PKP1 in PKP2 sta ohranila 260 tisoč delovnih mest, neposredno finančno pomoč pa usmerila k 1,3 milijona prebivalcev.

 

Ohranitev delovnih mest je bil eden od ključnih ciljev prvih dveh svežnjev. Država je tako delavcem in delodajalcem priskočila na pomoč s 100-odstotnim subvencioniranjem nadomestil za čakanje na delo ter z oprostitvijo plačila prispevkov za socialno varnost za delavce, ki so bili napoteni na začasno čakanje na delo ali zaradi višje sile niso mogli opravljati dela. Prav tako smo poskrbeli za nadomestilo za izpad dohodka v različnih kmetijskih sektorjih, predvidena pa je tudi pomoč nosilcem dopolnilnih dejavnosti.

V marcu in aprilu je bilo na čakanju na delo 130.000 delavcev pri 23.500 delodajalcih v gospodarstvu.

Socialne stiske posameznikov blažimo z začasno uvedbo mesečnega temeljnega dohodka, enkratnega solidarnostnega dodatka, samodejnim podaljšanjem nekaterih pravic iz javnih sredstev, oprostitvijo plačevanja javnih storitev (npr. vrtca in šolske prehrane), ki se niso izvajale; tveganju najbolj izpostavljeni zaposleni pa so bili med epidemijo upravičeni tudi do tako imenovanega kriznega dodatka.

Mesečni temeljni dohodek je bil v marcu (350 evrov) in aprilu (700 evrov) izplačan 32.105 samozaposlenim, kmetom, družbenikom in verskim uslužbencem.

Enkratni solidarnostni dodatek je že bil izplačan 302.224 upokojencem (od 130 do 300 evrov ) ter 49.728 prejemnikom denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka (150 evrov).

V juniju bo 150 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka prejelo še 2.600 prejemnikov starševskega dodatka, 7.650 prejemnikov dodatka za nego otroka, 830 družinskih pomočnikov, 840 rejnikov, 7.500 upravičencev do materinskega/starševskega nadomestila, brezposelni prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja in prejemniki poklicnih pokojnin, 7.200 oseb s statusom invalida, 840 upravičencev do delnega plačila za izgubljen dohodek, 4.300 vojnih veteranov in 50 vojnih invalidov, ki jim je družinski dodatek edini prejemek, študentje s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 7.000 izrednih študentov.

30 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka bo v juniju prejelo tudi 200.000 otrok, prejemnikov otroškega dodatka.

Glede dodatka za nevarnost in posebne obremenitve javnim uslužbencem je bilo do vključno 21. maja za 37 milijonov evrov obravnavanih vlog.

Eden prvih in zelo pomembnih ukrepov ob zaustavitvi gospodarskih dejavnosti je bil tudi odlog plačila posojil za pravne in fizične osebe, saj smo na ta način omilili marsikatero osebno stisko. Do začetka maja je ta ukrep izkoristilo več kot 22 tisoč posojilojemalcev, skupna višina odloženih plačil pa je že nekaj več kot 260 milijonov evrov.

Gospodinjstva in vsi drugi mali porabniki električne energije so bili v obdobju od marca do maja 2020 oproščeni plačila storitev distribucije, s čimer smo njihov mesečni strošek za elektriko v povprečju zmanjšali za 25 odstotkov.

Želite biti redno obveščeni o novostih glede ukrepov? Všečkajte FB stran:

MR