Povezava med EuroVelo13 in Dravsko kolesarsko potjo v Ormožu

slovenija, madžarska, iron-curtain-cycling, kolesarski-turizem

Danosti mejne regije ponujajo kolesarskemu turizmu dobre možnost

Znano je, da Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj pripravlja projekt z naslovom Izoblikovanje skupne kolesarske turistične destinacije za integracijo z železno zaveso razdeljenega obmejnega območja (Iron Curtain Cycling). Vanj je poleg Ptuja vključena tudi občina Ormož, zraven pa sodelujejo še ormoški TIC ter občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Pred dnevi so v madžarskem Lentiju predstavili aktivnosti vezane na projekt.

Pripravljavci projekta ugotavljajo, da danosti mejne regije ponujajo kolesarskemu turizmu dobre možnosti, lahko bo točka preloma tega ruralnega območja. Temu cilju je služilo več projektov, toda celotno območje pokrivajoča, povezana in označena mreža kolesarskih poti in na njej sloneč, kolesarjem prijazen kompleksen krog storitev ni nastal. Ob prepoznavanju te vrzeli se pod vodstvom VP Samouprava županije Zala in sodelovanjem 4 HU in 3 SI partnerjev izvaja ta kompleksen projekt; v območju Lentija, Letenya, Őriszentpétra, Monoštra, Murske Sobote, Ptuja, Ormoža, Ljutomera, Lendave.

Projektni cilji

V ZRS Bistra Ptuj poudarjajo, da je njihov cilj povezati v sistem lokalne in mikroregijske poti, ki se priključujejo na cesto EV13, kot glavno os v smeri S-J, ter s kolesarjem prijaznimi storitvami in dopolnilno ponudbo vzpostaviti povezano CBC kolesarsko destinacijo, obmejno območje pa integrirati v mednarodni sistem EV. Z njim želijo v fizičnem in vsebinskem pomenu prispevati k izboljšanju prehodnosti meje: cilj je izboljšanje integracije SI-HU obmejnih območij (z vzpostavitvijo kolesarske povezave skozi novo točko za prestop meje), zato, da mejna črta naj ne predstavlja več fizične ovire v vsakdanjih stikih med naselji oz. turističnih stikih med schengenskima državama. Mednje sodi tudi enotna čezmejna mreža ponudnikov storitev s privlačnimi, konkurenčnimi, k obisku projektnega območja nagovarjajočimi programskimi paketi. S  krepitvijo stikov med turističnimi magneti in okoliškimi ruralnimi območji, z izoblikovanjem dopolnilnih območnih elementov ponudbe, ki bi sloneli na ponudbi magnetnih naselij, in s povezanostjo teh bi bilo mogoče vključiti v turizem tudi manj razvita agrarna naselja.

Rezultat projekta bo nastanek čezmejne kolesarske turistične destinacije

Nastanek čezmejne kolesarske turistične destinacije naj bi s skupnim razvijanjem produktov in storitev prispeval k dvigu turistične privlačnosti, s tem pa tudi obiskanosti območja, napoveduje Matija Brodnjak, strokovni sodelavec Bistre Ptuj. Z novo, kolesarjem prijazno ponudbo, bo mogoče v mejnem območju tudi ob daljšem obisku organizirati doživljajsko bogat program, posledično se bo podaljšal čas obiska in povečalo število nočitev.

TM, ZRS Bistra