Prva ocena realizacije državnega proračuna za leto 2021

Primanjkljaj letošnjega državnega proračuna bo po preliminarni oceni dosegel 3,3 milijarde evrov oziroma 6,5 % BDP, kar je 1,4 odstotne točke manj, kot ga dovoljujejo jeseni sprejete spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država (7,9 % BDP). Javni dolg bo ob koncu leta 2021 znašal 77,5 % BDP, kar je ena odstotna točka manj od prejšnjih ocen.

Prihodki

Po preliminarni oceni bodo prihodki državnega proračuna v letu 2021 dosegli 11 milijard evrov. To je za 300 milijonov več, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu za to leto. Pri tem glavnino povečanja predstavljajo prihodki iz naslova dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Dohodnine je za 19 % več, davka od dohodkov pravnih oseb pa 15 % več. Ocenjujemo, da bo davka na dodano vrednost 4 % več, kot je načrtovano v sprejetem proračunu.V primerjavi s pred kriznim letom 2019 bo pobrane za 10 % več dohodnine in 11 % več davka od dohodkov pravnih oseb ter za 3,5 % več davka na dodano vrednost.

V primerjavi z letom 2020 bo pobrane za 31 % več dohodnine in 43 % več davka od dohodkov pravnih oseb ter za 13,5 % več davka na dodano vrednost.

Odhodki

Preliminarna ocena kaže, da bo v letu 2021 realiziranih za 14,3 milijarde evrov odhodkov. To je za 850 milijonov več, kot je bilo predvideno v proračunu, sprejetem konec leta 2020. Povečanje izhaja predvsem iz višjih izdatkov, vezanih na ukrepe za blažitev posledic epidemije. Slovenija je za te ukrepe namenila 2,8 milijarde evrov ali 5,6 % BDP.

Primanjkljaj državnega proračuna je ocenjen na 3,3 milijarde evrov ali 6,5 % BDP. V primerjavi s sprejetim proračunom je to za 1 odstotno točko BDP več, k čemur so prispevali višji odhodki, povezani z epidemijo.

Primerjava glede na Odlok

Odhodki bodo v letu 2021 nižji od zgornje dovoljene meje izdatkov, določene z jesenskim Odlokom o okviru za pripravo proračunov, za 660 milijonov evrov. Razlog za to je nižja realizacija izdatkov, vezanih na EU sredstva, ter nižji izdatki iz naslova investicij in materialnih stroškov, med drugim tudi nižjih stroškov predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Ocenjena realizacija izdatkov za investicije v letu 2021 je 1,1 milijarde evrov, kar je za 17 % več kot v letu 2019 in za 21 % več kot v letu 2020.

Ocenjena realizacija izdatkov iz EU virov v letu 2021 je z 820 milijonov evrov za 20 % višja kot v letu 2019 in za 5 % višja kot v letu 2020.

Nižji primanjkljaj glede na načrtovanega

Odlok določa primanjkljaj državnega proračuna v višini 7,9 % BDP (3,96 milijarde evrov). Dejanska realizacija primanjkljaja pa je ocenjena za 1,4 odstotne točke nižje in bo dosegla 3,3 milijarde evrov oziroma 6,5 % BDP.

Dolg

Ocenjujemo, da bo dolg države, izražen v % BDP, ob koncu leta 2021 znašal 77,5 %, kar je odstotna točka manj od prvotnih ocen. Hkrati bo za 2,3 odstotne točke nižji kot leto prej, ko je znašal 79,8 % BDP.