Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij. Sprememba se nanaša na 5 občin.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v povezavi z Uredbo o določitvi obmejnih problemskih območij v letu 2020 preverilo vrednosti meril iz uredbe. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do spremembe uvrstitve občin med obmejna problemska območja.

Dornava dobila status obmejnega problemskega območja

Ugotovljeno je bilo, da imamo v Sloveniji 90 občin, ki jih uvrščamo med obmejna problemska območja. Glede na leto 2017 ni nobena občina izgubila statusa, pridobilo ga je pa 5 občin. Občine Dornava, Tišina in Žirovnica so pridobile status zato, ker je tam gostota poselitve padla pod slovensko povprečje. Občina Poljčane zato ker se ji je zmanjšal koeficient razvitosti občine ter občina Rogaška Slatina, ker neposredno meji na obmejna problemska območja, zato posledično z ostalimi občinami tvori sklenjeno obmejno problemsko območje v Posotelju.

Obmejna problemska območja obsegajo obmejne občine in občine, ki neposredno mejijo na obmejne občine. Obmejne občine po tem zakonu so občine, v katerih več kakor 50 odstotkov prebivalcev živi v 10-kilometrskem obmejnem pasu in ki imajo primanjkljaj delovnih mest ter podpovprečno gostoto poselitve. Pri občinah, ki neposredno mejijo na obmejne občine, se kot merilo za vključitev v obmejna problemska območja upošteva več kot 45 minutna povprečna dostopnost do najbližjega priključka avtoceste ali hitre ceste ali visok delež površine vključene v območje Nature 2000. Vlada z uredbo natančneje določi merila za določitev obmejnih problemskih območij in seznam občin, ki izpolnjujejo ta merila.”

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR