JAVNI RAZPIS za dodelitev denarne pomoči zaradi epidemije in sprejetih ukrepov za zajezitev epidemije, ki so povzročila škodo poslovnim subjektom na območju Mestne občine Ptuj.

 

Kdo se lahko prijavi?

Na razpis se lahko prijavijo poslovni subjekti, ki imajo sedež v Mestni občini Ptuj in izvajajo dejavnost na območju občine.

Za poslovni subjekt se po tem razpisu šteje:

–             samostojni podjetnik posameznik,

–             mikro podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR),

–             majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR).

Višina razpisanih sredstev

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2020 v višini 50.000,00 EUR, razdeljeno po sklopih:

 • Sklop A – 40.000,00 EUR in
 • Sklop B – 10.000,00 EUR.

Pogoji za dodelitev denarne pomoči za sklop A

Vlogo za denarno pomoč pod sklop A lahko oddajo poslovni subjekti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • ki imajo sedež v Mestni občini Ptuj in izvajajo dejavnost na območju občine,
 • zaradi epidemije vsaj en mesec niso izvajali poslovne dejavnosti ali so imeli vsaj en mesec omejitve pri poslovanju (na primer zaprtje lokalov, teras in podobno),
 • v poslovnih subjektih niso lastniško udeleženi država oziroma občine.

Upravičeni stroški za sklop A

Upravičeni stroški za sklop A so materialni stroški, povezani s poslovanjem subjektov, in sicer v celoti za mesec, ko je veljala prepoved ali omejitev poslovanja. V kolikor je veljala prepoved ali omejitev izvajanja dejavnosti vsaj en dan v tekočem mesecu, veljajo upravičeni stroški za tisti mesec v celoti.

Materialni stroški za sklop A, za katere bo dodeljena denarna pomoč so:

 • električna energija s prispevki,
 • odvajanje in čiščenje odpadne vode,
 • ravnanje z odpadki,
 • oskrba s pitno vodo,
 • stroški računovodstva,
 • sorazmeren delež zavarovanja premoženja (za čas, ko so upravičeni do pomoči po tem javnem razpisu), potrebnega za opravljanje dejavnosti,
 • najemnina za prostor, ki ga subjekt uporablja za poslovno dejavnost (nadomestilo za najemnino bo upoštevano v znesku 4,00 EUR/m2 poslovnega prostora; vrednost je določena skladno z vrednostjo povprečne vrednosti najemnine, ki jo Mestna občina Ptuj zaračuna najemnikom poslovnih prostorov v njeni lasti).

Največji dodeljen znesek denarne pomoči po upravičencu lahko znaša največ 4 odstotke od razpoložljivega zneska določenega za sklop A, to je 1.600,00 EUR.

Pogoji za dodelitev pomoči za sklop B

Vlogo za denarno nadomestilo zaradi epidemije lahko oddajo poslovni subjekti:

 • ki imajo sedež v Mestni občini Ptuj in izvajajo dejavnost na območju Mestne občine Ptuj,
 • pri katerih niso lastniško udeleženi država oziroma občine.

Vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne pogoje razpisa in pogoje za sklop B, se dodeli pavšalni znesek denarne pomoči, ki pa ne bo višji kot 200,00 EUR po upravičencu.

Pavšalni znesek se izračuna glede na število prejetih vlog in višino razpoložljivih sredstev za sklop B.

Kako se prijavim?

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

Vloga na razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu (posebej za sklop A in sklop B), ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v posameznem razpisnem obrazcu.

Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v postavljenem roku, se bodo zavrgle.

Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je torek, 30. junij 2020, do 15. ure, oziroma najkasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj z oznako:

»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev denarne pomoči zaradi epidemije – sklop A«, ali

»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev denarne pomoči zaradi epidemije – sklop B«

Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni v 45-tih dneh od datuma odpiranja vlog

Več informacij….

Dokumentacija razpisa je od dneva objave do izteka prijavnega roka dostopna na spletni strani Mestne občine Ptuj www.ptuj.si, na koncu te novice in dosegljiva v času uradnih ur sprejemne pisarne tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom daje Klavdija Petek na Mestni občini Ptuj, e-naslov: [email protected], telefon 02 748 29 40, gsm 051 311 260.

Dokumentacija:

Prijavni obrazec sklop A

Prijavni obrazec sklop B

Javni razpis – epidemija

Vzorec pogodbe

MR