Ptujski mestni svetniki danes odločali o pospeševanju razvoja in prenove mesta

Mestni svet Mestne občine Ptuj je na ponedeljkovi 40. seji sprejel vrsto pomembnih odločitev, ki omogočajo nadaljnje pospeševanje razvoja in prenove mesta.

Mestni svet je danes sprejel prostorski akt za del območja Panorame, podaljšali so sedaj veljavni sistem odškodnin za krajane in četrtne skupnosti v vplivnem območju CERO Gajke, povečali transparentnost in izvedljivost subvencioniranja obnov fasad in streh v starem mestnem jedru ter omogočili nadaljnje povezovanje občin Spodnjega Podravja z novimi nalogami Skupne občinske uprave.
Mestni svet je sprejel tudi strategijo aktivnega staranja, o nadaljnji prodaji stavbe nekdanje OŠ dr. Ljudevita Pivka pa podaljšal razpravo za dva meseca. V odgovoru na pobudo o ponovnem premisleku o načinu izvedbe ureditve mestne tržnice je mestna uprava potrdila, da bo postopek izbire izvajalca končan v najkrajšem času in da bo prenova izvedena v skladu s sprejetimi odločitvami mestnega sveta. Spreminjanje projekta, vključno z idejami o gradnji garažne hiše pod tržnico, bi ogrozilo črpanje evropskega denarja.

Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar je po seji povedal: »Z današnjimi odločitvami je mestni svet omogočil pospešek za razvoj in prenovo Ptuja.« Mestni svet je namreč obravnaval vrsto točk, povezanih s črpanjem evropskih sredstev in prostorskim urejanjem, ki odpira možnosti za okrepitev investicijskih vlaganj v mestu. Sprejet je bil dokument identifikacije investicijskega projekta za začetek urejanja kolesarskih povezav, ki je financiran iz mehanizma CTN, hkrati pa s sprejemom prostorskega akta za del Panorame razrešil zaplet okoli umeščanja javne ceste na območju, kjer je predvidena izgradnja okrog 120 stanovanjskih enot.

Današnje odločitve mestnega sveta naj bi pospešile nadaljnji razvoj in prenovo mesta. Foto: Petv

Z obnovo nekdanjega Koteksa bi rešili prostorsko stisko ptujske glasbene šole

Župan je Mestni svet seznanil z načrtom, da se z obnovo nekdanjega Koteksa reši prostorska stiska ptujske glasbene šole. Pred javnim razpisom za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru je mestni svet dodatno vključil možnost, da se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu obnove, s čimer se povečuje tako transparentnost kot izvedljivost spodbud. S spremembami odloka so razširili delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju še na možne dodatne naloge: občinsko odvetništvo, civilno zaščito, požarno varnost, medtem ko se je področje zagotavljanja in izvajanja javnih služb razdelilo na dve nalogi; varstvo okolja in urejanje prometa, kot samostojna naloga pa je postala tudi pravna služba. Vse to omogoča bolj gospodarno in povezano opravljanje nalog javne uprave, saj bo kar polovico stroškov financirala država.

O nekdanji stavbi OŠ dr. Ljudevita Pivka odločitev čez dva meseca

Mestni svet je sprejel sklep, da se razprava o nadaljevanju prodaje stavbe nekdanje OŠ dr. Ljudevita Pivka podaljša za dva meseca, do julijske seje. Do takrat bodo pridobljeni tudi natančni podatki za primerjavo ocen vrednosti investicij na lokaciji nekdanja OŠ dr. Ljudevita Pivka in stavba Koteksa. Pridobilo se bo tudi načelno soglasje občin ustanoviteljic za skupno financiranje obnove Glasbene šole Karol Pahor Ptuj.
Po neuspešnih javnih dražbah je namreč strokovna komisija predlagala nadaljnje znižanje izklicne cene, na drugi strani pa je del mestnega sveta zagovarjal ureditev glasbene šole v tej opuščeni stavbi v Raičevi ulici. Župan je mestni svet seznanil z načrtom, da prostorsko stisko glasbene šole reši s prenovo stavbe nekdanjega Koteksa v Dravski ulici, ki predstavlja enega izmed najpomembnejših delov starega mestnega jedra, nujno potrebnega obnove. V to stavbo je mogoče umestiti dvorani za balet in koncerte, hkrati pa tudi manjkajoče glasbene kabinete. Mesto si bo še naprej prizadevalo najti primernega kupca za obnovo ali nadomestno gradnjo na tej lokaciji, ki omogoča več različnih namembnosti od poslovne, trgovske do stanovanjske gradnje.

Nadaljnje povezovanje občin s Skupno občinsko upravo

Mestni svet je s spremembo odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju omogočil nadaljnje povezovanje občin pri skupnem zagotavljanju storitev javnih uprav v regiji, saj je podvojil število nalog, ki jih lahko občina prenese na Skupno občinsko upravo. S tem Ptuj skupaj z drugimi občinami v Podravju gospodarneje opravlja naloge občinske uprave, saj država sofinancira polovico stroškov delovanja skupnih občinskih uprav, hkrati pa s povezanim delovanjem občine zagotavljajo občanom tudi boljše storitve. V Spodnjem Podravju bodo kot skupne naloge tako organizirane pravne službe in občinska odvetništva, inšpekcijski nadzor, redarstvo, notranja revizija in računovodstvo, varstvo okolja in urejanje prostora, civilna zaščita in požarno varstvo ter urejanje prometa.

Spodbujanje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru

Mestni svet je z dopolnitvijo pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru vključil možnost, da se sredstva zaradi večje transparentnosti in hitrejše izvedbe postopkov izplačajo neposredno izvajalcu. Mestna občina Ptuj bo tudi letos izvedla javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru, s čimer mesto nadaljuje svojo strateško usmeritev za prenovo in oživljanje starega mesta.

Na Ptuju naj bi tudi v prihodnje spodbujali obnove fasad in streh v starem mestnem jedru, saj si takšnih fotografij v mestu ne želimo. Foto VF

Podaljšanje veljavnega sistema odškodnin zaradi obratovanja CERO Gajke

Na ponedeljkovi seji je bilo podano tudi soglasje k podaljšanju bonitet krajanom in četrtnim skupnostim zaradi obratovanja CERO Gajke. Obstoječa pogodba se namreč po 16 letih izteče v sredini junija, mesto pa želi zagotoviti podaljšanje sedaj veljavnih bonitet do konca leta, ko bo na podlagi sporazuma z Mestno občino Maribor znano, kakšen bo obseg odlaganja in predelave odpadkov na Gajkah v prihodnje. Takrat bo Mestna občina Ptuj tudi analizirala obremenitve in na novo opredelila bonitete (mesečne odškodnine) za četrtne skupnosti in krajane v Spuhlji in delu Četrtne skupnosti Jezero.

Nove možnosti za individualno stanovanjsko gradnjo na Ptuju

S sprejemom občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Krčevina pri Ptuju (pri Panorami) se v MO Ptuj ustvarjajo nove možnosti za individualno stanovanjsko gradnjo. V prostor se tako umeščajo možnosti za gradnjo okrog 120 stanovanjskih enot, s čimer mesto tudi na tem področju odgovarja na povečan interes ter s tem zmanjšuje tveganje za preseljevanje družin v okoliške občine. Z dopolnjenim odlokom se rešuje zaplet okoli urejanja javnih cest na območju tako, da se enakomerno posega v krajne robove zemljišč obstoječih lastnikov, s tem pa uveljavlja kompromisna rešitev vključno z omejevanjem prometa na načrtovani cesti.

Strategija aktivnega staranja

Mestni svet je na ponedeljkovi seji še obravnaval in sprejel Strategijo aktivnega staranja za obdobje do leta 2022. Zaradi vse večjega deleža starejših potrebuje Ptuj vrsto prilagoditev, da se doseže večja socialna vključenost starejših in boljši pogoji za kakovostno staranje in oskrbo, so sporočili iz ptujske občine. S strategijo Mestna občina Ptuj načrtuje vrsto ukrepov s cilji, da se na ljudem prijazen način podaljša njihova delovna aktivnost in s tem odloži staranje, da se zagotovijo boljši pogoji za aktivno in zdravo staranje ter učinkovita in dostopna podpora samostojnemu bivanju z razvito mrežo storitev dolgotrajne oskrbe in nege. Ukrepe mesto načrtuje z vrsto partnerjev, med katerimi so Zavod RS za zaposlovanje, Pokrajinska zveza društev upokojencev, mreža javnih institucij, domovi za starejše in večgeneracijski centri.
Vir: MO Ptuj; foto: Petv