Kaj bo s ptujskim urgentnim centrom?

ptuj, urgentni center, ministrstvo-za-zdravje, gradnja

Ptujski župan na Ministrstvo za zdravje naslovil protestno pismo

Konec lanskega oktobra so Ptujčani končali z zbiranjem denarja za izgradnjo urgentnega centra (UC). Ptujska podjetja, društva in posamezniki so v akciji zbiranja denarja za izgradnjo urgentnega centra zbrali nekaj več kot 331.000 evrov. Za investicijo, vredno 3,4 milijona evrov, je še 300 tisoč evrov je dodalo 19 občin Spodnjega Podravja, kar pomeni, da so dosegli zadani cilj. In potem je bilo na potezi ministrstvo za zdravje, da začne gradnjo centra, a se tudi v začetku novega leta zadeva ni nikamor premaknila.

 

Direktor ptujske bolnišnice Andrej Levanič je ob zaključku zbiranja sredstev med drugim dejal, da bo 230 tisoč evrov za urgenco namenila bolnišnica sama, ob tem pa tudi, da pričakujejo, da bo ministrstvo za zdravje še v letu 2017 objavilo razpis za izvajalca del, da se bo gradnja ptujske urgence začela spomladi 2018 in da bo končana do konca prihodnjega leta.

Na Ministrstvo za zdravje pisala tudi poslanka Lep – Šimenkova

Nato je spodnjepodravska poslanka Suzana Lep Šimenko je konec novembra lani na Ministrstvo za zdravje naslovila pisno poslansko vprašanje, med drugim je želela da, ji pojasnijo zakaj se, kljub vsem naporom lokalnih skupnosti in prebivalstva začetek gradnje UC Ptuj tako odmika, kaj lahko pričakujemo začetek gradnje UC Ptuj in kakšna je sploh časovnica gradnje urgetnega centra, ki naj bi zagotavljal ustrezno zdravstveno oskrbo za okrog 140 tisoč prebivalcem.

Odgovor in pojasnila ministrice za zdravje na poslansko vprašanje Lep- Šimenkove

Pristojna zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc je v pisnem odgovoru 18. decembra lani pojasnila naslednje: »Ministrstvo je dne 20. 10. 2017 prejelo Novelacijo investicijskega programa UC Ptuj, iz katere izhaja, da je ocenjena vrednost investicije z vključenim DDV 3.398.981,93 EUR, od tega predstavljajo upravičeni stroški (del, ki pade na urgentni center) 2.549.124,23 EUR ter neupravičeni stroški 849.857,70 EUR. Viri financiranja (vse vrednosti so z vključenim DDV): -SB Ptuj: 229.517,71 EUR -Lokalna skupnost – konzorcijska pogodba: 300.193,00 EUR -Donacije gospodarstvenikov: 320.146,99 EUR -Ministrstvo za zdravje: 2.549.124,23 EUR. Novelaciji investicijskega programa je priložena tudi Konzorcijska pogodba za namen sofinanciranja izgradnje Urgentnega centra na Ptuju, s katero se je 19 občin Splošni bolnišnici Ptuj (v nadaljnjem besedilu: SB Ptuj) zavezalo prispevati sredstva v višini 300.193,00 EUR. Iz 7. člena konzorcijske pogodbe izhaja obveza občin podpisnic, da bodo svoje deleže sredstev vključile v svoje predloge proračunov za leto 2018 in jih predložile v potrditev občinskim svetom. Na tej podlagi bo posamezna občina s SB Ptuj sklenila pogodbo o sofinanciranju izgradnje urgentnega centra. Občine in SB Ptuj so se zavezale, da bodo posamezne pogodbe sklenile do 31. 12. 2017 oziroma čim prej po uveljavitvi proračuna za leto 2018, pod pogojem, da bodo sredstva tudi potrjena s strani občinskega sveta. Ministrstvo je dne 5. 12. 2017 prejelo sklepe občinskih svetov in mestnega sveta, iz katerih so razvidni zneski, ki jih občine zagotavljajo, kakor tudi soglasja za pristop Konzorcijski pogodbi. Informacij o sprejetih proračunih posameznih občin za leto 2018, in na tak način potrjenih sredstvih, ministrstvo še ni prejelo. Ministrstvo ima za projekt izgradnje UC Ptuj planirana in zagotovljena sredstva v višini 1.908.936,23 EUR. Sredstva so naložena na proračunskem skladu in se bodo ob koncu leta 2017 prenesla v leto 2018 (tako bo tudi ob koncu leta 2017). Razlika sredstev v višini 640.188,00 EUR naj bi se zagotovila iz proračunske rezerve, in sicer vezano na zemljišča, ki so trenutno v upravljanju SB Ptuj. SB Ptuj in Dom upokojencev Ptuj sta namreč junija 2016 izrazila pobudo glede prenosa državnih nepremičnin parc. št. 213/2, 213/3, 213/5, 213/6, 511/3, 511/4 in 508 vse k.o. 400-Ptuj, ki so v upravljanju SB Ptuj. V pobudi sta navedla, da se z navedenimi zemljišči ne bi ogrozilo bolnišničnega strateškega razvoja v prihodnosti, Dom upokojencev Ptuj pa bi navedena zemljišča potreboval za razvoj svoje dejavnosti institucionalnega varstva za storitev paliativne oskrbe. V zvezi z navedenim predlogom za določitev Doma upokojencev Ptuj kot upravljavca navedenih nepremičnin je ministrstvo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovilo zaprosilo za stališče, da kot pristojno ministrstvo sporoči stališče do navedenega. Hkrati so bili zaprošeni, da posredujejo podrobnejša pojasnila ter dokumentacijo glede predlagane širitve socialne dejavnosti, ki bo utemeljevala izdajo vladnega sklepa za določitev novega upravljavca na navedenih nepremičninah, v primeru njihovega pozitivnega odgovora.

Obenem je ministrstvo SB Ptuj pozvalo, da za potrebe predlaganega postopka ministrstvu posreduje sklep sveta zavoda, ki je sprejel odločitev, da so predmetne nepremičnine trajno nepotrebne za opravljanje nalog na področju zdravstva, zato se jih lahko trajno odtuji oziroma prenese v upravljanje navedenemu javnemu zavodu ter posreduje cenilna poročila, ki določajo višino vrednosti predmetnih nepremičnin. Nadalje je poudariti, da je ministrstvo že dne 15. 7. 2015 potrdilo investicijski program za predlagano investicijo v višini 2.493.609,89 EUR z DDV. V primeru potrditve novelacije investicijskega programa je potrebno, skladno z določbami zakona, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije, pridobiti tudi soglasje Vlade RS, saj gre za več kot 20% povečanje projekta glede na izhodiščno vrednost. Ko bodo izvedene vse zgoraj navedene aktivnosti oziroma postopki, bo ministrstvo začelo s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila. Izvedba del, vključno z dobavo in montažo opreme, se, skladno z novelacijo investicijskega programa, predvideva v enem letu.«

Vir: Delo, arhiv Projekta Ptuj

Ptujski župan je v imenu občin podpisnic konzorcijske pogodbe napovedal državljanjsko nepokorščino

Direktor ptujske bolnišnice Andrej Levanič je za radio Ptuj dejal, da še vedno nimajo nobenega pisnega odgovora kaj je z novelacijo ob dejstvu, da so sredstva zagotovljena. Konec tega tedna se je oglasil tudi župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar in se v imenu vseh občin podpisnic konzorcijske pogodbe odzval na ignorantski odnos ministrstva za zdravje do izgradnje urgentnega centra na Ptuju. Na pristojno ministrstvo je poslal protestno pismo, v katerem občine Spodnjega Podravja od ministrstva zahtevajo dokončen odgovor na vprašanje: urgentni center na Ptuju da ali ne. Če ne bodo dobili pozitivnega odgovora, župani podpisniki konzorcijske pogodbe napovedujejo državljansko nepokorščino.

TM, vir: DZ, MO Ptuj