Kako poteka množično testiranje za učitelje?

Direktor Zavoda RS za solstvo Vinko Logaj.

Množično testiranje in številni preventivni ukrepi v šolah

Danes poteka hitro antigensko testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v vseh epidemiološko ustreznih regijah, kar predstavlja velik organizacijski in logistični zalogaj. Državna sekretarka Forte se je zahvalila vsem učiteljem, vzgojiteljem, drugim pedagoškim delavcem in ostalim zaposlenim na šolah, ki so odgovorno pristopili k tej drži, ki je pomembna za varen potek pouka v šolah.

Hitro testiranje je namreč eden ključnih ukrepov, ki ga priporočajo tako pri Svetovni zdravstveni organizaciji, Evropskem centru za nalezljive bolezni in tudi slovenske strokovne institucije pri preprečevanju širjenja okužb z koronavirusom. Vrednost hitrega testa je v tem, da hitro poiščemo osebe, pri katerih je prisoten virus, ki sicer ne kažejo nobenih znakov okužb, zato je pomembno, da se izolirajo, da ne prenesejo virusa še na druge.

Ob hitrem testiranju je izjemnega pomena, da spoštujemo vse ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa:

 • redno umivanje oziroma razkuževanje rok,
 • ohranjanje medsebojne razdalje vsaj 1,5 do 2 metrov,
 • pravilna higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo,
 • ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami,
 • če zbolimo z znaki bolezni dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah…), ostanemo doma in omejimo stike z ostalimi ljudmi,
 • nošenje mask, priporočene so trislojne kirurške maske, pri tistih z več stikov pa FFTP maske,
 • prezračevanje prostorov,
 • redno in temeljito čiščenje prostorov in površin,
 • uporaba aplikacije #OstaniZdrav.

Tiste družine, kjer bodo otroci odšli v vrtec in šolo, naj v skupnosti dosledno upoštevajo vse preventivne ukrepe tudi v domačem okolju, še posebej v gospodinjstvih, kjer skupaj živi več generacij. Možnost širjenje morebitnih okužb je v hišah, v gospodinjstvih, kjer živi več ljudi, različnih generacij, večji dejavnik tveganja. Še posebej, če v skupnem gospodinjstvu bivajo starejši, ki spadajo med najbolj rizično populacijo.

Predsednik Vlade RS Janez Janša: “Nikjer drugje ukrepi niso problem!”

Janša je posebej poudaril, da nikjer drugje ukrepi niso bili problem. Pri nas pa so politične stranke zagnale kampanjo brez mask v šole in v nekaj tednih je bilo v šolstvu štirikrat več okužb kot med vso ostalo populacijo.

“Zato. V tem je razlika.”

Opozoril je tudi, da se je včeraj na omrežju oblikovala skupina 3.000 učiteljev in vzgojiteljev, ki pozivajo proti testiranju. Da gre za 10 odstotkov teh, ki naj bi jutri začeli pouk in vzgojo. Ob tem je dodal, da je od njih težko pričakovati, da bodo dosledno upoštevali in spoštovali tudi ostale ukrepe.

“Tveganje pri nas je večje, zaradi tega, ker se z virusom ne spopadamo enotno kot v večini drugih držav, čeprav na podlagi strokovnih priporočil uvajamo enake ukrepe.”

Šest pomembnih poudarkov okrožnice šolam

Logaj je predstavil nekatere ključne aktivnosti, ki so pomembne pri čim bolj uspešnem začetku pouka v šoli, predvsem s preprečitvijo preobremenjenosti učencev, uspešnim zaključkom šolskega leta in namenjanjem pozornosti različnim psiho-socialnim dejavnikom. Bolj podrobno pa je izpostavil šest ključnih področij.

 1. Posvečanje posebne pozornosti učencem, ki v času pouka na daljavo npr. niso imeli dostopa do interneta, učencem iz ranljivih skupin, in tistim, za katere ocenjujejo, da so bili pri delu na daljavo manj uspešni. Za te učence naj prioritetno  pripravijo individualne načrte izobraževanja oziroma obstoječe individualne načrte prilagodijo.
 2. Zagotovitev uvajalnega časa za prilagoditev učencev na šolski ritem, kar je še posebej pomembno za učence prvega VIO. Lahko namreč pričakujemo začetne težave zaradi spremenjenega bioritma v času pouka na daljavo. Učitelji bodo posebej pozorni na morebitne stiske, strahove ali druge čustvene ovire učencev. Priporočamo, da si vzamejo čas, da se z učenci pogovorijo o doživljanju pouka na daljavo in o počutju ob vrnitvi v šolo.
 3. Dodatno utrjevanje obravnavanih vsebin in veščin iz dela v času pouka na daljavo. Načrtovanje dejavnosti, namenjene utrjevanju znanja, naj učitelji ustrezno prilagodijo glede na zaznane razlike pri učencih. Povratna informacijo o znanju učencev je pogoj za začetek ocenjevanja znanja. S tem želimo tudi preprečiti, da bi prišlo do prevelikega  pritiska na ocenjevanje.
 4. Prilagajanje letne priprave in v sklopu te tudi načrta ocenjevanja. Učitelji naj se odločijo ali in v kolikšni meri je potrebno spremeniti oz. prilagoditi letno pripravo, da bodo učenci do zaključka šolskega leta pridobili ključna znanja, ki so pogoj za uspešno nadaljevanje šolanja. V digitalnih UN, ki so učiteljem na voljo, pa so svetovalci Zavoda RS za šolstvo že označili prednostne cilje oziroma vsebine.
 5. Sprotno beleženje ciljev, ki bodo v tem šolskem letu obravnavani manj poglobljeno ali ostali nerealiziran. Ob zaključku šolskega leta bo potrebno v strokovnih aktivih in na zaključnih pedagoških konferencah izdelati načrt, katere cilje, kako in kdaj bodo učenci v prihodnjih letih šolanja lahko nadoknadili ali nadgradili.
 6. Eno ocenjevalno obdobje v tem šolskem letu omogoča učiteljem tehten razmislek o raznolikih možnih načinih, kako pri preverjanju in ocenjevanju znanja pridobiti čim bolj celostno informacijo o doseganju vsebinskih in procesnih standardov znanja, ki so ključnega pomena za določen predmet. Zato je pomembno, da v načrt ocenjevanja (vključuje tudi pogostost in načine ocenjevanja) v večji meri vključijo raznolike načine ocenjevanja znanja, s katerimi lahko ocenimo doseganje predvsem tistih standardov znanj, ki so ključnega pomena pri določenem predmetu.

Vračanje v šole in vrtce pomembno za prepoznavanje stisk pri otrocih in mladostnikih

Drobnič Radobuljac je opozorila, da trenutni podatki glavnih treh hospitalnih in urgentnih psihiatričnih služb za otroke in mladostnike v Sloveniji kažejo na povprečen upad ali nespremenjeno število otrok in mladostnikov, ki iščejo pomoč. Uradni statistični podatki še niso zbrani. Tudi podatek o 30-odstotnem povečanju poskusov samomora je ugotovljen le v eni pediatrični bolnišnici, zato ne gre za podatek na nacionalni ravni.

Med epidemijo otroci in mladostniki iščejo manj pomoči, zato bodo učitelji ob vračanju otrok v šole prvi, ki bodo prepoznali njihove različne stiske. Ko bodo težave presegale njihovo znanje in znanje šolskih služb, naj se obrnejo tudi na druge službe: CSD-je, svetovalne centre, zdravstvene domove, centre za duševno zdravje otrok. Samo manjšina otrok bo res potrebovala psihiatrično pomoč.

V svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše po besedah Mateje Hudoklin letno v povprečju zadnjih let pomagajo 2400 otrokom in mladostnikom. V letu 2020 je bilo teh primerov manj. Čakalna vrsta na obravnavo v njihovem centru se je tekom leta 2020 znižala iz 420 čakajočih v januarju 2020, na 101 čakajočega v januarju 2021. Epidemija je tudi prinesla pomembno ugotovitev, da ima šola pomembno varovalno vlogo pri skrbi za duševno zdravje otrok in mladine, saj veliko takih primerov šole razrešujejo same. Druga ugotovitev strokovnjakov v centru je, da se pri otrocih, ki so imeli težave že pred epidemijo, le-te pojavljajo zdaj še bolj izrazito. Zato bo čas vračanja v vrtce in šole pomemben za prepoznavanje stisk, ki se bodo pri otrocih pokazale ob začetku pouka v šolah.