;
  • v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi pripravlja strateške državne dokumente in politike s področja demografije ter usklajuje in nadzira njihovo izvajanje;
  • usklajuje in pripravlja ukrepe institucij na državni ravni s področja demografske politike ter spremlja in usklajuje njihovo izvajanje;
  • v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi pripravlja in izvaja ključne državne projekte, ki so v skladu z državno demografsko strategijo in vplivajo na izboljšanje demografskih kazalnikov;
  • pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte s področja demografske politike, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije in skladov Evropske unije;
  • v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi usklajuje bivanjsko politiko starejših, s poudarkom na neinstitucionalnih oblikah bivanja in medgeneracijskega sobivanja;
  • v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravlja, usklajuje in izvaja ukrepe demografske politike v skladu s posebnimi regijskimi demografskimi izzivi v skladu z nacionalnimi strategijami;
  • ozavešča družbo o demografskih izzivih, spremenjenih medgeneracijskih razmerjih, potrebi po medgeneracijskem sodelovanju in o posameznikovi odgovornosti do aktivnega staranja;
  • pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami;
  • spremlja demografsko politiko drugih držav, vzpostavlja sodelovanje s podobnimi institucijami v državah članicah Evropske unije in drugih državah ter predlaga Vladi Republike Slovenije posnemanje dobrih praks za izboljšanje demografske slike v Republiki Sloveniji.

Urad vodi direktor, ki je za delo urada odgovoren vladi.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. januarja 2021. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, ki ga je vlada sprejela 20. avgust 2020.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR